เฟสบุ๊คอบต.ดงกระทงยาม

หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
อำนาจหน้าที่
ประเพณีวัฒนธรรม
สถานที่สำคัญ
ที่ทำการ อบต.ดงกระทงยาม
แผนที่อบต.ดงกระทงยาม

โครงสร้างอบต.ดงกระทงยาม
คณะผู้บริหาร อบต.ดงกระทงยาม
สมาชิกสภา อบต.ดงกระทงยาม
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
กองทุนหมู่บ้าน
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อปพร.
สภาเด็กและเยาวชน
สภาวัฒนธรรม

แถลงนโยบายนายกต่อสภา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนบริหารและพัฒนาบุคลากร
แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการดำเนินงาน
    ประจำปี

รายงานผลการใช้จ่าย
    งบประมาณประจำปี

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
    ประจำปี(สขร.)

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.1)
ประกาศราคกลาง
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/
    ประกาศผู้ที่ได้การคัดเลือก

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง/
งบทดลอง(ก่อน-หลังปิดบัญชี)
งบแสดงฐานะทางการเงิน
งบรายรับรายจ่ายตามงบประมณ
งบเงินสะสม
กฏหมายท้องถิ่น
กฏกระทรวง/ระเบียบ.
พรบ/พรก.
แบบฟอร์ม สัญญาต่างๆ
เสนอแนะ/ฝากคำถามกฏหมาย
ข้อมูลข่าวสาร
การประชุมประชาคมตำบล
การควบคุมภายใน
การพัฒนาจรรยาบรรณ
    ข้าราชการส่วนท้องถิ่น

คู่มือการปฎิบัติงาน
     อบต.ดงกระทงยาม

ประกาศเรียกประชุมสภาอบต.
รายงานประชุมสภาอบต.
รายงานประชุมคณะผู้บริหาร
รางวัลและผลงาน อบต.
กองทุนหมู่บ้าน
พบเห็นทุจริตโปรดแจ้ง
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
ผู้ดูแลระบบ
โฮมสเตย์
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2551
เช็คอีเมล์
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานสนทนา ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
   
 
โครงการเพิ่้มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน
ตั้งแต่วันที่ 12 กันยายน 2562 ถึงวันที่ 13 กันยายน 2562


   
   
   
 
จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
ตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม 2562 ถึงวันที่ 4 พฤษภาคม 2563


   
   
   
 
กิจกรรมจัดงานเฉลิมฉลอง 110 ปี ลายพระหัตถ์
ตั้งแต่วันที่ 17 ธันวาคม 2561 ถึงวันที่ 18 ธันวาคม 2561


   
   
   
 
โครงการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติบนท้องถนน (ตั้งด่านช่วงสงกรานต์)
ตั้งแต่วันที่ 13 เมษายน 2562 ถึงวันที่ 14 เมษายน 2562


   
   
   
 
ลานกีฬาหมู่ที่ 2 ต.ดงกระทงยาม
ตั้งแต่วันที่ 7 กรกฏาคม 2563 ถึงวันที่ 16 กันยายน 2563


   
   
   
 
โครงการปฎิบัติธรรมรักษาศิลพัฒนาจิตใจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ตั้งแต่วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 ถึงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562


   
   
   
 
อบต.ดงกระทงยาม ออกพื้นที่เยี่ยมบ้านกรณีเด็กกลุ่มเฝ้าระวัง (ธงเหลือง) จำนวน 6 ราย ประกอบด้วย หมู่ที่ 1 ตำบลดงกระทงยาจำนวน 2 ราย หมู่ที่ 4 ตำบลดงกระทงยาม จำนวน 3 ราย และหมู่ที่ 5 ตำบลดงกระทงยาม จำนวน 1 รายม
ตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 23 เมษายน 2563


   
   
   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลดงกระทงยาม ร่วมกับปศุสัตว์อำเภอศรีมหาโพธิ/โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ผู้นำหมู่บ้าน อสม. ฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2563
ตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 28 เมษายน 2563


   
   
   
 
เอกสารแนะนำภาษีป้าย ปี2563
ตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2563


   
   
   
 
แผ่นพับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 2563
ตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2563


   
   
   
 
พิธีมอบเงินช่วยเหลือภัยแล้ง
ตั้งแต่วันที่ 5 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 5 มีนาคม 2563


   
   
   
 
หมู่ 1 ลงพื้นที่เพื่อตรวจคัดกรอง ฉีดพ่นแอลกอฮอล์ บริการเจอล้างมือแอลกอฮอล์ และให้ความรู้วิถีการดำเนินชีวิตสู้กับไวรัสโควิด-19 กับประชาชน
ตั้งแต่วันที่ 6 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 6 เมษายน 2563


   
   
   
 
หมู่ที่ 1 บ้านแล้ง ตำบลดงกระทงยาม ได้ทำการความสะอาด big cleaning day ทำการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ณ บริเวณลานวัด
ตั้งแต่วันที่ 8 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 8 เมษายน 2563


   
   
   
 
หมู่ 6 ออกทำการฉีดพ่นแอลกอฮอล์
ตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 10 เมษายน 2563


   
   
   
 
หมู่ที่ 7 ลงพื้นที่เพื่อตรวจคัดกรอง แจกแผ่นพับให้ความรู้ บริการเจอล้างมือแอลกอฮฮล์ และฉีดพ่นแอลกอฮอล์
ตั้งแต่วันที่ 13 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 13 เมษายน 2563


   
   
   
 
อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม) หมู่ที่ 2 บ้านเหนือ ตำบลดงกระทงยาม ลงพื้นที่เพื่อตรวจคัดกรอง แจกแผ่นพับให้ความรู้ บริการเจอล้างมือแอลกอฮฮล์ และฉีดพ่นแอลกอฮอล์ให้กับประชาชน
ตั้งแต่วันที่ 15 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 15 เมษายน 2563


   
   
   
 
ออกตรวจ หมู่ 3 แจกแผ่นพับให้ความรู้ บริการเจอล้างมือแอลกอฮฮล์ และฉีดพ่นแอลกอฮอล์ให้กับประชาชน
ตั้งแต่วันที่ 15 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 15 เมษายน 2563


   
   
   
 
ออกตรวจ หมู่ที่ 2 แจกแผ่นพับให้ความรู้ บริการเจอล้างมือแอลกอฮฮล์ และฉีดพ่นแอลกอฮอล์ให้กับประชาชน
ตั้งแต่วันที่ 16 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 16 เมษายน 2563


   
   
   
 
ลงพื้นที่หมู่ 4 ตรวจคัดกรอง แจกแผ่นพับให้ความรู้ บริการเจอล้างมือแอล
ตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 17 เมษายน 2563


   
   
   
 
เรื่องการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน/ตำบล​ประจำปีงบประมาณ​พ.ศ.๒๕๖๓ หมู่2 บ้านใหม่ และ หมู่3 บ้านเหนือ
ตั้งแต่วันที่ 9 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 15 ตุลาคม 2562


   
   
ถัดไป >> หน้าสุดท้าย