หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ประเพณีวัฒนธรรม
สถานที่สำคัญ
ที่ทำการ อบต.ดงกระทงยาม
แผนที่อบต.ดงกระทงยาม

โครงสร้างอบต.ดงกระทงยาม
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
คณะผู้บริหาร อบต.ดงกระทงยาม
สมาชิกสภา อบต.ดงกระทงยาม
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
กองทุนหมู่บ้าน
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อปพร.
สภาเด็กและเยาวชน
สภาวัฒนธรรม

แถลงนโยบายนายกต่อสภา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ข้อบัญญัติตำบลดงกระทงยาม
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต
ประกาศเรียกประชุมสภา อบต.
รายงานประชุมสภา อบต.
รายงานประชุมคณะผู้บริหาร
รางวัลและผลงาน อบต.
ประกาศราคกลาง
ประกาศเชิญชวน
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/
    ประกาศผู้ที่ได้การคัดเลือก

แผนการจัดหาพัสดุ
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
งบทดลอง(ก่อน-หลังปิดบัญชี)
งบแสดงฐานะทางการเงิน
งบทรัพย์สิน
งบรายรับรายจ่ายตามงบประมณ
งบเงินสะสม
กฏหมายท้องถิ่น
แบบฟอร์ม สัญญาต่างๆ
เสนอแนะ/ฝากคำถามกฏหมาย
ข้อมูลข่าวสาร
การประชุมประชาคมตำบล
การควบคุมภายใน
การพัฒนาจรรยาบรรณ
    ข้าราชการส่วนท้องถิ่น

คู่มือการปฎิบัติงาน
     อบต.ดงกระทงยาม

แผนออกหน่วยบริการเคลื่อนที่
ปัญหายาเสพติด
ส่งเสริมประชาธิปไตย
พบเห็นทุจริตโปรดแจ้ง
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
ศูนย์ยุติธรรมชุมชน
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
ผู้ดูแลระบบ
โฮมสเตย์
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2551
เช็คอีเมล์
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานข่าว ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
  หัวข้อข่าว : รับสมัครสอบ (พนักงานจ้าง)
  รายละเอียดข่าว :

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงกระทงยาม

เรื่อง รับสมัครสอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้เป็นพนักงานจ้าง

ประจำปี ๒๕๕๖

++++++++++++++++++++++++++

        ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลดงกระทงยาม จะดำเนินการรับสมัคร สรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้เป็นพนักงานจ้าง ประจำปี ๒๕๕๖ ขององค์การบริหารส่วนตำบลดงกระทงยาม ตามกรอบพนักงานจ้าง ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๕๖– ๒๕๕๙) และประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงกระทงยาม เรื่อง ประกาศโครงสร้างส่วนราชการตามหลักเกณฑ์ใหม่ขององค์การบริหารส่วนตำบลดงกระทงยาม จำนวน ๒ ตำแหน่ง

        อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๒ ประกอบมาตรา๒๓ และมาตรา๒๔ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นพ.ศ.๒๕๔๒ ประกอบกับมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้างที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบลจังหวัดปราจีนบุรีกำหนด ข้อ ๑๘ และข้อ๑๙ จึงประกาศรับสมัครสอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ ดังนี้

๑. ตำแหน่งที่รับสมัครสอบ   เพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้เป็นพนักงานจ้าง

    มีจำนวน  ๒ ประเภทๆ   ตำแหน่ง รวม ๓  อัตรา  คือ

          ๑.๑ ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน ๒ ตำแหน่ง    อัตรา

๑.๑.๑  ตำแหน่ง ผู้ช่วยบุคลากร                                          จำนวน ๑  อัตรา

          สังกัด สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลดงกระทงยาม

-  อัตราค่าตอบแทนเดือนละ ๘,๓๔๐.- บาท

          ๑.๑.๒  ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี                      จำนวน ๑  อัตรา

