เฟสบุ๊คอบต.ดงกระทงยาม

หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
อำนาจหน้าที่
ประเพณีวัฒนธรรม
สถานที่สำคัญ
ที่ทำการ อบต.ดงกระทงยาม
แผนที่อบต.ดงกระทงยาม

โครงสร้างอบต.ดงกระทงยาม
คณะผู้บริหาร อบต.ดงกระทงยาม
สมาชิกสภา อบต.ดงกระทงยาม
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
กองทุนหมู่บ้าน
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อปพร.
สภาเด็กและเยาวชน
สภาวัฒนธรรม

แถลงนโยบายนายกต่อสภา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ข้อบัญญัติตำบลดงกระทงยาม
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการดำเนินงาน
    ประจำปี

รายงานผลการใช้จ่าย
    งบประมาณประจำปี

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
    ประจำปี(สขร.)

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.1)
ประกาศเรียกประชุมสภาอบต.
รายงานประชุมสภาอบต.
รายงานประชุมคณะผู้บริหาร
รางวัลและผลงาน อบต.
ประกาศราคกลาง
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/
    ประกาศผู้ที่ได้การคัดเลือก

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง/
    ผลการตรวจรับการจ้าง
งบทดลอง(ก่อน-หลังปิดบัญชี)
งบแสดงฐานะทางการเงิน
งบทรัพย์สิน
งบรายรับรายจ่ายตามงบประมณ
งบเงินสะสม
กฏหมายท้องถิ่น
กฏกระทรวง/ระเบียบ.
พรบ/พรก.
แบบฟอร์ม สัญญาต่างๆ
เสนอแนะ/ฝากคำถามกฏหมาย
ข้อมูลข่าวสาร
การประชุมประชาคมตำบล
การควบคุมภายใน
การพัฒนาจรรยาบรรณ
    ข้าราชการส่วนท้องถิ่น

การบริหารงานและ
     พัฒนาทรัพยากรบุคคล

คู่มือการปฎิบัติงาน
     อบต.ดงกระทงยาม

กองทุนหมู่บ้าน
พบเห็นทุจริตโปรดแจ้ง
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
ผู้ดูแลระบบ
โฮมสเตย์
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2551
เช็คอีเมล์
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานสนทนา ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
   

 
  ความเป็นมาของศุนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.

 •        องค์การบริหารส่วนตำบลดงกระทงยาม มอบหมายให้สำนักปลัดฯ จัดเก็บข้อมูลข่าวสารของ อบต. เพื่อให้เป็นไปตาม พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ที่กำหนดให้หน่วยงานต่าง ๆ  ของรัฐจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร   เพื่อให้ประชาชนสามารถค้นคว้าตรวจสอบการดำเนินงานได้อย่างโปร่งใส 

           สถานที่ตั้ง 

  ที่ทำการสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลดงกระทงยาม ( สำนักปลัด)

   

  ขั้นตอนการขอรับข้อมูลข่าวสาร

  อบต.ดงกระทงยาม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี

  1. กรอกคำร้องตามแบบคำขอข้อมูข่าวสาร

  2. ยื่นแบบคำร้อง ณ ธุรการ ( สำนักปลัด )

  3. หน่วยงานเจ้าของข้อมูลพิจารณา

  เปิดเผยไม่ได้

  เปิดเผยได้

  เจ้าหน้าที่ชี้แจงเหตุผล

  ค้นหาข้อมูล

  เสร็จสิ้น

  รับเอกสาร

                  

  คัดถ่ายสำเนา / รับรองสำเนา

  ชำระค่าธรรมเนียม

 • ความรู้เกี่ยวกับ พรบ. ข้อมูลข่าวสาร

 • พรบ.ข้อมูลข่าวสาร ของราชการพ.ศ.2540.pdf
 • แบบคำขอข้อมูลข่าวสาร.doc
 • แบบหนังสือร้องเรียน-อุทธรณ์.doc
 • ระเบียบฯว่าด้วยการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความปลอดภัย.doc
 • สิทธิรับรู้ข้อมุลข่าวสารของประชาชน.rar
 • คู่มือการปฏิบัติงานข้อมูลข่าวสารของเจ้าหน้าที่.rar
 • โปร์ชัวร์ข้อมูลข่าวสารอบต.ดงกระทงยาม.pdf


 • คณะกรรมการบริหารงานข้อมูลข่าวสาร

 • คณะกรรมการบริหารศูนย์ข้อมูลข่าวสาร.ปรับปรุง 50.rar
 • ขั้นตอนการขอข้อมูลข่าวสารของราชการ.rar
 •