พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.2562


เฟสบุ๊คอบต.ดงกระทงยาม

หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ประเพณีวัฒนธรรม
สถานที่สำคัญ
ที่ทำการ อบต.ดงกระทงยาม
แผนที่อบต.ดงกระทงยาม

โครงสร้างอบต.ดงกระทงยาม
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
คณะผู้บริหาร อบต.ดงกระทงยาม
สมาชิกสภา อบต.ดงกระทงยาม
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
กองทุนหมู่บ้าน
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อปพร.
สภาเด็กและเยาวชน
สภาวัฒนธรรม

แถลงนโยบายนายกต่อสภา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ข้อบัญญัติตำบลดงกระทงยาม
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต
ประกาศเรียกประชุมสภา อบต.
รายงานประชุมสภา อบต.
รายงานประชุมคณะผู้บริหาร
รางวัลและผลงาน อบต.
ประกาศราคกลาง
ประกาศเชิญชวน
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/
    ประกาศผู้ที่ได้การคัดเลือก

แผนการจัดหาพัสดุ
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
งบทดลอง(ก่อน-หลังปิดบัญชี)
งบแสดงฐานะทางการเงิน
งบทรัพย์สิน
งบรายรับรายจ่ายตามงบประมณ
งบเงินสะสม
กฏหมายท้องถิ่น
แบบฟอร์ม สัญญาต่างๆ
เสนอแนะ/ฝากคำถามกฏหมาย
ข้อมูลข่าวสาร
การประชุมประชาคมตำบล
การควบคุมภายใน
การพัฒนาจรรยาบรรณ
    ข้าราชการส่วนท้องถิ่น

คู่มือการปฎิบัติงาน
     อบต.ดงกระทงยาม

แผนออกหน่วยบริการเคลื่อนที่
ปัญหายาเสพติด
ส่งเสริมประชาธิปไตย
พบเห็นทุจริตโปรดแจ้ง
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
ศูนย์ยุติธรรมชุมชน
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
ผู้ดูแลระบบ
โฮมสเตย์
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2551
เช็คอีเมล์
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานสนทนา ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
ประเภทของข่าว
   
 
ขอเชิญร่วมงานโครงการตักบาตรเทโว เนื่องในวันออกพรรษา ประจำปี 2552  
อบต.ดงกระทงยาม

 
   
   
   
 
ขอเชิญร่วมโครงการจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนตำบลดงกระทงยาม  
ส่วนการศึกษา / อบต.ดงกระทงยาม

 
   
   
   
 
แผนกำหนดการเปิดบัญชีผู้สูงอายุเพื่อรับเบี้ยยังชีพ  
อบต.ดงกระทงยาม

 
   
   
   
 
ผลการเลือกตั้งนายก อบต.และส.อบต.ดงกระทงยาม (อย่างไม่เป็นทางการ)  
ศูนย์ประสานการเลือกตั้งประจำอบต.ดงกระทงยาม

 
   
   
   
 
การเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต.ดงกระทงยาม และนายก อบต.ดงกระทงยาม  
ศูนย์ประสานการเลือกตั้งประจำอบต.ดงกระทงยาม

 
   
   
   
 
ขอเชิญร่วมโครงการส่งเสริมบทบาทสภาวัฒนธรรมในการเฝ้าระวังและสร้างสรรค์วัฒนธรรมของชุมชน  
อบต.ดงกระทงยาม

 
   
   
   
 
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ  
อบต.ดงกระทงยาม

 
   
   
   
 
กำหนดวัน เวลา และสถานที่รับขึ้นทะเบียนผูสูงอายุเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  
อบต.ดงกระทงยาม

 
   
   
   
 
การรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  
อบต.ดงกระทงยาม

 
   
   
   
 
โครงการรับประกาศเกียรติคุณอปท.ดีเด่น ด้านสตรีและครอบครัว พ.ศ.2551  
อบต.ดงกระทงยาม

 
   
   
   
 
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  
อบต.ดงกระทงยาม

 
   
   
   
 
หมู่บ้าน OTOP VILLAGE CHAMPION หมู่ 4 ตำบลดงกระทงยาม  
ศูนย์ รวมสินค้า OTOP

 
   
   
   
 
อบต.ดงกระทงยาม  
ศูนย์ ไทยสปายะ ยินต้อนรับ

 
   
   
หน้าแรก << ก่อนหน้า