เฟสบุ๊คอบต.ดงกระทงยาม

หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
อำนาจหน้าที่
ประเพณีวัฒนธรรม
สถานที่สำคัญ
ที่ทำการ อบต.ดงกระทงยาม
แผนที่อบต.ดงกระทงยาม

โครงสร้างอบต.ดงกระทงยาม
คณะผู้บริหาร อบต.ดงกระทงยาม
สมาชิกสภา อบต.ดงกระทงยาม
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
กองทุนหมู่บ้าน
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อปพร.
สภาเด็กและเยาวชน
สภาวัฒนธรรม

แถลงนโยบายนายกต่อสภา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ข้อบัญญัติตำบลดงกระทงยาม
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการดำเนินงาน
    ประจำปี

รายงานผลการใช้จ่าย
    งบประมาณประจำปี

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
    ประจำปี(สขร.)

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.1)
ประกาศเรียกประชุมสภาอบต.
รายงานประชุมสภาอบต.
รายงานประชุมคณะผู้บริหาร
รางวัลและผลงาน อบต.
ประกาศราคกลาง
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/
    ประกาศผู้ที่ได้การคัดเลือก

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง/
    ผลการตรวจรับการจ้าง
งบทดลอง(ก่อน-หลังปิดบัญชี)
งบแสดงฐานะทางการเงิน
งบทรัพย์สิน
งบรายรับรายจ่ายตามงบประมณ
งบเงินสะสม
กฏหมายท้องถิ่น
กฏกระทรวง/ระเบียบ.
พรบ/พรก.
แบบฟอร์ม สัญญาต่างๆ
เสนอแนะ/ฝากคำถามกฏหมาย
ข้อมูลข่าวสาร
การประชุมประชาคมตำบล
การควบคุมภายใน
การพัฒนาจรรยาบรรณ
    ข้าราชการส่วนท้องถิ่น

การบริหารงานและ
     พัฒนาทรัพยากรบุคคล

คู่มือการปฎิบัติงาน
     อบต.ดงกระทงยาม

กองทุนหมู่บ้าน
พบเห็นทุจริตโปรดแจ้ง
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
ผู้ดูแลระบบ
โฮมสเตย์
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2551
เช็คอีเมล์
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานสนทนา ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
ดูทั้งหมด

อบต.ดงกระทงยาม ออกพื้นที่เยี่ยมบ้านกรณีเด็กกลุ่มเฝ้าระวัง (ธงเหลือง) จำนวน 6 ราย ประกอบด้วย หมู่ที่ 1 ตำบลดงกระทงยาจำนวน 2 ราย หมู่ที่ 4 ตำบลดงกระทงยาม จำนวน 3 ราย และหมู่ที่ 5 ตำบลดงกระทงยาม จำนวน 1 รายม

องค์การบริหารส่วนตำบลดงกระทงยาม ร่วมกับปศุสัตว์อำเภอศรีมหาโพธิ/โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ผู้นำหมู่บ้าน อสม. ฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2563

เอกสารแนะนำภาษีป้าย ปี2563

แผ่นพับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 2563

พิธีมอบเงินช่วยเหลือภัยแล้ง

หมู่ 1 ลงพื้นที่เพื่อตรวจคัดกรอง ฉีดพ่นแอลกอฮอล์ บริการเจอล้างมือแอลกอฮอล์ และให้ความรู้วิถีการดำเนินชีวิตสู้กับไวรัสโควิด-19 กับประชาชน
[+] more
 
 
[+] more
 
 
ดูทั้งหมด
หนังสือราชการ สถ.
[+] more
คลิก ผลิตภัณฑ์  ตะกร้อตะแกรง
รายละเอียด  ผลิตภัณฑ์มีตะกร้อและตะแกรง เป็..
ติดต่อ  อบต.ดงกระทงยาม 234 หมู่ 4 ต.ดงกระทงยาม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี ติดต่อ : สำนักปลัด โทร : (037)218-7..
ดูทั้งหมด
 
คลิก ชื่อสถานที่ ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชพิพิธภัณฑ์ไทยพวนบ้านดงกระทงยาม
รายละเอียด   ตั้งอยู่ ณ วัดใหม่ดงกระทงยาม หมู่ที่ 3 ตำบลดงกระทงยาม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี โดยมีคณะกรรมการดำเนินง..
 
ดูทั้งหมด
 
[+] more
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/พิการ
แบบวัดความพึงพอใจ
จดหมายข่าวอบต.ดงกระทงยาม
ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
คู่มือบริการประชาชน

โครงการอันเนื่องจากพระราชดำริ

สำนักราชเลขาธิการ
1111
รัฐบาลไทย
สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น คลังข่าวมหาดไทย
กรมบัญชีกลาง
กรมสรรพากร ประชาคมเศรษฐกิจอาเชีียน กรมจัดหางาน ชมรมนิติกร