          สังกัด ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลดงกระทงยาม

-   อัตราค่าตอบแทนเดือนละ ๖,๐๕๐.- บาท

๑.๒ ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป        จำนวน ๑  ตำแหน่ง    อัตรา

๑.๒.๑  ตำแหน่ง คนงานประจำรถบรรทุกขยะ                            จำนวน ๑  อัตรา

          สังกัด ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลดงกระทงยาม

-          อัตราค่าตอบแทนเดือนละ ๕,๓๔๐.- บาท

           รายละเอียดตำแหน่งที่รับสมัคร (ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ ภาคผนวก ก )

. คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัคร

                    ผู้สมัครสอบแข่งขันต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดปราจีนบุรี  เรื่อง  กำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้างสำหรับองค์การบริหารส่วนตำบล ลงวันที่  ๒๒  กรกฎาคม  ๒๕๔๗  ดังนี้

() มีสัญชาติไทย

() มีอายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปี และไม่เกิน ๖๐ ปี เว้นแต่พนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษอายุไม่เกิน ๗๐ ปี

 ๓) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ      

      

 (๔) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง

                    (๕) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.) กำหนดไว้ในประกาศกำหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้น ดังนี้

                             (ก) โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม

                             (ข) วัณโรคในระยะอันตราย

                             (ค) โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม

                             (ง) โรคติดยาเสพติดให้โทษ

                             (จ) โรคพิษสุราเรื้อรัง

                   (๖) ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งให้พักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตามมาตรฐานทั่วไป หรือหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาลตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น หรือตามกฎหมายอื่น

                   (๗) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี จนเป็นที่รังเกียจของสังคม

                   (๘) ไม่เป็นกรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง

                   (๙) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

                   (๑๐) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุก โดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิดอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

                   (๑๑) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ

                   (๑๒) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก หรือปลดออก เพราะกระทำผิดวินัยตามมาตรฐานทั่วไปหรือหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น หรือตามกฎหมายอื่น

                   (๑๓) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก เพราะกระทำผิดวินัยตามมาตรฐานทั่วไปหรือหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น หรือตามกฎหมายอื่น

                   (๑๔) ไม่เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ

          การยกเว้นกรณีขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามดังกล่าว คณะกรรมการสรรหาและเลือกสรรบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลดงกระทงยาม อาจพิจารณาถึงความจำเป็นและประโยชน์ของราชการที่จะได้รับโดยมติของคณะกรรมการสรรหาและเลือกสรรบุคคล ในการประชุมปรึกษายกเว้นคุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามดังกล่าวจะพิจารณาลงมติ โดยต้องได้คะแนนเสียงสองในสามของจำนวนกรรมการในที่ประชุมและการลงมติให้กระทำโดยลับ

          สำหรับพระภิกษุ สามเณร นักพรต ชี หรือพราหมณ์ ทางราชการไม่รับสมัครสอบและไม่อาจให้เข้าสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลและแต่งตั้งให้เป็นพนักงานจ้างได้ ตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร ที่ นว ๘๙/๒๕๐๑ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๐๑ และตามความในข้อ ๕ ของคำสั่งมหาเถรสมาคม

ลงวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๒๑ โดยอนุโลม

 . วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบ

           . ให้ผู้สมัครสอบยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงกระทงยาม  ตั้งแต่วันที่ ๑๙ เดือน มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๒๘ เดือน มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๖ ในวันและเวลาราชการ (ภาคเช้าเวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. ภาคบ่ายเวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.) ผู้สมัครจะต้องกรอกใบสมัครด้วยลายมือของตนเองให้ถูกต้อง ครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้สมัครสอบต่อเจ้าหน้าที่รับสมัคร

           . ผู้สมัครมีสิทธิเลือกตำแหน่งที่สมัครสอบได้เพียง ๑ ตำแหน่ง เท่านั้น หากภายหลังปรากฏว่าผู้สมัครยื่นใบสมัครในหลายตำแหน่ง จะพิจารณาให้มีสิทธิสอบได้ในตำแหน่งที่ได้สมัครไว้ก่อนแล้วเพียงตำแหน่งเดียวเท่านั้น

