เฟสบุ๊คอบต.ดงกระทงยาม

หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
อำนาจหน้าที่
ประเพณีวัฒนธรรม
สถานที่สำคัญ
ที่ทำการ อบต.ดงกระทงยาม
แผนที่อบต.ดงกระทงยาม

โครงสร้างอบต.ดงกระทงยาม
คณะผู้บริหาร อบต.ดงกระทงยาม
สมาชิกสภา อบต.ดงกระทงยาม
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
กองทุนหมู่บ้าน
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อปพร.
สภาเด็กและเยาวชน
สภาวัฒนธรรม

แถลงนโยบายนายกต่อสภา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ข้อบัญญัติตำบลดงกระทงยาม
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการดำเนินงาน
    ประจำปี

รายงานผลการใช้จ่าย
    งบประมาณประจำปี

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
    ประจำปี(สขร.)

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.1)
ประกาศเรียกประชุมสภาอบต.
รายงานประชุมสภาอบต.
รายงานประชุมคณะผู้บริหาร
รางวัลและผลงาน อบต.
ประกาศราคกลาง
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/
    ประกาศผู้ที่ได้การคัดเลือก

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง/
    ผลการตรวจรับการจ้าง
งบทดลอง(ก่อน-หลังปิดบัญชี)
งบแสดงฐานะทางการเงิน
งบทรัพย์สิน
งบรายรับรายจ่ายตามงบประมณ
งบเงินสะสม
กฏหมายท้องถิ่น
กฏกระทรวง/ระเบียบ.
พรบ/พรก.
แบบฟอร์ม สัญญาต่างๆ
เสนอแนะ/ฝากคำถามกฏหมาย
ข้อมูลข่าวสาร
การประชุมประชาคมตำบล
การควบคุมภายใน
การพัฒนาจรรยาบรรณ
    ข้าราชการส่วนท้องถิ่น

การบริหารงานและ
     พัฒนาทรัพยากรบุคคล

คู่มือการปฎิบัติงาน
     อบต.ดงกระทงยาม

กองทุนหมู่บ้าน
พบเห็นทุจริตโปรดแจ้ง
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
ผู้ดูแลระบบ
โฮมสเตย์
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2551
เช็คอีเมล์
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานสนทนา ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
     
 
 
   
ประเภทของข่าว   
 
 
ที่ หัวข้อ  
1 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกชนิดเปิดข้างเทท้ายพร้อมเครนกระเช้าซ่อมไฟฟ้า  
2 โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านแล้ง,หมู่ที่ 3 บ้านเหนือตำบลดงกระทงยาม  
3 ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยผลราคากลางและคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างจัดซื้อครุภัณฑ์ สาห  
4 ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยผลราคากลางและคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง  
5 สอบราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํากวา ๒,๔๐  
6 โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ  
7 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านต้นตาล หมู่ที่ 1 บ้านต้นตาล ตำ  
8 สอบราคาจ้างก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์  
9 เรื่อง โครงการลงลูกรังถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 ตำบลหาดยาง  
10 เรื่อง โครงการก่อสร้างลานเอนกประสงค์ หมู่ที่ 7 ตำบลดงกระทงยาม  
11 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนางทองใบถึงบ้านนางประนอม  
12 เรื่อง สอบราคาโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน  
13 โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 4 บ้านท้ายดง โดยทำ  
14 ผลการเปิดซองสอบราคา โครงการถมดินสำนักงาน ประจำปี ๒๕๕๔  
15 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการถมดินสำนักงาน อบต.ประจำปี ๒๕๕๔  
16 ประกาศสอบราคา โครงการก่อสร้างตาชั่งกลางประจำตำบล  
17 ผลการเปิดซองสอบราคาโครงการถมดินเพื่อก่อสร้างตาชั่งกลาง  
18 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2551 - พฤษภาคม 2552  
19 ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์ คสล. หมู่ 4 ต.ดงกระทงยาม  
20 ประกาศสอบราคา โครงการวางท่อเหล็กลอดถนน หมู่ 6 บ้านท้ายสะแก