องค์การบริหารส่วนตำบลดงกระทงยาม info_outline ข้อมูลการติดต่อ camera_alt ภาพกิจกรรม
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลดงกระทงยาม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี
account_box อาสาสมัคร อปพร.
นายพิศณุ เข็มเงิน
นายก อบต.ดงกระทงยาม ผู้อำนวยการศูนย์ อปพร.
นายสุทัศน์ เมตตา
รองนายก อบต.ดงกระทงยาม รองผู้อำนวยการศูนย์อปพร.
นางสาววรนิษฐ์ ดีจริง
ปลัด อบต.ดงกระทงยาม เลขานุการ ผอ.ศูนย์ อปพร.
นายแจ่ม มณฑา
ที่ปรึกษา ผอ.ศูนย์ อปพร
นายอุทิตย์ เมตตา
ที่ปรึกษา ผอ.ศูนย์ อปพร
นายบำรุง เทศศรี
ผอ.โรงเรียนบ้านดงกระทงยาม กรรมการ
นางปทุมรัตน์ เลิศมณี
ผู้พิพากษาสมทบศาล จ.ปราจีนบุรี กรรมการ
นางสุธาสินี เดชดี
หัวหน้าสถานีอนามัย ต.ดงกระทงยามกรรมการ
นายแข็ง วงจ้อย
กรรมการ
นายกัมพล ประสมสิน
กำนัน ต.หาดยาง กรรมการ
นายประพิศ ครูศรี
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 3 กรรมการ
นายพรชัย มหาโชติ
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 4 กรรมการ
นายปรีชา แนวดง
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3 กรรมการ
นายทรงวิทย์ ตาลน้อย
เลขานุการกลุ่มผู้ใช้น้ำต.หาดยาง กรรมการ
-
หัวหน้าส่วนโยธา อบต.ดงกระทงยาม กรรมการ
นางสาววรนิษฐ์ ดีจริง
ปลัด อบต.ดงกระทงยาม กรรมการ
-
หัวหน้าส่วนการคลัง อบต.ดงกระทงยาม กรรมการ
นางกรรณิกา สุขมา
จนท.ประจำศูนย์ อปพร.กรรมการ
นางสาวเนติมา มณีทอง
จนท.วิเคราะห์นโยบายและแผนที่ กรรมการ