พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.2562


เฟสบุ๊คอบต.ดงกระทงยาม

หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ประเพณีวัฒนธรรม
สถานที่สำคัญ
ที่ทำการ อบต.ดงกระทงยาม
แผนที่อบต.ดงกระทงยาม

โครงสร้างอบต.ดงกระทงยาม
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
คณะผู้บริหาร อบต.ดงกระทงยาม
สมาชิกสภา อบต.ดงกระทงยาม
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
กองทุนหมู่บ้าน
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อปพร.
สภาเด็กและเยาวชน
สภาวัฒนธรรม

แถลงนโยบายนายกต่อสภา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ข้อบัญญัติตำบลดงกระทงยาม
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต
ประกาศเรียกประชุมสภา อบต.
รายงานประชุมสภา อบต.
รายงานประชุมคณะผู้บริหาร
รางวัลและผลงาน อบต.
ประกาศราคกลาง
ประกาศเชิญชวน
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/
    ประกาศผู้ที่ได้การคัดเลือก

แผนการจัดหาพัสดุ
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
งบทดลอง(ก่อน-หลังปิดบัญชี)
งบแสดงฐานะทางการเงิน
งบทรัพย์สิน
งบรายรับรายจ่ายตามงบประมณ
งบเงินสะสม
กฏหมายท้องถิ่น
แบบฟอร์ม สัญญาต่างๆ
เสนอแนะ/ฝากคำถามกฏหมาย
ข้อมูลข่าวสาร
การประชุมประชาคมตำบล
การควบคุมภายใน
การพัฒนาจรรยาบรรณ
    ข้าราชการส่วนท้องถิ่น

คู่มือการปฎิบัติงาน
     อบต.ดงกระทงยาม

แผนออกหน่วยบริการเคลื่อนที่
ปัญหายาเสพติด
ส่งเสริมประชาธิปไตย
พบเห็นทุจริตโปรดแจ้ง
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
ศูนย์ยุติธรรมชุมชน
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
ผู้ดูแลระบบ
โฮมสเตย์
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2551
เช็คอีเมล์
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานสนทนา ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
     
 
 
   
ประเภทของข่าว   
 
 
ที่ หัวข้อ  
1 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกชนิดเปิดข้างเทท้ายพร้อมเครนกระเช้าซ่อมไฟฟ้า  
2 โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านแล้ง,หมู่ที่ 3 บ้านเหนือตำบลดงกระทงยาม  
3 ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยผลราคากลางและคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างจัดซื้อครุภัณฑ์ สาห  
4 ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยผลราคากลางและคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง  
5 สอบราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํากวา ๒,๔๐  
6 โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ  
7 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านต้นตาล หมู่ที่ 1 บ้านต้นตาล ตำ  
8 สอบราคาจ้างก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์  
9 เรื่อง โครงการลงลูกรังถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 ตำบลหาดยาง  
10 เรื่อง โครงการก่อสร้างลานเอนกประสงค์ หมู่ที่ 7 ตำบลดงกระทงยาม  
11 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนางทองใบถึงบ้านนางประนอม  
12 เรื่อง สอบราคาโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน  
13 โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 4 บ้านท้ายดง โดยทำ  
14 ผลการเปิดซองสอบราคา โครงการถมดินสำนักงาน ประจำปี ๒๕๕๔  
15 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการถมดินสำนักงาน อบต.ประจำปี ๒๕๕๔  
16 ประกาศสอบราคา โครงการก่อสร้างตาชั่งกลางประจำตำบล  
17 ผลการเปิดซองสอบราคาโครงการถมดินเพื่อก่อสร้างตาชั่งกลาง  
18 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2551 - พฤษภาคม 2552  
19 ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์ คสล. หมู่ 4 ต.ดงกระทงยาม  
20 ประกาศสอบราคา โครงการวางท่อเหล็กลอดถนน หมู่ 6 บ้านท้ายสะแก