เฟสบุ๊คอบต.ดงกระทงยาม

หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
อำนาจหน้าที่
ประเพณีวัฒนธรรม
สถานที่สำคัญ
ที่ทำการ อบต.ดงกระทงยาม
แผนที่อบต.ดงกระทงยาม

โครงสร้างอบต.ดงกระทงยาม
คณะผู้บริหาร อบต.ดงกระทงยาม
สมาชิกสภา อบต.ดงกระทงยาม
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
กองทุนหมู่บ้าน
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อปพร.
สภาเด็กและเยาวชน
สภาวัฒนธรรม

แถลงนโยบายนายกต่อสภา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนบริหารและพัฒนาบุคลากร
แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการดำเนินงาน
    ประจำปี

รายงานผลการใช้จ่าย
    งบประมาณประจำปี

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
    ประจำปี(สขร.)

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.1)
ประกาศราคกลาง
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/
    ประกาศผู้ที่ได้การคัดเลือก

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง/
งบทดลอง(ก่อน-หลังปิดบัญชี)
งบแสดงฐานะทางการเงิน
งบรายรับรายจ่ายตามงบประมณ
งบเงินสะสม
กฏหมายท้องถิ่น
กฏกระทรวง/ระเบียบ.
พรบ/พรก.
แบบฟอร์ม สัญญาต่างๆ
เสนอแนะ/ฝากคำถามกฏหมาย
ข้อมูลข่าวสาร
การประชุมประชาคมตำบล
การควบคุมภายใน
การพัฒนาจรรยาบรรณ
    ข้าราชการส่วนท้องถิ่น

คู่มือการปฎิบัติงาน
     อบต.ดงกระทงยาม

ประกาศเรียกประชุมสภาอบต.
รายงานประชุมสภาอบต.
รายงานประชุมคณะผู้บริหาร
รางวัลและผลงาน อบต.
กองทุนหมู่บ้าน
พบเห็นทุจริตโปรดแจ้ง
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
ผู้ดูแลระบบ
โฮมสเตย์
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2551
เช็คอีเมล์
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานสนทนา ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
     
 
 
  ความเป็นมาของโฮมสเตย์

  • บ้านท้ายดง (หมู่ 4) ต.ดงกระทงยาม  อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี  มีชื่อเสียงด้านการผลิตตะกร้อ-ตะแกรง  ซึ่งเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น  และได้รับการคัดเลือกเป็นหมู่บ้านหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ระดับประเทศ  และได้รับประกาศนียบัตรรับรองหมู่บ้าน OTOP Village Champion ปี 2549 ของคณะกรรมการจัดการประกวดหมู่บ้านหนึ่งตำบล  หนึ่งผลิตภัณฑ์  และไทยทีวีสีช่อง 3 ได้เคยมาถ่ายทำสารคดีเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ตะกร้อ-ตะแกรง ทำให้ตำบลดงกระทงยามเป็นที่รู้จักของคนทั่วไป  นอกจากนั้นภายในพื้นที่ยังมี  ศูนย์ธรรมานามัย  ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน  พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านไทยพวน  และแหล่งท่องเที่ยวทางน้ำ (แพล่องแม่น้ำ) ตำบลหาดยาง  ประชาชนส่วนใหญ่ของตำบลดงกระทงยาม  ประกอบอาชีพเกษตรกรรม พื้นที่ยังคงความเป็นธรรมชาติอยู่มาก  อากาศบริสุทธิ์  และที่ผ่านมาได้มีกลุ่ม คณะบุคคล และหน่วยงานราชการ  สนใจเดินทางมาศึกษาดูงานในพื้นที่ตำบลดงกระทงยาม โดยเฉพาะคณะนักศึกษาแพทย์แผนไทยที่เข้ามาฝึกภาคปฏิบัติที่ตำบลดงกระทงยาม เป็นเวลา 2 วัน ได้เข้าพักแรมที่บ้านพักของชาวบ้าน 1 คืน ในลักษณะบ้านพักโฮมสเตย์  องค์การบริหารส่วนตำบลดงกระทงยามจึงมีแนวคิดที่จะพัฒนาการให้บริการในรูปแบบของบ้านพักโฮมสเตย์ให้ได้มาตรฐาน ที่มีการบริหารจัดการโดยชุมชน  เพื่อเป็นการเพิ่มรายได้และเป็นอาชีพเสริมให้แก่ประชาชนในพื้นที่

  • เอกสารแนะนำโฮมสเตย์.


    คณะกรรมการบริหารงานและสมาชิก