หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ประเพณีวัฒนธรรม
สถานที่สำคัญ
ที่ทำการ อบต.ดงกระทงยาม
แผนที่อบต.ดงกระทงยาม

โครงสร้างอบต.ดงกระทงยาม
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
คณะผู้บริหาร อบต.ดงกระทงยาม
สมาชิกสภา อบต.ดงกระทงยาม
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
กองทุนหมู่บ้าน
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อปพร.
สภาเด็กและเยาวชน
สภาวัฒนธรรม

แถลงนโยบายนายกต่อสภา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ข้อบัญญัติตำบลดงกระทงยาม
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต
ประกาศเรียกประชุมสภา อบต.
รายงานประชุมสภา อบต.
รายงานประชุมคณะผู้บริหาร
รางวัลและผลงาน อบต.
ประกาศราคกลาง
ประกาศเชิญชวน
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/
    ประกาศผู้ที่ได้การคัดเลือก

แผนการจัดหาพัสดุ
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
งบทดลอง(ก่อน-หลังปิดบัญชี)
งบแสดงฐานะทางการเงิน
งบทรัพย์สิน
งบรายรับรายจ่ายตามงบประมณ
งบเงินสะสม
กฏหมายท้องถิ่น
แบบฟอร์ม สัญญาต่างๆ
เสนอแนะ/ฝากคำถามกฏหมาย
ข้อมูลข่าวสาร
การประชุมประชาคมตำบล
การควบคุมภายใน
การพัฒนาจรรยาบรรณ
    ข้าราชการส่วนท้องถิ่น

คู่มือการปฎิบัติงาน
     อบต.ดงกระทงยาม

แผนออกหน่วยบริการเคลื่อนที่
ปัญหายาเสพติด
ส่งเสริมประชาธิปไตย
พบเห็นทุจริตโปรดแจ้ง
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
ศูนย์ยุติธรรมชุมชน
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
ผู้ดูแลระบบ
โฮมสเตย์
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2551
เช็คอีเมล์
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานข่าว ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
   
 
เข้าร่วมงานวันท้องถิ่นไทย ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5
ตั้งแต่วันที่ 0 543 ถึงวันที่ 0 543


   
   
   
 
ขอเชิญพี่น้องชาวไทยพวน
ตั้งแต่วันที่ 0 543 ถึงวันที่ 0 543


   
   
   
 
งานวันเด็ก วันที่ 12/01/2562
ตั้งแต่วันที่ 12 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 12 มกราคม 2562


   
   
   
 
ปฏิบัติธรรมรักษาศีล พัฒนาจิตใจ
ตั้งแต่วันที่ 0 543 ถึงวันที่ 0 543


   
   
   
 
ประชาคมระดับตำบล เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น
ตั้งแต่วันที่ 28 ธันวาคม 2560 ถึงวันที่ 28 ธันวาคม 2560


   
   
   
 
พิธีเปิดการแข่งขันเผาข้าวหลาม (แซ่บ)
ตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2561


   
   
   
 
วันเด็กแห่งชาติ 2561
ตั้งแต่วันที่ 13 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 13 มกราคม 2561


   
   
   
 
ส่งเสริมกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชน
ตั้งแต่วันที่ 9 กันยายน 2560 ถึงวันที่ 16 กันยายน 2560


   
   
   
 
ประชาคมหมู่บ้านที่วัดใหม่ดงกระทงยาม
ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2560 ถึงวันที่ 15 มิถุนายน 2560


   
   
   
 
ท่องเที่ยวเชิงเกษตร นิเวศ และสุขภาพ
ตั้งแต่วันที่ 11 มิถุนายน 2560 ถึงวันที่ 11 มิถุนายน 2560


   
   
   
 
กิจกรรมส่งเสริมบ้านพักโฮมสเตย์ดงกระทงยาม
ตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม 2560 ถึงวันที่ 2 พฤษภาคม 2560


   
   
   
 
โครงการปฏิบัติธรรมรักษาศีลห้า
ตั้งแต่วันที่ 30 ธันวาคม 2559 ถึงวันที่ 1 มกราคม 2560


   
   
   
 
รูปเผาข้าวหลามดงกระทงยาม
ตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 ถึงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560


   
   
   
 
มอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้เข้ารับการอบรมและศึกษาดูงานแหล่งท่องเที่ยวบ้านพักโฮมสเตย์
ตั้งแต่วันที่ 23 สิงหาคม 2559 ถึงวันที่ 24 สิงหาคม 2559


   
   
   
 
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง จังหวัดระยอง
ตั้งแต่วันที่ 8 กันยายน 2559 ถึงวันที่ 8 กันยายน 2559


   
   
   
 
ขอเชิญร่วมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการด้านการท่องเที่ยวชุมชน ประจำปี 2559
ตั้งแต่วันที่ 10 กันยายน 2549 ถึงวันที่ 10 กันยายน 2549


   
   
   
 
มอบเงินรางวัลสำหรับหมู่บ้านที่เข้าประกวด
ตั้งแต่วันที่ 18 กรกฏาคม 2559 ถึงวันที่ 16 กรกฏาคม 2559


   
   
   
 
โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนวันเข้าพรรษา 2559
ตั้งแต่วันที่ 18 กรกฏาคม 2559 ถึงวันที่ 18 กรกฏาคม 2559


   
   
   
 
พิธีปิดโครงการส่งเสริมทักษะด้านภาษาอังกฤษ ประจำปี 2559
ตั้งแต่วันที่ 2 กรกฏาคม 2549 ถึงวันที่ 3 กรกฏาคม 2549


   
   
   
 
บรรยากาศวันแรกสำหรับโครงการส่งเสริมทักษะด้านภาษาอังกฤษ ประจำปี 2559
ตั้งแต่วันที่ 2 กรกฏาคม 2549 ถึงวันที่ 3 กรกฏาคม 2549


   
   
ถัดไป >> หน้าสุดท้าย