พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.2562หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ประเพณีวัฒนธรรม
สถานที่สำคัญ
ที่ทำการ อบต.ดงกระทงยาม
แผนที่อบต.ดงกระทงยาม

โครงสร้างอบต.ดงกระทงยาม
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
คณะผู้บริหาร อบต.ดงกระทงยาม
สมาชิกสภา อบต.ดงกระทงยาม
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
กองทุนหมู่บ้าน
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อปพร.
สภาเด็กและเยาวชน
สภาวัฒนธรรม

แถลงนโยบายนายกต่อสภา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ข้อบัญญัติตำบลดงกระทงยาม
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต
ประกาศเรียกประชุมสภา อบต.
รายงานประชุมสภา อบต.
รายงานประชุมคณะผู้บริหาร
รางวัลและผลงาน อบต.
ประกาศราคกลาง
ประกาศเชิญชวน
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/
    ประกาศผู้ที่ได้การคัดเลือก

แผนการจัดหาพัสดุ
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
งบทดลอง(ก่อน-หลังปิดบัญชี)
งบแสดงฐานะทางการเงิน
งบทรัพย์สิน
งบรายรับรายจ่ายตามงบประมณ
งบเงินสะสม
กฏหมายท้องถิ่น
แบบฟอร์ม สัญญาต่างๆ
เสนอแนะ/ฝากคำถามกฏหมาย
ข้อมูลข่าวสาร
การประชุมประชาคมตำบล
การควบคุมภายใน
การพัฒนาจรรยาบรรณ
    ข้าราชการส่วนท้องถิ่น

คู่มือการปฎิบัติงาน
     อบต.ดงกระทงยาม

แผนออกหน่วยบริการเคลื่อนที่
ปัญหายาเสพติด
ส่งเสริมประชาธิปไตย
พบเห็นทุจริตโปรดแจ้ง
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
ศูนย์ยุติธรรมชุมชน
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
ผู้ดูแลระบบ
โฮมสเตย์
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2551
เช็คอีเมล์
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานข่าว ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
     
 
 

นางสาวอรชร  เจียมจักร
ปลัดอบต.ดงกระทงยาม
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น)


นายหัตถชัย  บุริขันธ์
นิติกร ระดับชำนาญการ รักษาราชการแทน
หัวหน้าสำนักปลัด(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)

 E-MAIL : po_chon16@hotmail.comนายหัตถชัย บุริขันธ์
นิติกร ระดับชำนาญการ
รักษาราชการแทนทรัพยากรบุคคล

นายหัตถชัย บุริขันธ์
นิติกร ระดับชำนาญการ

นางสาวธนธีรา ชัยรักษ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ระดับชำนาญการ

นางสาวรุ่งฤดี บุญศิริ
นักพัฒนาชุมชน
ระดับปฏิบัติการ


นางสาวมณีรัตน์ วงศ์เปี้ยจันทร์
เจ้าพนักงานธุรการ ระดับการปฏิบัติงาน

นายหัตถชัย บุริขันธ์
นิติกร ระดับชำนาญการ
รักษาการราชการแทน
จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

พนักงานจ้างตามภารกิจ

ว่าง

ว่าง

ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นายคมสัน มณฑา
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
(ผู้มีทักษะ)

นายวิโรจน์ เครือจันทร์
พนักงานขับรถยนต์(ผู้มีทักษะ)


พนักงานจ้างทั่วไป


นายวิทยา  คมคาย

นายสมคิด อากร

นายสมจิตร ทองคำสาร

คนงานทั่วไป

คนงานประจำรถบรรทุกน้ำ

นักการภารโรง