messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลดงกระทงยาม info_outline ข้อมูลการติดต่อ camera_alt ภาพกิจกรรม
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลดงกระทงยาม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี
account_box สมาชิกสภา
นายประภาส เมตตา
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงกระทงยาม
โทรศัพท์ : 0871408580
นายสำราญ มาลี
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงกระทงยาม
โทรศัพท์ : 0868345017
นางสาวศิริวรรณ อินทสร
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงกระทงยาม
นายสำราญ มาลี
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 1 ต.ดงกระทงยาม
นายประภาส เมตตา
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 2 ต.ดงกระทงยาม
นายอุทิตย์ เมตตา
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 3 ต.ดงกระทงยาม
นายเชิดชัย เปลี่ยนไทย
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 4 ต.ดงกระทงยาม
นายสุรพล แนวสา
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 5 ต.ดงกระทงยาม
นางสาวศิริวรรณ อินทสร
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 6 ต.ดงกระทงยาม
นางสาวชลูด ช่างเก็บ
สมาชิกสภา อบต. ม.7 ต.ดงกระทงยาม
โทรศัพท์ : 0811551611
นายถาวร แก้วศรี
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 1 ต.หาดยาง
นางสาวหทัยกาญจน์ ไชยสมบูรณ์
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 2 ต.หาดยาง
นางสาวกมลพรรณ เลิศมณี
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 3 ต.หาดยาง
นายวินัย ตรีชาวงษ์
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 4 ต.หาดยาง