หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ประเพณีวัฒนธรรม
สถานที่สำคัญ
ที่ทำการ อบต.ดงกระทงยาม

โครงสร้างอบต.ดงกระทงยาม
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
คณะผู้บริหาร อบต.ดงกระทงยาม
สมาชิกสภา อบต.ดงกระทงยาม
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
กองทุนหมู่บ้าน
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อปพร.
สภาเด็กและเยาวชน
สภาวัฒนธรรม

แถลงนโยบายนายกต่อสภา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ข้อบัญญัติตำบลดงกระทงยาม
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต
ประกาศเรียกประชุมสภา อบต.
รายงานประชุมสภา อบต.
รายงานประชุมคณะผู้บริหาร
รายงานรายรับ-จ่ายเงินสด
รางวัลและผลงาน อบต.
กฏหมายท้องถิ่น
แบบฟอร์ม สัญญาต่างๆ
เสนอแนะ/ฝากคำถามกฏหมาย
ข้อมูลข่าวสาร
การประชุมประชาคมตำบล
การควบคุมภายใน
การพัฒนาจรรยาบรรณ
    ข้าราชการส่วนท้องถิ่น

งบแสดงฐานะทางการเงิน
     งบแสดงทรัพย์สิน

คู่มือการปฎิบัติงาน
     อบต.ดงกระทงยาม

งบทดลอง(หลังปิดบัญชี)
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนออกหน่วยบริการเคลื่อนที่
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลประกาศสอบราคา
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ปัญหายาเสพติด
ส่งเสริมประชาธิปไตย
พบเห็นทุจริตโปรดแจ้ง
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
ศูนย์ยุติธรรมชุมชน
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
ผู้ดูแลระบบ
โฮมสเตย์
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2551
เช็คอีเมล์
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานข่าว ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
     
 
 

นางสาวอรชร  เจียมจักร
ปลัดอบต.ดงกระทงยาม (นักบริหารงาน 7)

นายหัตถชัย  บุริขันธ์
นิติกรชำนาญการ รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด

 E-MAIL : po_chon16@hotmail.com

นางฐิฏิรัศษ์ สารรัตน์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นางสาวรุ่งฤดี บุญศิริ
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

นางสาวธนธีรา ชัยรักษ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ


นางสาวมณีรัตน์  วงศ์เปี้ยจันทร์

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

 

 

 

 

 

นางสาววิจิตรา พันจุย

นายวิโรจน์ เครือจันทร์

นางกรรณิการ์ สุขมา

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

พนักงานขับรถยนต์(ผู้มีทักษะ)

ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน


นายคมสัน  มณฑา

นายสมคิด อากร

นายสมจิตร ทองคำสาร

พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

คนงานประจำรถบรรทุกน้ำ

นักการภารโรง

งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม


นายหัตถชัย บุรีขันธ์

นิติกรชำนาญการ

รักษาการราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด

                                                      

นางสาวธนธีรา  ชัยรักษ์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

รักษาราชการแทนในตำแหน่ง นักวิชาการสุขาภิบาล


นายอนัน   ผลศัทธา

พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (ผู้มีทักษะ)


นายบัญฑิต  ตาลน้อย

นายจำเริญ  นาแล

คนงานประจำรถขยะ

คนงานประจำรถขยะ

งานส่งเสริมการเกษตร

นายหัตถชัย  บุริขันธ์

   นิติกรชำนาญการ รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด

 

นางสาวมณีรัตน์  วงศ์เปี้ยจันทร์

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน รักษาราชการแทนในตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร