เฟสบุ๊คอบต.ดงกระทงยาม

หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ประเพณีวัฒนธรรม
สถานที่สำคัญ
ที่ทำการ อบต.ดงกระทงยาม
แผนที่อบต.ดงกระทงยาม

โครงสร้างอบต.ดงกระทงยาม
คณะผู้บริหาร อบต.ดงกระทงยาม
สมาชิกสภา อบต.ดงกระทงยาม
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
กองทุนหมู่บ้าน
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อปพร.
สภาเด็กและเยาวชน
สภาวัฒนธรรม

แถลงนโยบายนายกต่อสภา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ข้อบัญญัติตำบลดงกระทงยาม
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต
ประกาศเรียกประชุมสภา อบต.
รายงานประชุมสภา อบต.
รายงานประชุมคณะผู้บริหาร
รางวัลและผลงาน อบต.
ประกาศราคกลาง
ประกาศเชิญชวน
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/
    ประกาศผู้ที่ได้การคัดเลือก

แผนการจัดหาพัสดุ
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
งบทดลอง(ก่อน-หลังปิดบัญชี)
งบแสดงฐานะทางการเงิน
งบทรัพย์สิน
งบรายรับรายจ่ายตามงบประมณ
งบเงินสะสม
กฏหมายท้องถิ่น
แบบฟอร์ม สัญญาต่างๆ
เสนอแนะ/ฝากคำถามกฏหมาย
ข้อมูลข่าวสาร
การประชุมประชาคมตำบล
การควบคุมภายใน
การพัฒนาจรรยาบรรณ
    ข้าราชการส่วนท้องถิ่น

คู่มือการปฎิบัติงาน
     อบต.ดงกระทงยาม

แผนออกหน่วยบริการเคลื่อนที่
ปัญหายาเสพติด
ส่งเสริมประชาธิปไตย
พบเห็นทุจริตโปรดแจ้ง
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
ศูนย์ยุติธรรมชุมชน
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
ผู้ดูแลระบบ
โฮมสเตย์
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2551
เช็คอีเมล์
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานสนทนา ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
     
 
 

นายเสกสรรค์  เอื้ออารี

นายกัมพล  ประสมสิน

กำนันตำบลดงกระทงยามและผู้ใหญ่บ้าน ม. 7

กำนันตำบลหาดยาง

 

 

 

 

 

นางภัทราวรรณ  เมตตา

นายชอุ่ม  สินศิริ

นางสมใจ   ชมดี

ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 1 ต.ดงกระทงยาม

ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 2 ต.ดงกระทงยาม

ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 3 ต.ดงกระทงยาม

นายพีรพงศ์  สินสิทธิทอง

นายธงชัย  หนองเหล็ก

นายจำเริญ วงษ์จ้อย

ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 4 ต.ดงกระทงยาม

ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 5 ต.ดงกระทงยาม

ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 6 ต.ดงกระทงยาม

นายถนอม   ภาคาแดน

นายอิทธิพล  สุขมา

นางสุดสวาสดิ์  พรหมมา

ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 1 ต.หาดยาง

ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 2 ต.หาดยาง

ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 3 ต.หาดยาง

สารวัตรกำนัน  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล

นายชัยยันต์   ยินดี

นายภักดี   กัลยา

นางสุกัลยา  ตาลน้อย

สารวัตรกำนัน ต.ดงกระทงยาม

สารวัตรกำนัน ต.ดงกระทงยาม

สารวัตรกำนัน ต.หาดยาง

นางสำอางค์  อนันตยา

นางริญนา  ช่างเก็บ

นายสมพงษ์  สุทธิโพธิ์

สารวัตรกำนัน ต.หาดยาง       

แพทย์ประจำตำบลดงกระทงยาม

แพทย์ประจำตำบลหาดยาง

นางสนธยา   กองสี

นายสม  เพ็งพรรณ

นางสาวสาธิตา  พิทักษ์กิจงาม

ผช.ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 1 ต.ดง ฯ

ผช.ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 1 ต.ดงฯ

ผช.ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 2 ต.ดง ฯ

นายประเสริฐ  สุกใส

                นายสานิตย์  ครูศรี

นายสมนึก  คล่องยุทธ

ผช.ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 2 ต.ดง ฯ

ผช.ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 3 ต.ดง ฯ

ผช.ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 3 ต.ดง ฯ

นายสุรพล  ช่างเก็บ

นายสมสุ่ย  จตุภัทรพร

ผช.ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 4 ต.ดง ฯ

ผช.ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 4 ต.ดง ฯ

นางสำเริง  วงษ์รอด

นายพรศักดิ์  หนองเหล็ก

ผช.ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 5 ต.ดง ฯ

ผช.ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 5 ต.ดง ฯ

นางสุวิมล  สุวรรโณ

นายมานพ  ไวดอน

ผช.กำนันตำบลดงกระทงยาม ( หมู่.6 )

ผช.กำนันตำบลดงกระทงยาม ( หมู่.6 )

 

นายนุกูล  วงษ์รอด

นายประสพ   วงร์รอด

ผช.ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 7 ต.ดง ฯ

ผช.ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 7 ต.ดง ฯ

 

 

 

 

 

นายณรงค์   แสงสว่าง

นายเมธี  เตียวกิมเฮ็ง

ผช.ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 1 ต.หาดยาง

ผช.ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 1 ต.หาดยาง

ผช.ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 2 ต.หาดยาง

นางสาวอำไพ  บุญพิทักษ์

            นายบุญเลื่อน   พิมพ์รูป

นายธวัช  ดีพา

ผช.ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 2 ต.หาดยาง

ผช.ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 3 ต.หาดยาง

ผช.ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 3 ต.หาดยาง

 นางบุญรวม  อ่อนน้อม

นายมานิตย์  สละชั่ว

ผู้ช่วยกำนันตำบลหาดยาง

ผู้ช่วยกำนันตำบลหาดยาง