พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.2562หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ประเพณีวัฒนธรรม
สถานที่สำคัญ
ที่ทำการ อบต.ดงกระทงยาม
แผนที่อบต.ดงกระทงยาม

โครงสร้างอบต.ดงกระทงยาม
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
คณะผู้บริหาร อบต.ดงกระทงยาม
สมาชิกสภา อบต.ดงกระทงยาม
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
กองทุนหมู่บ้าน
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อปพร.
สภาเด็กและเยาวชน
สภาวัฒนธรรม

แถลงนโยบายนายกต่อสภา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ข้อบัญญัติตำบลดงกระทงยาม
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต
ประกาศเรียกประชุมสภา อบต.
รายงานประชุมสภา อบต.
รายงานประชุมคณะผู้บริหาร
รางวัลและผลงาน อบต.
ประกาศราคกลาง
ประกาศเชิญชวน
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/
    ประกาศผู้ที่ได้การคัดเลือก

แผนการจัดหาพัสดุ
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
งบทดลอง(ก่อน-หลังปิดบัญชี)
งบแสดงฐานะทางการเงิน
งบทรัพย์สิน
งบรายรับรายจ่ายตามงบประมณ
งบเงินสะสม
กฏหมายท้องถิ่น
แบบฟอร์ม สัญญาต่างๆ
เสนอแนะ/ฝากคำถามกฏหมาย
ข้อมูลข่าวสาร
การประชุมประชาคมตำบล
การควบคุมภายใน
การพัฒนาจรรยาบรรณ
    ข้าราชการส่วนท้องถิ่น

คู่มือการปฎิบัติงาน
     อบต.ดงกระทงยาม

แผนออกหน่วยบริการเคลื่อนที่
ปัญหายาเสพติด
ส่งเสริมประชาธิปไตย
พบเห็นทุจริตโปรดแจ้ง
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
ศูนย์ยุติธรรมชุมชน
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
ผู้ดูแลระบบ
โฮมสเตย์
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2551
เช็คอีเมล์
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานข่าว ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
     
 
 

นายไพบูลย์  จัดพล

ประธานสภา อบต.

นางชลูด  ช่างเก็บ

นางสาวอรชร  เจียมจักร

รองประธานสภา อบต.

เลขานุการสภา อบต.

 

นายชุมพล   กองศรี

นายสำราญ  มาลี

สมาชิกสภา อบต.หมู่ 1 ต.ดงกระทงยาม

สมาชิกสภา อบต.หมู่ 1 ต.ดงกระทงยาม

นายสุดใจ ครูศรี

นายประภาส เมตตา

สมาชิกสภา อบต.หมู่ 2 ต.ดงกระทงยาม

สมาชิกสภา อบต.หมู่ 2 ต.ดงกระทงยาม

นายอุทิตย์  เมตตา

นายสง่า  ผ่องพักตร์

สมาชิกสภา อบต.หมู่ 3 ต.ดงกระทงยาม

สมาชิกสภา อบต.หมู่ 3 ต.ดงกระทงยาม


นายเชิดชัย  เปลี่ยนไทย

นายสมชาย  ทองแพง

สมาชิกสภา อบต.หมู่ 4 ต.ดงกระทงยาม

สมาชิกสภา อบต.หมู่ 5 ต.ดงกระทงยาม


นายสุรพล  แนวสา

นายดำรัส  วงษ์จ้อย

สมาชิกสภา อบต.หมู่ 5 ต.ดงกระทงยาม

สมาชิกสภา อบต.หมู่ 6 ต.ดงกระทงยามนายดำรงค์ ลีเสย

นายทองดี พาหนะ

สมาชิกสภา อบต.หมู่ 1 ต.หาดยาง

สมาชิกสภา อบต.หมู่ 1 ต.หาดยาง


นายโฆษิต สุขมา

นางสาวสิรินารินทร์   บัวรา

สมาชิกสภา อบต.หมู่ 2 ต.หาดยาง

สมาชิกสภา อบต.หมู่ 2 ต.หาดยาง


นางสาวกมลพรรณ  เลิศมณี

นายสมชาย  วันทากูล

สมาชิกสภา อบต.หมู่ 3 ต.หาดยาง

สมาชิกสภา อบต.หมู่ 3 ต.หาดยาง


นายวินัย  ตรีชาวงษ์

นางสายชิน  เทวิน

สมาชิกสภา อบต.หมู่ 4 ต.หาดยาง

สมาชิกสภา อบต.หมู่ 4 ต.หาดยาง