หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ประเพณีวัฒนธรรม
สถานที่สำคัญ
ที่ทำการ อบต.ดงกระทงยาม
แผนที่อบต.ดงกระทงยาม

โครงสร้างอบต.ดงกระทงยาม
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
คณะผู้บริหาร อบต.ดงกระทงยาม
สมาชิกสภา อบต.ดงกระทงยาม
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
กองทุนหมู่บ้าน
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อปพร.
สภาเด็กและเยาวชน
สภาวัฒนธรรม

แถลงนโยบายนายกต่อสภา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ข้อบัญญัติตำบลดงกระทงยาม
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต
ประกาศเรียกประชุมสภา อบต.
รายงานประชุมสภา อบต.
รายงานประชุมคณะผู้บริหาร
รางวัลและผลงาน อบต.
ประกาศราคกลาง
ประกาศเชิญชวน
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/
    ประกาศผู้ที่ได้การคัดเลือก

แผนการจัดหาพัสดุ
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
งบทดลอง(ก่อน-หลังปิดบัญชี)
งบแสดงฐานะทางการเงิน
งบทรัพย์สิน
งบรายรับรายจ่ายตามงบประมณ
งบเงินสะสม
กฏหมายท้องถิ่น
แบบฟอร์ม สัญญาต่างๆ
เสนอแนะ/ฝากคำถามกฏหมาย
ข้อมูลข่าวสาร
การประชุมประชาคมตำบล
การควบคุมภายใน
การพัฒนาจรรยาบรรณ
    ข้าราชการส่วนท้องถิ่น

คู่มือการปฎิบัติงาน
     อบต.ดงกระทงยาม

แผนออกหน่วยบริการเคลื่อนที่
ปัญหายาเสพติด
ส่งเสริมประชาธิปไตย
พบเห็นทุจริตโปรดแจ้ง
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
ศูนย์ยุติธรรมชุมชน
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
ผู้ดูแลระบบ
โฮมสเตย์
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2551
เช็คอีเมล์
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานข่าว ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
   
 
โครงการจัดฝึกอบรม อปพร. ประจำปี 2559
ตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน 2559 ถึงวันที่ 29 เมษายน 2559


   
   
   
 
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาประจำปี 2559
ตั้งแต่วันที่ 13 มีนาคม 2559 ถึงวันที่ 14 เมษายน 2559


   
   
   
 
โครงการส่งเสริมและสืบสานประเพณีสงกรานต์
ตั้งแต่วันที่ 14 เมษายน 2559 ถึงวันที่ 14 เมษายน 543


   
   
   
 
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลสองสลึง
ตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 ถึงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559


   
   
   
 
ประกาศชำระภาษี ประจำปี2559
ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2559 ถึงวันที่ 10 เมษายน 2559


   
   
   
 
พิธีมอบรางวัลประกวดเผาข้าวหลาม
ตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2559 ถึงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2559


   
   
   
 
พิธีเปิดเผาข้าวหลาม โครงการประเพณีไทยพวนบุญข้าวหลาม
ตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2559 ถึงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2559


   
   
   
 
ต้อนรับนายสุพจน์ โตวิจักษณ์ชัยกุล อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ
ตั้งแต่วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 ถึงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559


   
   
   
 
สำนักงานเหล่ากาชาดมอบของที่ระลึก
ตั้งแต่วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559 ถึงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559


   
   
   
 
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
ตั้งแต่วันที่ 8 มกราคม 2559 ถึงวันที่ 8 มกราคม 2559


   
   
   
 
กลุ่มโฮมสเตย์ ต้อนรับคณะกกรมการประเมินมาตรฐานโฮมสเตย์ระดับประเทศ
ตั้งแต่วันที่ 6 มกราคม 2559 ถึงวันที่ 6 มกราคม 2559


   
   
   
 
โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5 ธันวามหาราช
ตั้งแต่วันที่ 5 ธันวาคม 2558 ถึงวันที่ 5 ธันวาคม 2558


   
   
   
 
ประเพณีวันออกพรรษา ตักบาตรเทโว
ตั้งแต่วันที่ 27 ตุลาคม 2558 ถึงวันที่ 28 ตุลาคม 2558


   
   
   
 
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากการท่องเที่ยวนครราชสีมา
ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม 2558 ถึงวันที่ 29 สิงหาคม 2558


   
   
   
 
โครงการจัดงานวันแม่แห่งชาติ ศพด.บ้านดงกระทงยาม
ตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2558 ถึงวันที่ 11 สิงหาคม 2558


   
   
   
 
โครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน ประจำปี 2558
ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม 2558 ถึงวันที่ 29 สิงหาคม 2558


   
   
   
 
โครงการศูนย์การเรียนรู้ตะกร้อ-ตะแกรง ประจำปี 2558
ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2558 ถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2558


   
   
   
 
วันเข้าพรรษา ประจำปี 2558
ตั้งแต่วันที่ 10 กรกฏาคม 2558 ถึงวันที่ 10 กรกฏาคม 2558


   
   
   
 
ประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2558
ตั้งแต่วันที่ 14 เมษายน 2558 ถึงวันที่ 14 เมษายน 2558


   
   
   
 
กิจกรรมเชิญชวนใส่ชุดไทยพวน
ตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2557 ถึงวันที่ 11 เมษายน 2557


   
   
หน้าแรก << ก่อนหน้า