พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.2562หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ประเพณีวัฒนธรรม
สถานที่สำคัญ
ที่ทำการ อบต.ดงกระทงยาม
แผนที่อบต.ดงกระทงยาม

โครงสร้างอบต.ดงกระทงยาม
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
คณะผู้บริหาร อบต.ดงกระทงยาม
สมาชิกสภา อบต.ดงกระทงยาม
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
กองทุนหมู่บ้าน
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อปพร.
สภาเด็กและเยาวชน
สภาวัฒนธรรม

แถลงนโยบายนายกต่อสภา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ข้อบัญญัติตำบลดงกระทงยาม
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต
ประกาศเรียกประชุมสภา อบต.
รายงานประชุมสภา อบต.
รายงานประชุมคณะผู้บริหาร
รางวัลและผลงาน อบต.
ประกาศราคกลาง
ประกาศเชิญชวน
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/
    ประกาศผู้ที่ได้การคัดเลือก

แผนการจัดหาพัสดุ
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
งบทดลอง(ก่อน-หลังปิดบัญชี)
งบแสดงฐานะทางการเงิน
งบทรัพย์สิน
งบรายรับรายจ่ายตามงบประมณ
งบเงินสะสม
กฏหมายท้องถิ่น
แบบฟอร์ม สัญญาต่างๆ
เสนอแนะ/ฝากคำถามกฏหมาย
ข้อมูลข่าวสาร
การประชุมประชาคมตำบล
การควบคุมภายใน
การพัฒนาจรรยาบรรณ
    ข้าราชการส่วนท้องถิ่น

คู่มือการปฎิบัติงาน
     อบต.ดงกระทงยาม

แผนออกหน่วยบริการเคลื่อนที่
ปัญหายาเสพติด
ส่งเสริมประชาธิปไตย
พบเห็นทุจริตโปรดแจ้ง
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
ศูนย์ยุติธรรมชุมชน
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
ผู้ดูแลระบบ
โฮมสเตย์
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2551
เช็คอีเมล์
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานข่าว ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
  หัวข้อข่าว : ขอเชิญร่วมแห่เทียนตามโครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนวันเข้าพรรษา ประจำปี 2559
  รายละเอียดข่าว : ขอเชิญร่วมแห่เทียนตามโครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนวันเข้าพรรษา ประจำปี 2559 ในวันจันทร์ที่ 18 กรกฎาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ณ หน้าสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลดงกระทงยาม เวลา 09.00 น. พิธีเปิด เวลา 09.19 น. ขบวนเริ่มแห่จากหน้าสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลดงกระทงยาม ไปยังวัดใหม่ดงกระทงยาม หมู่ที่ 3 , วัดชัยมงคล หมู่ที่ 1 , วัดราษฎรนิยม หมู่ที่ 4 พร้อมถวายเพลพระ และร่วมรับประทานอาหารพร้อมกัน เวลา 13.00 น. ขบวนแห่ไปยังวัดดอนใหญ่ หมู่ที่ 5 , วัดลิรัญดอน หมู่ที่ 1 ตำบลหาดยาง และวัดธรรมโพธิ์ศรี หมู่ที่ 2 ตำบลหาดยาง สิ้นสุดที่หน้าสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลดงกระทงยาม ประกาศรางวัลพร้อมมอบรางวัลสำหรับผู้ส่งเข้าประกวดแห่เทียนและขบวนแห่เทียนพรรษา ***************************สิ้นสุดการดำเนินงานตามโครงการ*******************************
   
  [แนบไฟล์] :