เฟสบุ๊คอบต.ดงกระทงยาม

หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
อำนาจหน้าที่
ประเพณีวัฒนธรรม
สถานที่สำคัญ
ที่ทำการ อบต.ดงกระทงยาม
แผนที่อบต.ดงกระทงยาม

โครงสร้างอบต.ดงกระทงยาม
คณะผู้บริหาร อบต.ดงกระทงยาม
สมาชิกสภา อบต.ดงกระทงยาม
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
กองทุนหมู่บ้าน
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อปพร.
สภาเด็กและเยาวชน
สภาวัฒนธรรม

แถลงนโยบายนายกต่อสภา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ข้อบัญญัติตำบลดงกระทงยาม
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการดำเนินงาน
    ประจำปี

รายงานผลการใช้จ่าย
    งบประมาณประจำปี

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
    ประจำปี(สขร.)

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.1)
ประกาศเรียกประชุมสภาอบต.
รายงานประชุมสภาอบต.
รายงานประชุมคณะผู้บริหาร
รางวัลและผลงาน อบต.
ประกาศราคกลาง
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/
    ประกาศผู้ที่ได้การคัดเลือก

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง/
    ผลการตรวจรับการจ้าง
งบทดลอง(ก่อน-หลังปิดบัญชี)
งบแสดงฐานะทางการเงิน
งบทรัพย์สิน
งบรายรับรายจ่ายตามงบประมณ
งบเงินสะสม
กฏหมายท้องถิ่น
กฏกระทรวง/ระเบียบ.
พรบ/พรก.
แบบฟอร์ม สัญญาต่างๆ
เสนอแนะ/ฝากคำถามกฏหมาย
ข้อมูลข่าวสาร
การประชุมประชาคมตำบล
การควบคุมภายใน
การพัฒนาจรรยาบรรณ
    ข้าราชการส่วนท้องถิ่น

การบริหารงานและ
     พัฒนาทรัพยากรบุคคล

คู่มือการปฎิบัติงาน
     อบต.ดงกระทงยาม

กองทุนหมู่บ้าน
พบเห็นทุจริตโปรดแจ้ง
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
ผู้ดูแลระบบ
โฮมสเตย์
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2551
เช็คอีเมล์
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานสนทนา ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
     
 
 

นางสาววรนิษฐ์  ดีจริง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงกระทงยาม


นายหัตถชัย  บุริขันธ์
นิติกรชำนาญการ รักษาราชการแทน
(หัวหน้าสำนักปลัด)

 E-MAIL : po_chon16@hotmail.com


นางอรอุมา ค้ำชู
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นายหัตถชัย บุริขันธ์
นิติกรชำนาญการ

นางสาวธนธีรา ชัยรักษ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นางพนารัตน์ บุญรอดอยู่
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ


- ว่าง -
เจ้าพนักงานธุรการการปฏิบัติงาน

นายหัตถชัย บุริขันธ์
นิติกรชำนาญการ
รักษาการราชการแทน
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

พนักงานจ้างตามภารกิจ

นางสาวชลลดา คงสวัสดิ์
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน

นางสาวพัชรี พราวศรี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นายคมสัน มณฑา
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
(ผู้มีทักษะ)

นายวิโรจน์ เครือจันทร์
พนักงานขับรถยนต์(ผู้มีทักษะ)


พนักงานจ้างทั่วไป


นายวิทยา  คมคาย

นายสมคิด อากร

นายสมจิตร ทองคำสาร

คนงานทั่วไป

คนงานประจำรถบรรทุกน้ำ

นักการภารโรง