เฟสบุ๊คอบต.ดงกระทงยาม

หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
อำนาจหน้าที่
ประเพณีวัฒนธรรม
สถานที่สำคัญ
ที่ทำการ อบต.ดงกระทงยาม
แผนที่อบต.ดงกระทงยาม

โครงสร้างอบต.ดงกระทงยาม
คณะผู้บริหาร อบต.ดงกระทงยาม
สมาชิกสภา อบต.ดงกระทงยาม
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
กองทุนหมู่บ้าน
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อปพร.
สภาเด็กและเยาวชน
สภาวัฒนธรรม

แถลงนโยบายนายกต่อสภา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนบริหารและพัฒนาบุคลากร
แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการดำเนินงาน
    ประจำปี

รายงานผลการใช้จ่าย
    งบประมาณประจำปี

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
    ประจำปี(สขร.)

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.1)
ประกาศราคกลาง
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/
    ประกาศผู้ที่ได้การคัดเลือก

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง/
งบทดลอง(ก่อน-หลังปิดบัญชี)
งบแสดงฐานะทางการเงิน
งบรายรับรายจ่ายตามงบประมณ
งบเงินสะสม
กฏหมายท้องถิ่น
กฏกระทรวง/ระเบียบ.
พรบ/พรก.
แบบฟอร์ม สัญญาต่างๆ
เสนอแนะ/ฝากคำถามกฏหมาย
ข้อมูลข่าวสาร
การประชุมประชาคมตำบล
การควบคุมภายใน
การพัฒนาจรรยาบรรณ
    ข้าราชการส่วนท้องถิ่น

คู่มือการปฎิบัติงาน
     อบต.ดงกระทงยาม

ประกาศเรียกประชุมสภาอบต.
รายงานประชุมสภาอบต.
รายงานประชุมคณะผู้บริหาร
รางวัลและผลงาน อบต.
กองทุนหมู่บ้าน
พบเห็นทุจริตโปรดแจ้ง
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
ผู้ดูแลระบบ
โฮมสเตย์
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2551
เช็คอีเมล์
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานสนทนา ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
 
ที่ หัวข้อ  
   
1
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ตุลาคม 2551 - พฤษภาคม 2552  
   
2
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนตุลาคม 2551 -กรกฎาคม 2552  
   
3
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2552 - กันยายน 2553  
   
4
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2553 - พฤษภาคม 2554  
   
5
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2554  
   
6
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.2561  
   
7
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2561  
   
8
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2561  
   
9
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2562  
   
10
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562  
   
11
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2562  
   
12
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2562  
   
13
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2562  
   
14
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2562  
   
15
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรฎาคม 2562  
   
16
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2562  
   
17
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน2562  
   
18
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.2562  
   
19
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2562  
   
20
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ.2562  
   
21
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม พ.ศ.2563  
   
22
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563  
   
23
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.2563