เฟสบุ๊คอบต.ดงกระทงยาม

หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
อำนาจหน้าที่
ประเพณีวัฒนธรรม
สถานที่สำคัญ
ที่ทำการ อบต.ดงกระทงยาม
แผนที่อบต.ดงกระทงยาม

โครงสร้างอบต.ดงกระทงยาม
คณะผู้บริหาร อบต.ดงกระทงยาม
สมาชิกสภา อบต.ดงกระทงยาม
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
กองทุนหมู่บ้าน
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อปพร.
สภาเด็กและเยาวชน
สภาวัฒนธรรม

แถลงนโยบายนายกต่อสภา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ข้อบัญญัติตำบลดงกระทงยาม
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการดำเนินงาน
    ประจำปี

รายงานผลการใช้จ่าย
    งบประมาณประจำปี

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
    ประจำปี(สขร.)

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.1)
ประกาศเรียกประชุมสภาอบต.
รายงานประชุมสภาอบต.
รายงานประชุมคณะผู้บริหาร
รางวัลและผลงาน อบต.
ประกาศราคกลาง
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/
    ประกาศผู้ที่ได้การคัดเลือก

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง/
    ผลการตรวจรับการจ้าง
งบทดลอง(ก่อน-หลังปิดบัญชี)
งบแสดงฐานะทางการเงิน
งบทรัพย์สิน
งบรายรับรายจ่ายตามงบประมณ
งบเงินสะสม
กฏหมายท้องถิ่น
กฏกระทรวง/ระเบียบ.
พรบ/พรก.
แบบฟอร์ม สัญญาต่างๆ
เสนอแนะ/ฝากคำถามกฏหมาย
ข้อมูลข่าวสาร
การประชุมประชาคมตำบล
การควบคุมภายใน
การพัฒนาจรรยาบรรณ
    ข้าราชการส่วนท้องถิ่น

การบริหารงานและ
     พัฒนาทรัพยากรบุคคล

คู่มือการปฎิบัติงาน
     อบต.ดงกระทงยาม

กองทุนหมู่บ้าน
พบเห็นทุจริตโปรดแจ้ง
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
ผู้ดูแลระบบ
โฮมสเตย์
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2551
เช็คอีเมล์
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานสนทนา ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
     
 
 

ที่ตั้งและอาณาเขต
องค์การบริหารส่วนตำบลดงกระทงยาม  อยู่ทางทิศตะวันออกของอำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี  ประมาณ  20 กิโลเมตร  ตามแนวทางหลวงแผ่นดิน  ถนนปราจีนบุรี-ศรีมหาโพธิ
ทิศเหนือ

ติดแม่น้ำปราจีนบุรี    อ.ศรีมหาโพธิ   จังหวัดปราจีนบุรี

ทิศใต้ ติดองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า อำเภอศรีมหาโพธิ  จ.ปราจีนบุรีและติดตำบลคู้ลำพันองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ชะเลือด อ.ศรีมโหสถ  จ.ปราจีนบุรี
ทิศตะวันออก

ติดเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ (ตำบลบางกุ้ง)   อ.ศรีมหาโพธิ  จ.ปราจีนบุรี

ทิศตะวันตก  ติดองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ชะเลือด (ตำบลไผ่ชะเลือด) องค์การบริหารส่วนตำบลบางเดชะ  อ.ศรีมโหสถ  จ.ปราจีนบุรี
เขตการปกครอง

      องค์การบริหารส่วนตำบลดงกระทงยามแบ่งเขคการปกครองเป็น 2 ตำบล ตำบลดงกระทงยาม จำนวน 7 หมู้บ้าน ตำบลหาดยาง จำนวน 4 หมู่บ้าน รวม 11 หมู่บ้าน อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลดงกระทงยามเต็มพื้นที่ มีพื้นที่ประมาณ 44.87 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 28,043.79 ไร่ (ข้อมูลจากแผนที่ภาษี) โดยแยกเป็นพื้นที่ตำบลและพื้นที่หมู่บ้าน ดังนี้

ตำบลดงกระทงยาม

หมู่ที่ 1 บ้านแล้ง              มีพื้นที่ประมาณ     1,531.06 ไร่
หมู่ที่ 2 บ้านเหนือ             มีพื้นที่ประมาณ     1,430.63 ไร่
หมู่ที่ 3 บ้านใหม่               มีพื้นที่ประมาณ     4,731.93 ไร่
หมู่ที่ 4 บ้านท้ายดง           มีพื้นที่ประมาณ     2,181.91  ไร่
หมู่ที่ 5 บ้านท้ายดง           มีพื้นที่ประมาณ     2,377.35  ไร่
หมู่ที่ 6บ้านท้ายสะแก        มีพื้นที่ประมาณ     5,146.71   ไร่
หมู่ที่7 บ้านหนองบัวลำหมู   มีพื้นที่ประมาณ     2,023.31   ไร่
รวม                               มีพื้นที่ประมาณ  19,422.93  ไร่
                                    มีพื้นที่ประมาณ         31.8   ตร.กม.
ตำบลหาดยาง

