เฟสบุ๊คอบต.ดงกระทงยาม

หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ประเพณีวัฒนธรรม
สถานที่สำคัญ
ที่ทำการ อบต.ดงกระทงยาม
แผนที่อบต.ดงกระทงยาม

โครงสร้างอบต.ดงกระทงยาม
คณะผู้บริหาร อบต.ดงกระทงยาม
สมาชิกสภา อบต.ดงกระทงยาม
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
กองทุนหมู่บ้าน
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อปพร.
สภาเด็กและเยาวชน
สภาวัฒนธรรม

แถลงนโยบายนายกต่อสภา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ข้อบัญญัติตำบลดงกระทงยาม
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต
ประกาศเรียกประชุมสภา อบต.
รายงานประชุมสภา อบต.
รายงานประชุมคณะผู้บริหาร
รางวัลและผลงาน อบต.
ประกาศราคกลาง
ประกาศเชิญชวน
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/
    ประกาศผู้ที่ได้การคัดเลือก

แผนการจัดหาพัสดุ
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
งบทดลอง(ก่อน-หลังปิดบัญชี)
งบแสดงฐานะทางการเงิน
งบทรัพย์สิน
งบรายรับรายจ่ายตามงบประมณ
งบเงินสะสม
กฏหมายท้องถิ่น
แบบฟอร์ม สัญญาต่างๆ
เสนอแนะ/ฝากคำถามกฏหมาย
ข้อมูลข่าวสาร
การประชุมประชาคมตำบล
การควบคุมภายใน
การพัฒนาจรรยาบรรณ
    ข้าราชการส่วนท้องถิ่น

คู่มือการปฎิบัติงาน
     อบต.ดงกระทงยาม

แผนออกหน่วยบริการเคลื่อนที่
ปัญหายาเสพติด
ส่งเสริมประชาธิปไตย
พบเห็นทุจริตโปรดแจ้ง
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
ศูนย์ยุติธรรมชุมชน
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
ผู้ดูแลระบบ
โฮมสเตย์
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2551
เช็คอีเมล์
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานสนทนา ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
ดูทั้งหมด

เรื่องการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน/ตำบล​ประจำปีงบประมาณ​พ.ศ.๒๕๖๓ หมู่2 บ้านใหม่ และ หมู่3 บ้านเหนือ

เรื่องการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน/ตำบล​ประจำปี หมู่ที่1 บ้านแล้ง

ประเพณีตักบาตรเทโว ระหว่าง วันที่ ๑๓-๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๓ ณ.โรงเรียนบ้านดงกระทงยาม หมูที่ ๓ ต.ดงกระทงยาม

โครงการเยาวชนไทยโครงการเยาวชนไทยหัวใจใสสะอาดประจำปีงบประมาณ2562

โครงการจัดประชุม อบต.สัญจรพบประชาชนและบริการเคลื่อนที่

กวนกระยาสารท
[+] more
 
 
[+] more
 
 
ดูทั้งหมด
หนังสือราชการ สถ.
[+] more
คลิก ผลิตภัณฑ์  ตะกร้อตะแกรง
รายละเอียด  ผลิตภัณฑ์มีตะกร้อและตะแกรง เป็..
ติดต่อ  อบต.ดงกระทงยาม 234 หมู่ 4 ต.ดงกระทงยาม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี ติดต่อ : สำนักปลัด โทร : (037)218-7..
ดูทั้งหมด
 
คลิก ชื่อสถานที่ สวนนงนุชแห่งที่ ๒
รายละเอียด   สวนนงนุชแห่งที่ ๒ ตั้งอยู่ที่อำเภอนาดี ปราจีนบุรี บนถนนเส้นทาง 304 (กบินทร์บุรี-นครราชสีมา) เนื้อที่กว่า 700 ไร่..
 
ดูทั้งหมด
 
[+] more
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/พิการ
แบบวัดความพึงพอใจ
จดหมายข่าวอบต.ดงกระทงยาม
ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
คู่มือบริการประชาชน

โครงการอันเนื่องจากพระราชดำริ

สำนักราชเลขาธิการ
1111
รัฐบาลไทย
สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น คลังข่าวมหาดไทย
กรมบัญชีกลาง
กรมสรรพากร ประชาคมเศรษฐกิจอาเชีียน กรมจัดหางาน ชมรมนิติกร