เฟสบุ๊คอบต.ดงกระทงยาม

หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
อำนาจหน้าที่
ประเพณีวัฒนธรรม
สถานที่สำคัญ
ที่ทำการ อบต.ดงกระทงยาม
แผนที่อบต.ดงกระทงยาม

โครงสร้างอบต.ดงกระทงยาม
คณะผู้บริหาร อบต.ดงกระทงยาม
สมาชิกสภา อบต.ดงกระทงยาม
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
กองทุนหมู่บ้าน
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อปพร.
สภาเด็กและเยาวชน
สภาวัฒนธรรม

แถลงนโยบายนายกต่อสภา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนบริหารและพัฒนาบุคลากร
แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการดำเนินงาน
    ประจำปี

รายงานผลการใช้จ่าย
    งบประมาณประจำปี

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
    ประจำปี(สขร.)

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.1)
ประกาศราคกลาง
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/
    ประกาศผู้ที่ได้การคัดเลือก

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง/
งบทดลอง(ก่อน-หลังปิดบัญชี)
งบแสดงฐานะทางการเงิน
งบรายรับรายจ่ายตามงบประมณ
งบเงินสะสม
กฏหมายท้องถิ่น
กฏกระทรวง/ระเบียบ.
พรบ/พรก.
แบบฟอร์ม สัญญาต่างๆ
เสนอแนะ/ฝากคำถามกฏหมาย
ข้อมูลข่าวสาร
การประชุมประชาคมตำบล
การควบคุมภายใน
การพัฒนาจรรยาบรรณ
    ข้าราชการส่วนท้องถิ่น

คู่มือการปฎิบัติงาน
     อบต.ดงกระทงยาม

ประกาศเรียกประชุมสภาอบต.
รายงานประชุมสภาอบต.
รายงานประชุมคณะผู้บริหาร
รางวัลและผลงาน อบต.
กองทุนหมู่บ้าน
พบเห็นทุจริตโปรดแจ้ง
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
ผู้ดูแลระบบ
โฮมสเตย์
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2551
เช็คอีเมล์
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานสนทนา ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
     
 
 

ที่ตั้งและอาณาเขต
องค์การบริหารส่วนตำบลดงกระทงยาม  อยู่ทางทิศตะวันออกของอำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี  ประมาณ  20 กิโลเมตร  ตามแนวทางหลวงแผ่นดิน  ถนนปราจีนบุรี-ศรีมหาโพธิ
ทิศเหนือ

ติดแม่น้ำปราจีนบุรี    อ.ศรีมหาโพธิ   จังหวัดปราจีนบุรี

ทิศใต้ ติดองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า อำเภอศรีมหาโพธิ  จ.ปราจีนบุรีและติดตำบลคู้ลำพันองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ชะเลือด อ.ศรีมโหสถ  จ.ปราจีนบุรี
ทิศตะวันออก

ติดเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ (ตำบลบางกุ้ง)   อ.ศรีมหาโพธิ  จ.ปราจีนบุรี

ทิศตะวันตก  ติดองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ชะเลือด (ตำบลไผ่ชะเลือด) องค์การบริหารส่วนตำบลบางเดชะ  อ.ศรีมโหสถ  จ.ปราจีนบุรี
เขตการปกครอง

      องค์การบริหารส่วนตำบลดงกระทงยามแบ่งเขคการปกครองเป็น 2 ตำบล ตำบลดงกระทงยาม จำนวน 7 หมู้บ้าน ตำบลหาดยาง จำนวน 4 หมู่บ้าน รวม 11 หมู่บ้าน อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลดงกระทงยามเต็มพื้นที่ มีพื้นที่ประมาณ 44.87 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 28,043.79 ไร่ (ข้อมูลจากแผนที่ภาษี) โดยแยกเป็นพื้นที่ตำบลและพื้นที่หมู่บ้าน ดังนี้

ตำบลดงกระทงยาม

หมู่ที่ 1 บ้านแล้ง              มีพื้นที่ประมาณ     1,531.06 ไร่
หมู่ที่ 2 บ้านเหนือ             มีพื้นที่ประมาณ     1,430.63 ไร่
หมู่ที่ 3 บ้านใหม่               มีพื้นที่ประมาณ     4,731.93 ไร่
หมู่ที่ 4 บ้านท้ายดง           มีพื้นที่ประมาณ     2,181.91  ไร่
หมู่ที่ 5 บ้านท้ายดง           มีพื้นที่ประมาณ     2,377.35  ไร่
หมู่ที่ 6บ้านท้ายสะแก        มีพื้นที่ประมาณ     5,146.71   ไร่
หมู่ที่7 บ้านหนองบัวลำหมู   มีพื้นที่ประมาณ     2,023.31   ไร่
รวม                               มีพื้นที่ประมาณ  19,422.93  ไร่
                                    มีพื้นที่ประมาณ         31.8   ตร.กม.
ตำบลหาดยาง

