เฟสบุ๊คอบต.ดงกระทงยาม

หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
อำนาจหน้าที่
ประเพณีวัฒนธรรม
สถานที่สำคัญ
ที่ทำการ อบต.ดงกระทงยาม
แผนที่อบต.ดงกระทงยาม

โครงสร้างอบต.ดงกระทงยาม
คณะผู้บริหาร อบต.ดงกระทงยาม
สมาชิกสภา อบต.ดงกระทงยาม
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
กองทุนหมู่บ้าน
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อปพร.
สภาเด็กและเยาวชน
สภาวัฒนธรรม

แถลงนโยบายนายกต่อสภา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนบริหารและพัฒนาบุคลากร
แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการดำเนินงาน
    ประจำปี

รายงานผลการใช้จ่าย
    งบประมาณประจำปี

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
    ประจำปี(สขร.)

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.1)
ประกาศราคกลาง
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/
    ประกาศผู้ที่ได้การคัดเลือก

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง/
งบทดลอง(ก่อน-หลังปิดบัญชี)
งบแสดงฐานะทางการเงิน
งบรายรับรายจ่ายตามงบประมณ
งบเงินสะสม
กฏหมายท้องถิ่น
กฏกระทรวง/ระเบียบ.
พรบ/พรก.
แบบฟอร์ม สัญญาต่างๆ
เสนอแนะ/ฝากคำถามกฏหมาย
ข้อมูลข่าวสาร
การประชุมประชาคมตำบล
การควบคุมภายใน
การพัฒนาจรรยาบรรณ
    ข้าราชการส่วนท้องถิ่น

คู่มือการปฎิบัติงาน
     อบต.ดงกระทงยาม

ประกาศเรียกประชุมสภาอบต.
รายงานประชุมสภาอบต.
รายงานประชุมคณะผู้บริหาร
รางวัลและผลงาน อบต.
กองทุนหมู่บ้าน
พบเห็นทุจริตโปรดแจ้ง
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
ผู้ดูแลระบบ
โฮมสเตย์
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2551
เช็คอีเมล์
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานสนทนา ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
   

 
  ความเป็นมาของศุนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.

 •        องค์การบริหารส่วนตำบลดงกระทงยาม มอบหมายให้สำนักปลัดฯ จัดเก็บข้อมูลข่าวสารของ อบต. เพื่อให้เป็นไปตาม พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ที่กำหนดให้หน่วยงานต่าง ๆ  ของรัฐจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร   เพื่อให้ประชาชนสามารถค้นคว้าตรวจสอบการดำเนินงานได้อย่างโปร่งใส 

           สถานที่ตั้ง 

  ที่ทำการสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลดงกระทงยาม ( สำนักปลัด)

   

  ขั้นตอนการขอรับข้อมูลข่าวสาร

  อบต.ดงกระทงยาม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี

  1. กรอกคำร้องตามแบบคำขอข้อมูข่าวสาร

  2. ยื่นแบบคำร้อง ณ ธุรการ ( สำนักปลัด )

  3. หน่วยงานเจ้าของข้อมูลพิจารณา

  เปิดเผยไม่ได้

  เปิดเผยได้

  เจ้าหน้าที่ชี้แจงเหตุผล

  ค้นหาข้อมูล

  เสร็จสิ้น

  รับเอกสาร

                  

  คัดถ่ายสำเนา / รับรองสำเนา

  ชำระค่าธรรมเนียม

 • ความรู้เกี่ยวกับ พรบ. ข้อมูลข่าวสาร

 • พรบ.ข้อมูลข่าวสาร ของราชการพ.ศ.2540.pdf
 • แบบคำขอข้อมูลข่าวสาร.doc
 • แบบหนังสือร้องเรียน-อุทธรณ์.doc
 • ระเบียบฯว่าด้วยการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความปลอดภัย.doc
 • สิทธิรับรู้ข้อมุลข่าวสารของประชาชน.rar
 • คู่มือการปฏิบัติงานข้อมูลข่าวสารของเจ้าหน้าที่.rar
 • โปร์ชัวร์ข้อมูลข่าวสารอบต.ดงกระทงยาม.pdf


 • คณะกรรมการบริหารงานข้อมูลข่าวสาร

 • คณะกรรมการบริหารศูนย์ข้อมูลข่าวสาร.ปรับปรุง 50.rar
 • ขั้นตอนการขอข้อมูลข่าวสารของราชการ.rar
 •