หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ประเพณีวัฒนธรรม
สถานที่สำคัญ
ที่ทำการ อบต.ดงกระทงยาม
แผนที่อบต.ดงกระทงยาม

โครงสร้างอบต.ดงกระทงยาม
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
คณะผู้บริหาร อบต.ดงกระทงยาม
สมาชิกสภา อบต.ดงกระทงยาม
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
กองทุนหมู่บ้าน
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อปพร.
สภาเด็กและเยาวชน
สภาวัฒนธรรม

แถลงนโยบายนายกต่อสภา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ข้อบัญญัติตำบลดงกระทงยาม
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต
ประกาศเรียกประชุมสภา อบต.
รายงานประชุมสภา อบต.
รายงานประชุมคณะผู้บริหาร
รางวัลและผลงาน อบต.
ประกาศราคกลาง
ประกาศเชิญชวน
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/
    ประกาศผู้ที่ได้การคัดเลือก

แผนการจัดหาพัสดุ
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
งบทดลอง(ก่อน-หลังปิดบัญชี)
งบแสดงฐานะทางการเงิน
งบทรัพย์สิน
งบรายรับรายจ่ายตามงบประมณ
งบเงินสะสม
กฏหมายท้องถิ่น
แบบฟอร์ม สัญญาต่างๆ
เสนอแนะ/ฝากคำถามกฏหมาย
ข้อมูลข่าวสาร
การประชุมประชาคมตำบล
การควบคุมภายใน
การพัฒนาจรรยาบรรณ
    ข้าราชการส่วนท้องถิ่น

คู่มือการปฎิบัติงาน
     อบต.ดงกระทงยาม

แผนออกหน่วยบริการเคลื่อนที่
ปัญหายาเสพติด
ส่งเสริมประชาธิปไตย
พบเห็นทุจริตโปรดแจ้ง
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
ศูนย์ยุติธรรมชุมชน
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
ผู้ดูแลระบบ
โฮมสเตย์
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2551
เช็คอีเมล์
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานข่าว ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
  หัวข้อข่าว : การจัดกิจกรรมสัปดาห์รณรงค์ สำรวจ ซ่อม และสร้างภาชนะเก็บน้ำประจำปี ๒๕๕๕
  รายละเอียดข่าว :

   การจัดกิจกรรมสัปดารณรงค์ สำรวจ ซ่อม และสร้างภาชนะเก็บกักน้ำ ประจำปี 2555

Image

            ด้วย     องค์การบริหารส่วนตำบลดงกระทงยาม ได้รับแจ้งจากจังหวัดปราจีนบุรีว่ากระทรวงมหาดไทย แจ้งมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2537 เห็นชอบให้วันที่ 7-14 มกราคมของทุกปี เป็นสัปดาห์รณรงค์ สำรวจ ซ่อม และสร้างภาชนะเก็บน้ำประจำปี เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดเตรียมภาชนะเก็บน้ำในการสำรองนำไว้ใช้ในฤดูแล้ง อย่างเพียงพอและเป็นการสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนมีความตระหนักและเห็นคุณค่าของการใช้น้ำอย่างประหยัด นอกรวมทั้งยังเป็นการช่วยดูแลรักษาซ่อมภาชนะเก็บน้ำให้ถูกสุขลักษณะซึ่งจะช่วยป้องกันโรคต่างๆที่จะเกิดขึ้นในฤดูแล้งได้อีกด้วย 

ซึ่ง อบต.ดงกระทงยาม ได้จัดเตรียมเจ้าหน้าที่รถบรรทุกน้ำ เครื่องสูบน้ำเครื่องมือและอุปกรณ์อื่นๆ เตรียมพร้อมให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนจากภัยแล้ง   หากต้องการความช่วยเหลือสามารถติดต่อได้ที่   หมายเลข 0-3757-231-7-8 หรือ ติดต่อ นายณฐพงษ์ สมพงษ์  เจ้าหน้าที่ป้องกันกันและบรรเทาสาธารณภัย  หมายเลข   089-7530171  ตลอด 24 ชั่วโมง

 

   
  [แนบไฟล์] :
     
    - spot รณรงค์เก็บน้ำ 55.rar
    - โบร์ชัวส์น้ำ.doc