หมู่ที่ 1 บ้านต้นตาล          มีพื้นที่ประมาณ   2,467.84 ไร่
หมู่ที่ 2 บ้านหาดยาง         มีพื้นที่ประมาณ   401.13    ไร่
หมู่ที่ 3 บ้านสนามโพธิ์      มีพื้นที่ประมาณ   4,506.68  ไร่
หมู่ที่ 4 บ้านอ่อนช้อย       มีพื้นที่ประมาณ   1,245.21  ไร่
รวม                              มีพื้นที่ประมาณ   8,620.86 ไร่
                                   มีพื้นที่ประมาณ   13.79    ตร.กม.

 

ประชากร

   ในเขตพื้นที่ดูแลขององค์การบริหารส่วนตำบล มีจำนวนประชากรทั้งสิ้น จำนวน 4,328 คน แยกเป็นชาย 2,033 คน  หญิง
2,295 คน มีความหนาแน่นเฉลี่ย 96.45 คน/ตารางกิโลมตร โดยแยกเป็น
ตำบลดงกระทงยาม มีจำนวนประชากร จำนวน 3,330 คน แยกเป็นชาย 1,569 คน หญิง 1,761 คน มี ความหนาแน่น 107.14 คน/ตารางกิโลเมตร
ตำบลหาดยาง มีจำนวนประชากร จำนวน 998 คน แยกเป็นชาย 464 คน หญิง 534 คน มีความหนาแน่นเฉลี่ย 72.37คน/ตารางกิโลเมตร

จำนวนหมู่บ้าน    องค์การบริหารส่วนตำบลดงกระทงยาม  แบ่งเขตการปกครองท้องที่   ตาม พรบ.ลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ.2475  ออกเป็น  11 หมู่บ้านดังนี้
ตำบลดงกระทงยาม  จำนวน   7   หมู่บ้าน  ได้แก่

 หมู่ที่

 ชื่อบ้าน

จำนวนประชากร   

 จำนวนครัวเรือน 

ผู้ใหญ่บ้าน/กำนัน 

   ตำบลดงกระทงยาม

 ชาย  

 หญิง 

รวม

1

 บ้านแล้ง

315

318

633

235

 นางสนธยา  กองสี

2

 บ้านเหนือ  164  169   333

102

 นายชอุ่ม สินศิริ

3

 บ้านใหม่  494  492  986

313

 นางสมใจ  ชมดี

4

 บ้านท้ายดง  501  566  1,067

293

 นายพีรพงศ์  สินสิทธิทอง

5

 บ้านดอนใหญ่  150  172   322

120

 นายธงชัย  หนองเหล็ก

6

 บ้านท้ายสะแก  222  218   440

68

 นายจำเริญ  วงษ์จ้อย

7

 บ้านหนองบัวหมู  112  139   248

1,227

 กำนันเสกสรรค์  เอื้ออารี
ตำบลหาดยาง   จำนวน   4   หมู่บ้าน  ได้แก่

 หมู่ที่ 

 ชื่อบ้าน

จำนวนประชากร   

 จำนวนครัวเรือน 

ผู้ใหญ่บ้าน/กำนัน

       ตำบลหาดยาง

 ชาย  

 หญิง 

รวม

1

 บ้านต้นตาล

296

 302

598

145

 นายถนอม    ภาคาแดน

2

 บ้านหาดยาง  150   158   308

94

 นายอิทธิพล  สุขมา

3

 บ้านสนามโพธิ์   74    72   146

38

 นางสุดสวาสดิ์   พรหมมา

4

 บ้านอ่อนช้อย  101   122   223

61

 กำนันกัมพล    ประสมสิน

รวม

2,575  2,777  5,352

1,383

การศึกษา

   สถาบันการศึกษาในสังกัดขององค์การบริหารส่วนตำบลดงกระทงยามมีอยู่ 1 แห่ง คือ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2.5 - 3 ขวบ และเป็นสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรีเขต 1 จำนวน 2 แห่ง        สุรปได้ดังนี้

ลำดับที่ สถานศึกษา จำนวนห้องเรียน จำนวนนักเรียน จำนวนครู รวม (ครู+นักเรียน) อัตราส่วน ครู:นักเรียน
1.