๔ เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมายื่นในวันสมัคร

ผู้ประสงค์สมัครสอบฯ ให้ยื่นใบสมัครสอบด้วยตนเองต่อเจ้าหน้าที่ พร้อมด้วยหลักฐานซึ่งผู้สมัครได้รับรองสำเนาถูกต้อง และลงลายมือชื่อกำกับไว้ในเอกสารทุกฉบับ ดังต่อไปนี้

๔.๑) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด ๑ นิ้ว ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน ๖ เดือน จำนวน ๓ รูป และให้ผู้สมัครเขียน ชื่อ – สกุล ตำแหน่งที่สมัครหลังรูปถ่ายด้วยตัวบรรจง

๔.๒) สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน ๑ ชุด

๔.๓) ใบรับรองแพทย์ซึ่งแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.. ฉบับที่ ๓ (..๒๕๓๕) ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน นับตั้งแต่วันที่ตรวจร่างกาย จำนวน ๑ ฉบับ

๔.๔) สำเนาภาพถ่ายใบประกาศนียบัตร หรือระเบียนแสดงผลการเรียนอย่างใดอย่างหนึ่ง(ฉบับภาษาไทย) ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่สมัครสอบ จำนวน ๑ ฉบับ โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจ อนุมัติภายในวันปิดสมัครสอบ คือวันที่ ๒๘ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๖

๔.๕) สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยน ชื่อ-สกุล ใบสำคัญทหารกองเกิน สด./สด.๔๓ (ถ้ามี) อย่างละ ๑ ฉบับ

๔.๖) สำเนาภาพถ่ายเอกสารทุกชนิดให้ใช้กระดาษขนาด A ๔ เท่านั้น

หมายเหตุ สำหรับการสมัครสอบครั้งนี้ ให้ผู้สมัครได้ตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครสอบ และหากทราบภายหลังปรากฏว่าผู้สมัครรายใด มีคุณสมบัติดังกล่าวไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง คณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลดงกระทงยาม จะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบและไม่มีสิทธิได้รับการจ้างและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง

๕ ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ

           ผู้สมัครสอบจะต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบเป็นเงิน จำนวน ๑๐๐.- บาท (ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบในครั้งนี้จะไม่คืนให้เมื่อได้รับสมัครเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วไม่ว่ากรณีใดๆ)

. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร

           องค์การบริหารส่วนตำบลดงกระทงยาม จะทำการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรฯ ในวันที่ ๒  เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ตั้งแต่ เวลา ๐๘.๓๐ น.เป็นต้นไป โดยผู้สมัครสอบสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิสอบได้ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ของทางสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล

ดงกระทงยาม หรือสอบถามได้ที่ โทร. ๐๓๗-๕๗๒๓๑๗-

 . หลักเกณฑ์ในการสรรหาและเลือกสรร

     องค์การบริหารส่วนตำบลดงกระทงยาม กำหนดหลักเกณฑ์การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง โดยยึดหลักสมรรถนะที่จำเป็นต้องใช้สำหรับการปฏิบัติงานในตำแหน่งที่องค์การบริหารส่วนตำบลดงกระทงยามกำหนด ดังนี้

     - ตำแหน่ง ผู้ช่วยบุคลากร  จะดำเนินการเลือกสรรโดยวิธีสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ รายละเอียด (แนบท้ายประกาศ ภาคผนวก ข )

     -  ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี จะดำเนินการเลือกสรรโดยวิธีสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ รายละเอียด (แนบท้ายประกาศ ภาคผนวก ข )

     -  ตำแหน่ง  คนงานประจำรถบรรทุกขยะ จะดำเนินการเลือกสรรโดยวิธีสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ รายละเอียด (แนบท้ายประกาศ ภาคผนวก ข )

. วัน เวลา และสถานที่เลือกสรร

วัน/เวลา

วิชา

สถานที่สอบ

  กรกฎาคม ๒๕๕๖

๐๙.๐๐ – ๑๐.๐๐ น.

- สอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป

ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดงกระทงยาม

  กรกฎาคม ๒๕๕๖

๑๐.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.

- สอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง

ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดงกระทงยาม

  กรกฎาคม ๒๕๕๖

๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น.

- สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง

ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดงกระทงยาม

*หมายเหตุ* สถานที่สอบอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมกับจำนวนของผู้สมัครสอบ

๙. เกณฑ์การตัดสินและการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้

๙.๑ ผู้ที่จะถือว่าผ่านการสรรหาและเลือกสรร จะต้องได้คะแนนในการสอบของแต่ละภาคไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐

๙.๒ องค์การบริหารส่วนตำบลดงกระทงยาม จะประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรโดยเรียงลำดับจากผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงสุดลงมาหาคะแนนต่ำตามลำดับ ในกรณีที่มีผู้สอบได้คะแนนรวมเท่ากันให้ผู้สมัครที่สอบได้คะแนนข้อเขียนมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนข้อเขียนเท่ากัน ให้ผู้ได้คะแนนจากการประเมิน(สัมภาษณ์) มากกว่า เป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า ถ้ายังคงได้คะแนนเท่ากันอีก ก็ให้ผู้ที่ได้รับเลขประจำตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า

๙.๓ องค์การบริหารส่วนตำบลดงกระทงยาม จะประกาศรายชื่อและขึ้นบัญชีผู้ที่สอบผ่านการสรรหาและเลือกสรรโดยแยกเป็นแต่ละตำแหน่งและในการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาได้ จะขึ้นบัญชีไว้เป็นเวลา ๑ ปี นับตั้งแต่วันประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง กรณีที่ได้รับการเรียกตัวเพื่อบรรจุแต่งตั้งและไม่มารายงานตัวหรือไม่เข้ารับการแต่งตั้งตามที่กำหนดให้การขึ้นบัญชีเฉพาะตัวผู้นั้นเป็น

อันยกเลิก หรือหากภายหลังมีการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรตำแหน่งใดในประกาศนี้และได้ขึ้นบัญชีผู้ได้รับการเลือกสรรใหม่แล้วให้ถือว่าบัญชีผู้ได้รับการเลือกสรรครั้งนี้เป็นอันยกเลิก

  ๑๐. การประกาศรายชื่อผู้ได้รับการเลือกสรร

          องค์การบริหารส่วนตำบลดงกระทงยาม จะประกาศรายชื่อผู้ที่สอบผ่านการเลือกสรรให้ทราบ ภายใน วันที่ ๔   เดือน กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐ น.เป็นต้นไปดยจะปิดประกาศไว้ ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลดงกระทงยาม หรือติดต่อสอบถามได้ที่สำนักปลัด หมายเลขโทรศัพท์ ๐๓๗- ๕๗๒๓๑๗-  

๑๑. การบรรจุและแต่งตั้ง

           ๑๑.๑ องค์การบริหารส่วนตำบลดงกระทงยาม จะเรียกผู้ที่ผ่านการสรรหาและเลือกสรรมาทำสัญญาโดยทำหนังสือตามบัญชีรายชื่อ โดยผู้รับแจ้งจะต้องมารายงานตัว เพื่อทำสัญญาจ้างกับองค์การบริหารส่วนตำดงกระทงยามตามกำหนด

๑๑.๒ ผู้ที่ผ่านการสรรหาและเลือกสรรและทำสัญญา กับองค์การบริหารส่วนตำบลดงกระทงยาม จะได้รับการบรรจุและประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบของทางราชการ ก่อนแต่งตั้งให้เป็นพนักงานจ้างต่อไป โดยกำหนดระยะเวลาจ้างดังนี้

   
  [แนบไฟล์] :