พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.2562หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ประเพณีวัฒนธรรม
สถานที่สำคัญ
ที่ทำการ อบต.ดงกระทงยาม
แผนที่อบต.ดงกระทงยาม

โครงสร้างอบต.ดงกระทงยาม
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
คณะผู้บริหาร อบต.ดงกระทงยาม
สมาชิกสภา อบต.ดงกระทงยาม
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
กองทุนหมู่บ้าน
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อปพร.
สภาเด็กและเยาวชน
สภาวัฒนธรรม

แถลงนโยบายนายกต่อสภา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ข้อบัญญัติตำบลดงกระทงยาม
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต
ประกาศเรียกประชุมสภา อบต.
รายงานประชุมสภา อบต.
รายงานประชุมคณะผู้บริหาร
รางวัลและผลงาน อบต.
ประกาศราคกลาง
ประกาศเชิญชวน
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/
    ประกาศผู้ที่ได้การคัดเลือก

แผนการจัดหาพัสดุ
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
งบทดลอง(ก่อน-หลังปิดบัญชี)
งบแสดงฐานะทางการเงิน
งบทรัพย์สิน
งบรายรับรายจ่ายตามงบประมณ
งบเงินสะสม
กฏหมายท้องถิ่น
แบบฟอร์ม สัญญาต่างๆ
เสนอแนะ/ฝากคำถามกฏหมาย
ข้อมูลข่าวสาร
การประชุมประชาคมตำบล
การควบคุมภายใน
การพัฒนาจรรยาบรรณ
    ข้าราชการส่วนท้องถิ่น

คู่มือการปฎิบัติงาน
     อบต.ดงกระทงยาม

แผนออกหน่วยบริการเคลื่อนที่
ปัญหายาเสพติด
ส่งเสริมประชาธิปไตย
พบเห็นทุจริตโปรดแจ้ง
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
ศูนย์ยุติธรรมชุมชน
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
ผู้ดูแลระบบ
โฮมสเตย์
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2551
เช็คอีเมล์
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานข่าว ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
  หัวข้อข่าว : รับสมัครการประกวดแข่งขันเผาข้าวหลาม (แซ่บ)
  รายละเอียดข่าว :

     รับสมัครการประกวดแข่งขันเผาข้าวหลาม (แซ่บ) โดยรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 26 มกราคม 2561  สำหรับการแข่งขันเผาข้าวหลาม จะมีขึ้นในวันที่ 30  มกราคม 2561 ณ วัดใหม่ดงกระทงยาม ตั้งแต่เวลา 12.30 น. เป็นต้นไป  สนใจขอรับใบสมัครได้ที่ กองการศึกษาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลดงกระทงยาม หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ 03 7218 797 - 9 ต่อ 13

กำหนดการ

พิธีเปิดโครงการสนับสนุนสืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทยพวน (บุญข้าวหลาม) 

วันอังคารที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น.

  วัดใหม่ดงกระทงยาม  (วัดบ้านใหม่) หมู่ที่ ๓ ตำบลดงกระทงยาม

โดย...กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลดงกระทงยาม

 

เวลา    ๑๒.๓๐ น.        -ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมโครงการฯ และผู้เข้ารับการแข่งขันการเผาข้าวหลาม (แซ่บ)

                              -พิธีเปิดการแข่งขันการประกวดเผาข้าวหลาม (แซ่บ)

                              -สืบสานศิลปวัฒนธรรม “กลองยาว” พร้อมนางรำต้อนรับประธานในพิธี

                              -การแสดงด้านศิลปวัฒนธรรมไทย-พวน

                              -นายพงษ์สิทธิ์  เนื่องจำนงค์  นายอำเภอศรีมหาโพธิ เดินทางมาถึงบริเวณพิธี

                              -นายพิศณุ  เข็มเงิน  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงกระทงยาม กล่าวรายงานถึง

                               วัตถุประสงค์ของการจัดโครงการต่อประธานในพิธี

                              -นายพงษ์สิทธิ์  เนื่องจำนงค์  นายอำเภอศรีมหาโพธิ ประธานในพิธีเปิดการแข่งขันเผาข้าวหลาม (แซ่บ)  ตามโครงการ

                               สนับสนุนและสืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทยพวน (บุญข้าวหลาม)  ประจำปี ๒๕๖๑ ขององค์การบริหารส่วนตำบล

                                ดงกระทงยาม

เวลา    ๑๔.๐๙ น.        -การแข่งขันประกวดการเผาข้าวหลาม (แซ่บ)

เวลา    ๑๗.๐๐ น.        -เสร็จสิ้นการแข่งขันประกวดเผาข้าวหลาม (แซ่บ)

 

หมายเหตุ  ๑. กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

              ๒. สำหรับการแต่งกาย แต่งกายด้วยชุดพื้นบ้าน/ไทยพวน

 

************************************************

 

   
  [แนบไฟล์] :