หมู่ที่ 1 บ้านต้นตาล          มีพื้นที่ประมาณ   2,467.84 ไร่
หมู่ที่ 2 บ้านหาดยาง         มีพื้นที่ประมาณ   401.13    ไร่
หมู่ที่ 3 บ้านสนามโพธิ์      มีพื้นที่ประมาณ   4,506.68  ไร่
หมู่ที่ 4 บ้านอ่อนช้อย       มีพื้นที่ประมาณ   1,245.21  ไร่
รวม                              มีพื้นที่ประมาณ   8,620.86 ไร่
                                   มีพื้นที่ประมาณ   13.79    ตร.กม.

 

ประชากร

   ในเขตพื้นที่ดูแลขององค์การบริหารส่วนตำบล มีจำนวนประชากรทั้งสิ้น จำนวน 4,328 คน แยกเป็นชาย 2,033 คน  หญิง
2,295 คน มีความหนาแน่นเฉลี่ย 96.45 คน/ตารางกิโลมตร โดยแยกเป็น
ตำบลดงกระทงยาม มีจำนวนประชากร จำนวน 3,330 คน แยกเป็นชาย 1,569 คน หญิง 1,761 คน มี ความหนาแน่น 107.14 คน/ตารางกิโลเมตร
ตำบลหาดยาง มีจำนวนประชากร จำนวน 998 คน แยกเป็นชาย 464 คน หญิง 534 คน มีความหนาแน่นเฉลี่ย 72.37คน/ตารางกิโลเมตร

จำนวนหมู่บ้าน    องค์การบริหารส่วนตำบลดงกระทงยาม  แบ่งเขตการปกครองท้องที่   ตาม พรบ.ลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ.2475  ออกเป็น  11 หมู่บ้านดังนี้
ตำบลดงกระทงยาม  จำนวน   7   หมู่บ้าน  ได้แก่

 หมู่ที่

 ชื่อบ้าน

จำนวนประชากร   

 จำนวนครัวเรือน 

ผู้ใหญ่บ้าน/กำนัน 

   ตำบลดงกระทงยาม

 ชาย  

 หญิง 

รวม

1

 บ้านแล้ง

315

318

633

235

 นางสนธยา  กองสี

2

 บ้านเหนือ  164  169   333

102

 นายชอุ่ม สินศิริ

3

 บ้านใหม่  494  492  986

313

 นางสมใจ  ชมดี

4

 บ้านท้ายดง  501  566  1,067

293

 นายพีรพงศ์  สินสิทธิทอง

5

 บ้านดอนใหญ่  150  172   322

120

 นายธงชัย  หนองเหล็ก

6

 บ้านท้ายสะแก  222  218   440

68

 นายจำเริญ  วงษ์จ้อย

7

 บ้านหนองบัวหมู  112  139   248

1,227

 กำนันเสกสรรค์  เอื้ออารี
ตำบลหาดยาง   จำนวน   4   หมู่บ้าน  ได้แก่

 หมู่ที่ 

 ชื่อบ้าน

จำนวนประชากร   

 จำนวนครัวเรือน 

ผู้ใหญ่บ้าน/กำนัน

       ตำบลหาดยาง

 ชาย  

 หญิง 

รวม

1

 บ้านต้นตาล

296

 302

598

145

 นายถนอม    ภาคาแดน

2

 บ้านหาดยาง  150   158   308

94

 นายอิทธิพล  สุขมา

3

 บ้านสนามโพธิ์   74    72   146

38

 นางสุดสวาสดิ์   พรหมมา

4

 บ้านอ่อนช้อย  101   122   223

61

 กำนันกัมพล    ประสมสิน

รวม

2,575  2,777  5,352

1,383

การศึกษา

   สถาบันการศึกษาในสังกัดขององค์การบริหารส่วนตำบลดงกระทงยามมีอยู่ 1 แห่ง คือ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2.5 - 3 ขวบ และเป็นสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรีเขต 1 จำนวน 2 แห่ง        สุรปได้ดังนี้

ลำดับที่ สถานศึกษา จำนวนห้องเรียน จำนวนนักเรียน จำนวนครู รวม (ครู+นักเรียน) อัตราส่วน ครู:นักเรียน
1.

