เฟสบุ๊คอบต.ดงกระทงยาม

หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
อำนาจหน้าที่
ประเพณีวัฒนธรรม
สถานที่สำคัญ
ที่ทำการ อบต.ดงกระทงยาม
แผนที่อบต.ดงกระทงยาม

โครงสร้างอบต.ดงกระทงยาม
คณะผู้บริหาร อบต.ดงกระทงยาม
สมาชิกสภา อบต.ดงกระทงยาม
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
กองทุนหมู่บ้าน
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อปพร.
สภาเด็กและเยาวชน
สภาวัฒนธรรม

แถลงนโยบายนายกต่อสภา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ข้อบัญญัติตำบลดงกระทงยาม
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการดำเนินงาน
    ประจำปี

รายงานผลการใช้จ่าย
    งบประมาณประจำปี

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
    ประจำปี(สขร.)

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.1)
ประกาศเรียกประชุมสภาอบต.
รายงานประชุมสภาอบต.
รายงานประชุมคณะผู้บริหาร
รางวัลและผลงาน อบต.
ประกาศราคกลาง
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/
    ประกาศผู้ที่ได้การคัดเลือก

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง/
    ผลการตรวจรับการจ้าง
งบทดลอง(ก่อน-หลังปิดบัญชี)
งบแสดงฐานะทางการเงิน
งบทรัพย์สิน
งบรายรับรายจ่ายตามงบประมณ
งบเงินสะสม
กฏหมายท้องถิ่น
กฏกระทรวง/ระเบียบ.
พรบ/พรก.
แบบฟอร์ม สัญญาต่างๆ
เสนอแนะ/ฝากคำถามกฏหมาย
ข้อมูลข่าวสาร
การประชุมประชาคมตำบล
การควบคุมภายใน
การพัฒนาจรรยาบรรณ
    ข้าราชการส่วนท้องถิ่น

การบริหารงานและ
     พัฒนาทรัพยากรบุคคล

คู่มือการปฎิบัติงาน
     อบต.ดงกระทงยาม

กองทุนหมู่บ้าน
พบเห็นทุจริตโปรดแจ้ง
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
ผู้ดูแลระบบ
โฮมสเตย์
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2551
เช็คอีเมล์
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานสนทนา ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
 
ที่ หัวข้อ  
   
1
พ.ร.บ.ที่เกี่ยวข้องกับ อบต.  
   
2
แบบคำร้องทั่วไป  
   
3
แบบคำร้องทุกข์  
   
4
แบบคำขอหนังสือรับรอง  
   
5
แบบคำขออนุญาตการต่างๆ  
   
6
แถลงการณ์นายก อบต. ( เลือกตั้ง 6 ก.ย. 2552 )  
   
7
คู่มือผู้พิการ ผู้สูงอายุ  
   
8
แบบคำขอรับเงินสงเคราะห์  
   
9
แบบคำขอต่อใบอนุญาต  
   
10
ตัวอย่างแบบคำขอรับน้ำอุปโภค บริโภค  
   
11
โบร์ชัวร์ยาเสพติด  
   
12
โบร์ชัวส์การป้องกันแผ่นดินไหว  
   
13
โบร์ชัวส์การป้องกันวาตภัย อุทกภัย พายุซัดฝั่ง  
   
14
การป้องกันไฟฟ้าดูดเสียชีวิตช่วงน้ำท่วม  
   
15
สาระน่ารู้ เรื่องข้อควรระวัง 5 โรคที่มาพร้อมน้ำท่วม  
   
16
ตัวอย่างแบบคำร้องขอซ่อมไฟฟ้าสาธารณะหมู่บ้าน  
   
17
แผนภูมิขั้นตอนการให้บริการประชาชน  
   
18
แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการสำนักปลัด การให้บริการด้านการขึ้นทะเบียนเ  
   
19
แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการสำนักงานปลัด การให้บริการการรับ-จ่ายเบี้ย  
   
20
บันทึกข้อตกลงพนักงานจ้าง 1 ปี 2561  
   
21
แบบประเมินพนักงานจ้างตามภารกิจ  
   
22
แบบประเมินพนักงานจ้างทั่วไป  
   
23
ใบสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)  
   
24
แผนภูมิแสดงขั้นตอนการรับแจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์  
   
25
แบบคำขอใช้น้ำอุปโภค/บริโภค  
   
26
แบบขอซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ  
   
27
แบบคำร้องทั่วไป  
   
28
แผนผังกำหนดผู้รับผิดชอบแต่ละขั้นตอนและช่องบริการติดต่อ