เฟสบุ๊คอบต.ดงกระทงยาม

หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
อำนาจหน้าที่
ประเพณีวัฒนธรรม
สถานที่สำคัญ
ที่ทำการ อบต.ดงกระทงยาม
แผนที่อบต.ดงกระทงยาม

โครงสร้างอบต.ดงกระทงยาม
คณะผู้บริหาร อบต.ดงกระทงยาม
สมาชิกสภา อบต.ดงกระทงยาม
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
กองทุนหมู่บ้าน
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อปพร.
สภาเด็กและเยาวชน
สภาวัฒนธรรม

แถลงนโยบายนายกต่อสภา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนบริหารและพัฒนาบุคลากร
แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการดำเนินงาน
    ประจำปี

รายงานผลการใช้จ่าย
    งบประมาณประจำปี

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
    ประจำปี(สขร.)

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.1)
ประกาศราคกลาง
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/
    ประกาศผู้ที่ได้การคัดเลือก

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง/
งบทดลอง(ก่อน-หลังปิดบัญชี)
งบแสดงฐานะทางการเงิน
งบรายรับรายจ่ายตามงบประมณ
งบเงินสะสม
กฏหมายท้องถิ่น
กฏกระทรวง/ระเบียบ.
พรบ/พรก.
แบบฟอร์ม สัญญาต่างๆ
เสนอแนะ/ฝากคำถามกฏหมาย
ข้อมูลข่าวสาร
การประชุมประชาคมตำบล
การควบคุมภายใน
การพัฒนาจรรยาบรรณ
    ข้าราชการส่วนท้องถิ่น

คู่มือการปฎิบัติงาน
     อบต.ดงกระทงยาม

ประกาศเรียกประชุมสภาอบต.
รายงานประชุมสภาอบต.
รายงานประชุมคณะผู้บริหาร
รางวัลและผลงาน อบต.
กองทุนหมู่บ้าน
พบเห็นทุจริตโปรดแจ้ง
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
ผู้ดูแลระบบ
โฮมสเตย์
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2551
เช็คอีเมล์
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานสนทนา ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
  ศูนย์ อปพร. อบต.ดงกระทงยาม www.dongkratongyam.go.th
 
     
 
 
  ศูนย์อาสาป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน อบต.ดงกระทงยาม

 • อบต.ดงกระทงยาม จัดตั้งขึ้นนเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2548 (ตามคำสั่งอบต.ดงกระทงยามที่ 344/2548 เรื่องตั้งศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ลว. 6 ธันวาคม 2548) โดยใช้ชื่อว่า "ศูนย์ อปพร. อบต.ดงกระทงยาม" ณ สำนักงานปลัด อบต.ดงกระทงยาม โทรศัพท์ 038-218797  โทรสาร 038-218797 โดยมีคณะกรรมการดังต่อไปนี้

  นายพิศณุ    เข็มเงิน

  นายก อบต.ดงกระทงยาม 

  ผู้อำนวยการศูนย์ อปพร.


  นายสุทัศน์   เมตตา

  รองนายก อบต.ดงกระทงยาม 

  ปลัด อบต.ดงกระทงยาม 

  รองผู้อำนวยการศูนย์อปพร.

  เลขานุการ ผอ.ศูนย์ อปพร.


  นายแจ่ม  มณฑา

  นายอุทิตย์  เมตตา

  ที่ปรึกษา ผอ.ศูนย์ อปพร

  ที่ปรึกษา ผอ.ศูนย์ อปพร


  นายบำรุง  เทศศรี

  นางปทุมรัตน์  เลิศมณี

  นางสุธาสินี  เดชดี

  ผอ.โรงเรียนบ้านดงกระทงยาม

  ผู้พิพากษาสมทบศาล จ.ปราจีนบุรี

  หัวหน้าสถานีอนามัย ต.ดงกระทงยาม

  กรรมการ

  กรรมการ

  กรรมการ


  นายแข็ง  วงจ้อย

  นายกัมพล  ประสมสิน 

  นายประพิศ  ครูศรี

  กรรมการ

  กำนัน ต.หาดยาง

  สมาชิก อบต.หมู่ที่ 3

   

  กรรมการ

  กรรมการ


  นายพรชัย  มหาโชติ

  นายปรีชา  แนวดง

  นายทรงวิทย์  ตาลน้อย

  สมาชิก อบต.หมู่ที่ 4

  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3

  เลขานุการกลุ่มผู้ใช้น้ำต.หาดยาง

  กรรมการ

  กรรมการ

  กรรมการ

   

  หัวหน้าส่วนโยธา
  อบต.ดงกระทงยาม

  ปลัด อบต.ดงกระทงยาม

  หัวหน้าส่วนการคลัง
  อบต.ดงกระทงยาม

  กรรมการ

  กรรมการ

  กรรมการ


  นางกรรณิกา  สุขมา

  นางสาวเนติมา  มณีทอง

  จนท.ประจำศูนย์ อปพร.

  จนท.วิเคราะห์นโยบายและแผนที่

  กรรมการ

  กรรมการ


  เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ อปพร. อบต.ดงกระทงยาม
  องค์ประกอบ
  1 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงกระทงยาม                           เป็นหัวหน้า
  2 นายแจ่ม                มณฑา                                               เป็นเจ้าหน้าที่
  3 นายอุทิตย์              เมตตา                                               เป็นเจ้าหน้าที่
  4 นายเสกสรรค์           เอื้ออารี                                             เป็นเจ้าหน้าที่
  5 นายนันทชัย             หงส์ทอง                                           เป็นเจ้าหน้าที่
  6 นายสมจิตร              ทองคำสาร                                        เป็นเจ้าหน้าที่
  7 นางสาวสิริยา            วุฒิพรพงษ์                                        เป็นเจ้าหน้าที่
  8 นางนิศากร               แก้วกำเหนิด                                       เป็นเจ้าหน้าที่
  9 นางกรรณิกา             ประสมสิน                                          เป็นเจ้าหน้าที่
  10 นางสาวอรวรรณ       อากร                                               เป็นเจ้าหน้าที่
  11 นางสาวอุไรวรรณ      สุขเติม                                             เป็นเจ้าหน้าที่
  จำนวนรวม อปพร.ทั้งหมด   74  คน  
  ปัจจุบัน อปพร.ทั้งหมด  113   คน  ชาย  98  คน  หญิง  15  คน ( ข้อมูล ณ ปี 2553 )

 • ความเป็นมาของศุนย์ อปพร.  ความรู้เกี่ยวกับ พรบ. อปพร.