พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.2562หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ประเพณีวัฒนธรรม
สถานที่สำคัญ
ที่ทำการ อบต.ดงกระทงยาม
แผนที่อบต.ดงกระทงยาม

โครงสร้างอบต.ดงกระทงยาม
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
คณะผู้บริหาร อบต.ดงกระทงยาม
สมาชิกสภา อบต.ดงกระทงยาม
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
กองทุนหมู่บ้าน
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อปพร.
สภาเด็กและเยาวชน
สภาวัฒนธรรม

แถลงนโยบายนายกต่อสภา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ข้อบัญญัติตำบลดงกระทงยาม
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต
ประกาศเรียกประชุมสภา อบต.
รายงานประชุมสภา อบต.
รายงานประชุมคณะผู้บริหาร
รางวัลและผลงาน อบต.
ประกาศราคกลาง
ประกาศเชิญชวน
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/
    ประกาศผู้ที่ได้การคัดเลือก

แผนการจัดหาพัสดุ
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
งบทดลอง(ก่อน-หลังปิดบัญชี)
งบแสดงฐานะทางการเงิน
งบทรัพย์สิน
งบรายรับรายจ่ายตามงบประมณ
งบเงินสะสม
กฏหมายท้องถิ่น
แบบฟอร์ม สัญญาต่างๆ
เสนอแนะ/ฝากคำถามกฏหมาย
ข้อมูลข่าวสาร
การประชุมประชาคมตำบล
การควบคุมภายใน
การพัฒนาจรรยาบรรณ
    ข้าราชการส่วนท้องถิ่น

คู่มือการปฎิบัติงาน
     อบต.ดงกระทงยาม

แผนออกหน่วยบริการเคลื่อนที่
ปัญหายาเสพติด
ส่งเสริมประชาธิปไตย
พบเห็นทุจริตโปรดแจ้ง
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
ศูนย์ยุติธรรมชุมชน
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
ผู้ดูแลระบบ
โฮมสเตย์
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2551
เช็คอีเมล์
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานข่าว ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
  หัวข้อข่าว : ขอเชิญเข้าร่วมโครงการส่งเสริมทักษาด้านภาษาอังกฤษ ประจำปี พ.ศ.2559
  รายละเอียดข่าว : องค์การบริหารส่วนตำบลดงกระทงยาม ได้ประกาศรับสมัครเข้าร่วมโครงการส่งเสริมทักษะด้านภาษาอังกฤษ ประจำปี พ.ศ.2559 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มศักยภาพและให้ความรู้แก่เด็ก เยาวชน และประชาชนด้านภาษาอังกฤษ และพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน กำหนดเป้าหมายผู้เข้ารับการอบรมตามโครงการดังกล่าวข้างต้น จำนวนทั้งสิ้น 70 คน โดยเริ่มรับสมัครตั้งแต่วันที่ 10 – 20 มิถุนายน 2559 วันและเวลาราชการ (เวลา 08.30 – 16.30 น.) ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลดงกระทงยาม หากแต่ผู้สมัครครบตามเป้าหมายที่วางไว้ ทางผู้จัดจะดำเนินการปิดรับสมัครทันที และจะดำเนินโครงการระหว่างวันที่ 2 - 3 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดงกระทงยาม (ชั้น 2) และวันที่ 3 กรกฎาคม 2559 จะมีพิธีมอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการทุกท่าน ***********สามารถขอรับใบสมัครได้ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลดงกระทงยาม********************
   
  [แนบไฟล์] :