เฟสบุ๊คอบต.ดงกระทงยาม

หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
อำนาจหน้าที่
ประเพณีวัฒนธรรม
สถานที่สำคัญ
ที่ทำการ อบต.ดงกระทงยาม
แผนที่อบต.ดงกระทงยาม

โครงสร้างอบต.ดงกระทงยาม
คณะผู้บริหาร อบต.ดงกระทงยาม
สมาชิกสภา อบต.ดงกระทงยาม
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
กองทุนหมู่บ้าน
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อปพร.
สภาเด็กและเยาวชน
สภาวัฒนธรรม

แถลงนโยบายนายกต่อสภา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนบริหารและพัฒนาบุคลากร
แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการดำเนินงาน
    ประจำปี

รายงานผลการใช้จ่าย
    งบประมาณประจำปี

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
    ประจำปี(สขร.)

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.1)
ประกาศราคกลาง
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/
    ประกาศผู้ที่ได้การคัดเลือก

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง/
งบทดลอง(ก่อน-หลังปิดบัญชี)
งบแสดงฐานะทางการเงิน
งบรายรับรายจ่ายตามงบประมณ
งบเงินสะสม
กฏหมายท้องถิ่น
กฏกระทรวง/ระเบียบ.
พรบ/พรก.
แบบฟอร์ม สัญญาต่างๆ
เสนอแนะ/ฝากคำถามกฏหมาย
ข้อมูลข่าวสาร
การประชุมประชาคมตำบล
การควบคุมภายใน
การพัฒนาจรรยาบรรณ
    ข้าราชการส่วนท้องถิ่น

คู่มือการปฎิบัติงาน
     อบต.ดงกระทงยาม

ประกาศเรียกประชุมสภาอบต.
รายงานประชุมสภาอบต.
รายงานประชุมคณะผู้บริหาร
รางวัลและผลงาน อบต.
กองทุนหมู่บ้าน
พบเห็นทุจริตโปรดแจ้ง
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
ผู้ดูแลระบบ
โฮมสเตย์
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2551
เช็คอีเมล์
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานสนทนา ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
 
ที่ หัวข้อ  
   
1
พ.ร.บ.ที่เกี่ยวข้องกับ อบต.  
   
2
แบบคำร้องทั่วไป  
   
3
แบบคำร้องทุกข์  
   
4
แบบคำขอหนังสือรับรอง  
   
5
แบบคำขออนุญาตการต่างๆ  
   
6
แถลงการณ์นายก อบต. ( เลือกตั้ง 6 ก.ย. 2552 )  
   
7
คู่มือผู้พิการ ผู้สูงอายุ  
   
8
แบบคำขอรับเงินสงเคราะห์  
   
9
แบบคำขอต่อใบอนุญาต  
   
10
ตัวอย่างแบบคำขอรับน้ำอุปโภค บริโภค  
   
11
โบร์ชัวร์ยาเสพติด  
   
12
โบร์ชัวส์การป้องกันแผ่นดินไหว  
   
13
โบร์ชัวส์การป้องกันวาตภัย อุทกภัย พายุซัดฝั่ง  
   
14
การป้องกันไฟฟ้าดูดเสียชีวิตช่วงน้ำท่วม  
   
15
สาระน่ารู้ เรื่องข้อควรระวัง 5 โรคที่มาพร้อมน้ำท่วม  
   
16
รายงานผลแบบประเมินความพึงพอใจในการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
   
17
ตัวอย่างแบบคำร้องขอซ่อมไฟฟ้าสาธารณะหมู่บ้าน  
   
18
แผนภูมิขั้นตอนการให้บริการประชาชน  
   
19
แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการสำนักปลัด การให้บริการด้านการขึ้นทะเบียนเ  
   
20
แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการสำนักงานปลัด การให้บริการการรับ-จ่ายเบี้ย  
   
21
บันทึกข้อตกลงพนักงานจ้าง 1 ปี 2561  
   
22
แบบประเมินพนักงานจ้างตามภารกิจ  
   
23
แบบประเมินพนักงานจ้างทั่วไป  
   
24
ใบสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)  
   
25
แผนภูมิแสดงขั้นตอนการรับแจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์  
   
26
แบบคำขอใช้น้ำอุปโภค/บริโภค  
   
27
แบบขอซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ  
   
28
แบบคำร้องทั่วไป  
   
29
แผนผังกำหนดผู้รับผิดชอบแต่ละขั้นตอนและช่องบริการติดต่อ  
   
30
ขั้นตอนการยื่นขอจดทะเบียนพาณิชย์  
   
31
สถิติการให้บริการ ไตรมาสที่1และ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
   
32
รายงานความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562