เฟสบุ๊คอบต.ดงกระทงยาม

หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
อำนาจหน้าที่
ประเพณีวัฒนธรรม
สถานที่สำคัญ
ที่ทำการ อบต.ดงกระทงยาม
แผนที่อบต.ดงกระทงยาม

โครงสร้างอบต.ดงกระทงยาม
คณะผู้บริหาร อบต.ดงกระทงยาม
สมาชิกสภา อบต.ดงกระทงยาม
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
กองทุนหมู่บ้าน
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อปพร.
สภาเด็กและเยาวชน
สภาวัฒนธรรม

แถลงนโยบายนายกต่อสภา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนบริหารและพัฒนาบุคลากร
แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการดำเนินงาน
    ประจำปี

รายงานผลการใช้จ่าย
    งบประมาณประจำปี

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
    ประจำปี(สขร.)

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.1)
ประกาศราคกลาง
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/
    ประกาศผู้ที่ได้การคัดเลือก

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง/
งบทดลอง(ก่อน-หลังปิดบัญชี)
งบแสดงฐานะทางการเงิน
งบรายรับรายจ่ายตามงบประมณ
งบเงินสะสม
กฏหมายท้องถิ่น
กฏกระทรวง/ระเบียบ.
พรบ/พรก.
แบบฟอร์ม สัญญาต่างๆ
เสนอแนะ/ฝากคำถามกฏหมาย
ข้อมูลข่าวสาร
การประชุมประชาคมตำบล
การควบคุมภายใน
การพัฒนาจรรยาบรรณ
    ข้าราชการส่วนท้องถิ่น

คู่มือการปฎิบัติงาน
     อบต.ดงกระทงยาม

ประกาศเรียกประชุมสภาอบต.
รายงานประชุมสภาอบต.
รายงานประชุมคณะผู้บริหาร
รางวัลและผลงาน อบต.
กองทุนหมู่บ้าน
พบเห็นทุจริตโปรดแจ้ง
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
ผู้ดูแลระบบ
โฮมสเตย์
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2551
เช็คอีเมล์
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานสนทนา ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
     
 
 

นางสาววรนิษฐ์  ดีจริง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงกระทงยาม


นายหัตถชัย  บุริขันธ์
นิติกรชำนาญการ รักษาราชการแทน
(หัวหน้าสำนักปลัด)

 E-MAIL : po_chon16@hotmail.com


นางอรอุมา ค้ำชู
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นายหัตถชัย บุริขันธ์
นิติกรชำนาญการ

นางสาวธนธีรา ชัยรักษ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นางพนารัตน์ บุญรอดอยู่
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ


- ว่าง -
เจ้าพนักงานธุรการการปฏิบัติงาน

นายหัตถชัย บุริขันธ์
นิติกรชำนาญการ
รักษาการราชการแทน
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

พนักงานจ้างตามภารกิจ

นางสาวชลลดา คงสวัสดิ์
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน

นางสาวพัชรี พราวศรี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นายคมสัน มณฑา
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
(ผู้มีทักษะ)

นายวิโรจน์ เครือจันทร์
พนักงานขับรถยนต์(ผู้มีทักษะ)


พนักงานจ้างทั่วไป


นายวิทยา  คมคาย

นายสมคิด อากร

นายสมจิตร ทองคำสาร

คนงานทั่วไป

คนงานประจำรถบรรทุกน้ำ

นักการภารโรง