หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ประเพณีวัฒนธรรม
สถานที่สำคัญ
ที่ทำการ อบต.ดงกระทงยาม
แผนที่อบต.ดงกระทงยาม

โครงสร้างอบต.ดงกระทงยาม
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
คณะผู้บริหาร อบต.ดงกระทงยาม
สมาชิกสภา อบต.ดงกระทงยาม
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
กองทุนหมู่บ้าน
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อปพร.
สภาเด็กและเยาวชน
สภาวัฒนธรรม

แถลงนโยบายนายกต่อสภา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ข้อบัญญัติตำบลดงกระทงยาม
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต
ประกาศเรียกประชุมสภา อบต.
รายงานประชุมสภา อบต.
รายงานประชุมคณะผู้บริหาร
รางวัลและผลงาน อบต.
ประกาศราคกลาง
ประกาศเชิญชวน
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/
    ประกาศผู้ที่ได้การคัดเลือก

แผนการจัดหาพัสดุ
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
งบทดลอง(ก่อน-หลังปิดบัญชี)
งบแสดงฐานะทางการเงิน
งบทรัพย์สิน
งบรายรับรายจ่ายตามงบประมณ
งบเงินสะสม
กฏหมายท้องถิ่น
แบบฟอร์ม สัญญาต่างๆ
เสนอแนะ/ฝากคำถามกฏหมาย
ข้อมูลข่าวสาร
การประชุมประชาคมตำบล
การควบคุมภายใน
การพัฒนาจรรยาบรรณ
    ข้าราชการส่วนท้องถิ่น

คู่มือการปฎิบัติงาน
     อบต.ดงกระทงยาม

แผนออกหน่วยบริการเคลื่อนที่
ปัญหายาเสพติด
ส่งเสริมประชาธิปไตย
พบเห็นทุจริตโปรดแจ้ง
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
ศูนย์ยุติธรรมชุมชน
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
ผู้ดูแลระบบ
โฮมสเตย์
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2551
เช็คอีเมล์
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานข่าว ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
ประเภทของข่าว
   
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงกระทงยาม เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล  
ตำแหน่งหัวหน้าสำนักปลัด อบต.(นักบริหารงานทั่วไป ระดับ 6)

 
   
   
   
 
ประกาศการรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด อบต.นักบริหารงานทั่วไป ระดับ 6  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงกระทงยาม เรื่องการสมัครสอบ ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด อบต. (นักบริหารงานทั่วไป ระดับ 6)

 
   
   
   
 
รับสมัครสอบ (พนักงานจ้าง)  
รับสมัครสอบ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง

 
   
   
   
 
การจัดกิจกรรมสัปดาห์รณรงค์ สำรวจ ซ่อม และสร้างภาชนะเก็บน้ำประจำปี ๒๕๕๕  
ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

 
   
   
   
 
ขอเชิญร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๘๔ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔  
สำนักปลัด อบต.ดงกระทงยาม

 
   
   
   
 
ขอเชิญเที่ยวงานประเพณีตักบาตรเทโว เนื่องในงานเทศกาลวันออกพรรษา ๒๕๕๔  
ผช.จนท.ธุรการ

 
   
   
   
 
ติดตามข้อมูลสถานการณ์น้ำท่วม  
ผช.จนท.ธุรการ

 
   
   
   
 
ขอเชิญชวนร่วมจัดทำเสื้อชูชีพช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม  
ผช.จนท.ธุรการ

 
   
   
   
 
ผลการตรวจรับรองมาตรฐานการปฏิบัติราชการของ อปท. ประจำปี ๒๕๕๔ (เพิ่มเติม )  
Core Team

 
   
   
   
 
ประชาสัมพันธ์โครงการวันเยาวชน ประจำปี 2554  
โครงการวันเยาวชน ประจำปี 2554 วันที่ 10 กันยายน 2554

 
   
   
   
 
โครงการ "ครูสอนดี"  
ผช.จนท.ธุรการ

 
   
   
   
 
รับสมัครโครงการอบรมศิลปะดนตรีเพื่อเด็กและเยาวชน  
อบรมระหว่างวันที่ 20 สิงหาคม - 11 กันยายน 2554

 
   
   
   
 
ประชาสัมพันธ์ช่องทางในการติดต่อสื่อสารให้แก่ประชาชนอีก1ทางเลือกด้วย facebook  
ผช.จนท.ธุรการ

 
   
   
   
 
ขอเชิญร่วมโครงการพระดาบสสัญจร ครั้งที่ 60  
อบต.ดงกระทงยาม

 
   
   
   
 
ประชาสัมพันธ์ ตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554  
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔

 
   
   
   
 
ขอเชิญเที่ยวงานสืบสานประเพณีสงกรานต์สานสายใยผู้สูงอายุ อบต.ดงกระทงยาม ๒๕๕๔  
ผช.จนท.ธุรการ

 
   
   
   
 
อบต.ดงกระทงยาม รับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ในระหว่างวันที่ 1 -30 พฤศจิกายน 2553  
รับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ในระหว่างวันที่ 1 -30 พฤศจิกายน 2553

 
   
   
   
 
ข่าวประชาสัมพันธ์แพทย์แผนไทยออกหน่วยบริการวันที่ 13-14 พฤศจิกายน 2553 ณ วัดใหม่ดงกระทงยาม  
ขอเชิญร่วมต้อนรับคณะนักศึกษาการแพทย์แผนไทย 13-14 พฤศจิกายน 2553

 
   
   
   
 
รับสมัครเข้าร่วมชมรมดนตรีองค์การบริหารส่วนตำบลดงกระทงยาม ด่วน  
โครงการอบรมกิจกรรมดนตรีเพื่อเด็กและเยาวชน ประจำปี 2553

 
   
   
   
 
รับสมัครเข้าค่ายเยาวชนจิตใสกายแกร่ง (ตั้งแต่บัดนี้-25 สิงหาคม 2553)  
โครงการเยาวชนจิตใสกายแกร่ง (27-29 สิงหาคม 2553)

 
   
   
หน้าแรก << ก่อนหน้า ถัดไป >> หน้าสุดท้าย