ศูนย์พีฒนาเด็กเล็ก

อบต.ดงกระทงยาม

1

29

2

31

1:16

2. โรงเรียนบ้านดงกระทงยาม

11

223

13

236

1:18

3. โรงเรียนวัดสิรัญดอน

8

44

4

48

1:11

สถาบันและองค์การทางศาสนา

ประชากรตำบลดงกระทงยามและตำบลหาดยาง ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ  มีวัดจำนวน  6 แห่ง ดังนี้

ตำบลดงกระทงยาม  มีวัด จำนวน  4  แห่ง

1.วัดชัยมงคล (วัดบ้านแล้ง)       หมู่ที่ 1 บ้านแล้ง

2.วัดใหม่ดงกระทงยาม             หมู่มี่ 3  บ้านใหม่

3.วัดราษฎรนิยม                     หมู่ที่ 4 บ้านท้ายดง

4.วัดดอนใหม่                        หมู่ที่ 5 บ้านดอนใหญ่

ตำบลหาดยาง  มีวัด จำนวน 2 แห่ง

1.วัดสิรัญดอน  (วัดต้นตาล)       หมู่ที่ 1 บ้านต้นตาล

2.วัดธรรมโพธิ์ศรี (วัดหาดยาง)    หมู่ที่ 2  บ้านหาดยาง

 

การบริการพื้นฐาน

การคมนาคม

ตำบลดงกระทงยาม

1.ถนนทางหลวงชนบท (ปจ.3006) เป็นถนนลาดยาง  ปากทางเข้าตำบลดงกระทงยาม ตำบลหัวหว้า

2.ถนนทางหลวงชนบท (ปจ.3003) เป็นถนนลาดยาง  บ้านท้ายดง - ถนนสุวินทวงศ์

3.ถนนสุวินทวงษ์-ฉะเชิงเทรา ผ่านหมู่ที่6 ,7 ตำบลดงกระทงยาม และหมู่ที่ 3 ตำบลหาดยาง

4.ถนนภายในหมู่บ้านจะเป็นคอนกรีต และถนนลูกรังหลายสาย

ตำบทหาดยาง

1.ถนนปราจันบุรีอนุสรน์ (ถนนทางหลวงชนบท ปจ.3069) อำเภอศรีมหาโพธิ-ปราจีนบุรีผ่าน หมู่ที่ 2,3,4 ตำบลหาดยาง

2.ถนนลาดยางจากถนนปราจีนบุรีอนุสรน์ผ่านภายในหมู่บ้านหมู่ที่ 1 ตำบลหาดยางถึงถนนทางหลวงชนบท (ปจ.3003) หมู่ที่ 5 ตำบลดงกระทงยาม

3.ถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ ข เหล็ก ภายในหมู่บ้านหลายสาย

4.ถนนลูกรังเชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้านและภายในหมู่บ้านหลายสาย

การโทรคมนาคม

1.โทรศัพท์สาธารณะ

ตำบลดงกระทงยาม       จำนวน  9 แห่ง

ตำบลหาดยาง             จำนวน  2 แห่ง

2.การไฟ้ฟ้า

จำนวน11 หมู่บ้าน ประชากรที่มีไฟฟ้าใช้ ประมาณ 99 % 

ภูมิปัญญาท้องถิ่น

1.การทำนา

2.หมอดิน

3.ปราชญ์ชาวบ้าน

4.สมุนไพร

5.อาหารพื้นบ้านไทยพวน

6.สานตะกร้อ ขตะแกรง

7.กลองยาวประยุกต์

8.ดนตรีไทย

9.จักรสานไม้ไผ่

10.ข้าวหลามอบโอ่ง

ระบบสื่อสาร

1.หอกระจายข่าว

2.เสียงตามสาย

3.เว็บไซต์  อบต.

4.โทรศัพท์

มวลชนจัดตั้ง

-   ลูกเสือชาวบ้าน          2   รุ่น                   จำนวน   300  คน

-   ไทยอาสาป้องกันชาติ   1 รุ่น                     จำนวน   25    คน

-   อปพร.                     1 รุ่น                     จำนวน  115   คน

-  กองทุนเพื่อความมั่นคงของชาติ    1 รุ่น          จำนวน  120   คน

-  สภาเด็กและเยาวชน                                  จำนวน 184   คน

-  กลุ่มพัฒนาเด็กและเยาวชน                          จำนวน  166   คน

-  กลุ่ม อสม.                                              จำนวน  138   คน

-  สภาวัฒนธรรมตำบลดงกระทงยาม                   จำนวน    60   คน