เฟสบุ๊คอบต.ดงกระทงยาม

หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
อำนาจหน้าที่
ประเพณีวัฒนธรรม
สถานที่สำคัญ
ที่ทำการ อบต.ดงกระทงยาม
แผนที่อบต.ดงกระทงยาม

โครงสร้างอบต.ดงกระทงยาม
คณะผู้บริหาร อบต.ดงกระทงยาม
สมาชิกสภา อบต.ดงกระทงยาม
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
กองทุนหมู่บ้าน
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อปพร.
สภาเด็กและเยาวชน
สภาวัฒนธรรม

แถลงนโยบายนายกต่อสภา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนบริหารและพัฒนาบุคลากร
แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการดำเนินงาน
    ประจำปี

รายงานผลการใช้จ่าย
    งบประมาณประจำปี

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
    ประจำปี(สขร.)

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.1)
ประกาศราคกลาง
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/
    ประกาศผู้ที่ได้การคัดเลือก

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง/
งบทดลอง(ก่อน-หลังปิดบัญชี)
งบแสดงฐานะทางการเงิน
งบรายรับรายจ่ายตามงบประมณ
งบเงินสะสม
กฏหมายท้องถิ่น
กฏกระทรวง/ระเบียบ.
พรบ/พรก.
แบบฟอร์ม สัญญาต่างๆ
เสนอแนะ/ฝากคำถามกฏหมาย
ข้อมูลข่าวสาร
การประชุมประชาคมตำบล
การควบคุมภายใน
การพัฒนาจรรยาบรรณ
    ข้าราชการส่วนท้องถิ่น

คู่มือการปฎิบัติงาน
     อบต.ดงกระทงยาม

ประกาศเรียกประชุมสภาอบต.
รายงานประชุมสภาอบต.
รายงานประชุมคณะผู้บริหาร
รางวัลและผลงาน อบต.
กองทุนหมู่บ้าน
พบเห็นทุจริตโปรดแจ้ง
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
ผู้ดูแลระบบ
โฮมสเตย์
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2551
เช็คอีเมล์
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานสนทนา ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
ดูทั้งหมด

อบต.ดงกระทงยาม ออกพื้นที่เยี่ยมบ้านกรณีเด็กกลุ่มเฝ้าระวัง (ธงเหลือง) จำนวน 6 ราย ประกอบด้วย หมู่ที่ 1 ตำบลดงกระทงยาจำนวน 2 ราย หมู่ที่ 4 ตำบลดงกระทงยาม จำนวน 3 ราย และหมู่ที่ 5 ตำบลดงกระทงยาม จำนวน 1 รายม

องค์การบริหารส่วนตำบลดงกระทงยาม ร่วมกับปศุสัตว์อำเภอศรีมหาโพธิ/โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ผู้นำหมู่บ้าน อสม. ฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2563

เอกสารแนะนำภาษีป้าย ปี2563

แผ่นพับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 2563

พิธีมอบเงินช่วยเหลือภัยแล้ง

หมู่ 1 ลงพื้นที่เพื่อตรวจคัดกรอง ฉีดพ่นแอลกอฮอล์ บริการเจอล้างมือแอลกอฮอล์ และให้ความรู้วิถีการดำเนินชีวิตสู้กับไวรัสโควิด-19 กับประชาชน
[+] more
 
 
[+] more
 
 
ดูทั้งหมด
หนังสือราชการ สถ.
[+] more
คลิก ผลิตภัณฑ์  ตะกร้อตะแกรง
รายละเอียด  ผลิตภัณฑ์มีตะกร้อและตะแกรง เป็..
ติดต่อ  อบต.ดงกระทงยาม 234 หมู่ 4 ต.ดงกระทงยาม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี ติดต่อ : สำนักปลัด โทร : (037)218-7..
ดูทั้งหมด
 
คลิก ชื่อสถานที่ แก่งหินเพิง
รายละเอียด   ล่องแก่งหินเพิง พบกับการผจญภัยที่ท้าทายกลางลำน้ำ การเดินทาง - รถยนต์ใช้เส้นทางสายอำเภอกบินทร์บุรี-จังหวัดนคร..
 
ดูทั้งหมด
 
[+] more
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/พิการ
แบบวัดความพึงพอใจ
จดหมายข่าวอบต.ดงกระทงยาม
ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
คู่มือบริการประชาชน

โครงการอันเนื่องจากพระราชดำริ

สำนักราชเลขาธิการ
1111
รัฐบาลไทย
สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น คลังข่าวมหาดไทย
กรมบัญชีกลาง
กรมสรรพากร ประชาคมเศรษฐกิจอาเชีียน กรมจัดหางาน ชมรมนิติกร