ศูนย์พีฒนาเด็กเล็ก

อบต.ดงกระทงยาม

1

29

2

31

1:16

2. โรงเรียนบ้านดงกระทงยาม

11

223

13

236

1:18

3. โรงเรียนวัดสิรัญดอน

8

44

4

48

1:11

สถาบันและองค์การทางศาสนา

ประชากรตำบลดงกระทงยามและตำบลหาดยาง ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ  มีวัดจำนวน  6 แห่ง ดังนี้

ตำบลดงกระทงยาม  มีวัด จำนวน  4  แห่ง

1.วัดชัยมงคล (วัดบ้านแล้ง)       หมู่ที่ 1 บ้านแล้ง

2.วัดใหม่ดงกระทงยาม             หมู่มี่ 3  บ้านใหม่

3.วัดราษฎรนิยม                     หมู่ที่ 4 บ้านท้ายดง

4.วัดดอนใหม่                        หมู่ที่ 5 บ้านดอนใหญ่

ตำบลหาดยาง  มีวัด จำนวน 2 แห่ง

1.วัดสิรัญดอน  (วัดต้นตาล)       หมู่ที่ 1 บ้านต้นตาล

2.วัดธรรมโพธิ์ศรี (วัดหาดยาง)    หมู่ที่ 2  บ้านหาดยาง

 

การบริการพื้นฐาน

การคมนาคม

ตำบลดงกระทงยาม

1.ถนนทางหลวงชนบท (ปจ.3006) เป็นถนนลาดยาง  ปากทางเข้าตำบลดงกระทงยาม ตำบลหัวหว้า

2.ถนนทางหลวงชนบท (ปจ.3003) เป็นถนนลาดยาง  บ้านท้ายดง - ถนนสุวินทวงศ์

3.ถนนสุวินทวงษ์-ฉะเชิงเทรา ผ่านหมู่ที่6 ,7 ตำบลดงกระทงยาม และหมู่ที่ 3 ตำบลหาดยาง

4.ถนนภายในหมู่บ้านจะเป็นคอนกรีต และถนนลูกรังหลายสาย

ตำบทหาดยาง

1.ถนนปราจันบุรีอนุสรน์ (ถนนทางหลวงชนบท ปจ.3069) อำเภอศรีมหาโพธิ-ปราจีนบุรีผ่าน หมู่ที่ 2,3,4 ตำบลหาดยาง

2.ถนนลาดยางจากถนนปราจีนบุรีอนุสรน์ผ่านภายในหมู่บ้านหมู่ที่ 1 ตำบลหาดยางถึงถนนทางหลวงชนบท (ปจ.3003) หมู่ที่ 5 ตำบลดงกระทงยาม

3.ถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ ข เหล็ก ภายในหมู่บ้านหลายสาย

4.ถนนลูกรังเชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้านและภายในหมู่บ้านหลายสาย

การโทรคมนาคม

1.โทรศัพท์สาธารณะ

ตำบลดงกระทงยาม       จำนวน  9 แห่ง

ตำบลหาดยาง             จำนวน  2 แห่ง

2.การไฟ้ฟ้า

จำนวน11 หมู่บ้าน ประชากรที่มีไฟฟ้าใช้ ประมาณ 99 % 

ภูมิปัญญาท้องถิ่น

1.การทำนา

2.หมอดิน

3.ปราชญ์ชาวบ้าน

4.สมุนไพร

5.อาหารพื้นบ้านไทยพวน

6.สานตะกร้อ ขตะแกรง

7.กลองยาวประยุกต์

8.ดนตรีไทย

9.จักรสานไม้ไผ่

10.ข้าวหลามอบโอ่ง

ระบบสื่อสาร

1.หอกระจายข่าว

2.เสียงตามสาย

3.เว็บไซต์  อบต.

4.โทรศัพท์

มวลชนจัดตั้ง

-   ลูกเสือชาวบ้าน          2   รุ่น                   จำนวน   300  คน

-   ไทยอาสาป้องกันชาติ   1 รุ่น                     จำนวน   25    คน

-   อปพร.                     1 รุ่น                     จำนวน  115   คน

-  กองทุนเพื่อความมั่นคงของชาติ    1 รุ่น          จำนวน  120   คน

-  สภาเด็กและเยาวชน                                  จำนวน 184   คน

-  กลุ่มพัฒนาเด็กและเยาวชน                          จำนวน  166   คน

-  กลุ่ม อสม.                                              จำนวน  138   คน

-  สภาวัฒนธรรมตำบลดงกระทงยาม                   จำนวน    60   คน