หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ประเพณีวัฒนธรรม
สถานที่สำคัญ
ที่ทำการ อบต.ดงกระทงยาม

โครงสร้างอบต.ดงกระทงยาม
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
คณะผู้บริหาร อบต.ดงกระทงยาม
สมาชิกสภา อบต.ดงกระทงยาม
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
กองทุนหมู่บ้าน
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อปพร.
สภาเด็กและเยาวชน
สภาวัฒนธรรม

แถลงนโยบายนายกต่อสภา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ข้อบัญญัติตำบลดงกระทงยาม
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต
ประกาศเรียกประชุมสภา อบต.
รายงานประชุมสภา อบต.
รายงานประชุมคณะผู้บริหาร
รายงานรายรับ-จ่ายเงินสด
รางวัลและผลงาน อบต.
กฏหมายท้องถิ่น
แบบฟอร์ม สัญญาต่างๆ
เสนอแนะ/ฝากคำถามกฏหมาย
ข้อมูลข่าวสาร
การประชุมประชาคมตำบล
การควบคุมภายใน
การพัฒนาจรรยาบรรณ
    ข้าราชการส่วนท้องถิ่น

งบแสดงฐานะทางการเงิน
     งบแสดงทรัพย์สิน

คู่มือการปฎิบัติงาน
     อบต.ดงกระทงยาม

งบทดลอง(หลังปิดบัญชี)
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนออกหน่วยบริการเคลื่อนที่
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลประกาศสอบราคา
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ปัญหายาเสพติด
ส่งเสริมประชาธิปไตย
พบเห็นทุจริตโปรดแจ้ง
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
ศูนย์ยุติธรรมชุมชน
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
ผู้ดูแลระบบ
โฮมสเตย์
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2551
เช็คอีเมล์
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานข่าว ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
     
 
 

นางสาวอรชร  เจียมจักร
ปลัดอบต.ดงกระทงยาม (นักบริหารงาน 7)

นางพิชดา  อากาศ
หัวหน้าสำนักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป 6)

 E-MAIL : po_chon16@hotmail.com

นางศารัทวดี สารรัตน์
บุคลากร 6ว

นางสาวรุ่งฤดี บุญศิริ
นักพัฒนาชุมชน 3

นางสาวธนธีรา ชัยรักษ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ


นางสาวรุ่งฤดี บุญศิริ

นายหัตถชัย บุรีขันธ์

พันจ่าเอกไกรฤทธิ์ พิมพงษ์

รักษาการแทนในตำแหน่ง
นักพัฒนาชุมชน

นิติกร
E-MAIL :
chai_aiew@hotmail.com   

เจ้าพนักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย4

นางสาววิจิตรา พันจุย

นายวิโรจน์ เครือจันทร์

นางกรรณิการ์ สุขมา

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ

พนักงานขับรถยนต์(ผู้มีทักษะ)

ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน


นายคมสัน  มณฑา

นายสมคิด อากร

นายสมจิตร ทองคำสาร

พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

คนงานประจำรถบรรทุกน้ำ

นักการ

ส่วนการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม


นางสาวอรชร  เจียมจักร

ปลัดอบต.ดงกระทงยาม (นักบริหารงาน 7)

รักษาการราชการแทนหัวหน้าส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
(นักบริหารงานสาธารสุข 6)


นายอนัน   ผลศัทธา

พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (ผู้มีทักษะ)


นายบัญฑิต  ตาลน้อย

นายจำเริญ  นาแล

คนงานประจำรถขยะ

คนงานประจำรถขยะ

ส่วนส่งเสริมการเกษตร

นางพิชดา  อากาศ

หัวหน้าสำนักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป)
รักษาราชการแทนหัวหน้าส่วนส่งเสริมการเกษตร

 

พันจ่าเอกไกรฤทธิ์ พิมพงษ์

เจ้าพนักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย4