ชื่อเรื่อง :

ชื่อไฟล์ : แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับจ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่โครงการแข่งขันฟุตซอล file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับจ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่โครงการแข่งขันฟุตซอล ../add_file/แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับจ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่โครงการแข่งขันฟุตซอล
ชื่อไฟล์ : ตัวอย่างเอกสาร online file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ตัวอย่างเอกสาร online ../add_file/ตัวอย่างเอกสาร online
ชื่อไฟล์ : ตัวอย่างเอกสาร online file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ตัวอย่างเอกสาร online ../add_file/ตัวอย่างเอกสาร online
ชื่อไฟล์ : ข้อมูลระบบ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ข้อมูลระบบ ../add_file/ข้อมูลระบบ
ชื่อไฟล์ : บทความใหม่ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: บทความใหม่ ../add_file/บทความใหม่
ชื่อไฟล์ : ตัวอย่างเอกสาร online file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ตัวอย่างเอกสาร online ../add_file/ตัวอย่างเอกสาร online
ชื่อไฟล์ : {$Duration:1200,$Opacity:2} file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: {$Duration:1200,$Opacity:2} ../add_file/{$Duration:1200,$Opacity:2}
ชื่อไฟล์ : FM5StIFSun31114.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ :

รอปรับปรุง ใหม่

file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์:

รอปรับปรุง ใหม่

../add_file/

รอปรับปรุง ใหม่


ชื่อไฟล์ :

รอปรับปรุง

file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์:

รอปรับปรุง

../add_file/

รอปรับปรุง


ชื่อไฟล์ :

รอปรับปรุง

file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์:

รอปรับปรุง

../add_file/

รอปรับปรุง


ชื่อไฟล์ :

 

 

" class="w3-tag w3-theme-d4 w3-round w3-margin"> file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์:

 

../add_file/

 


ชื่อไฟล์ : ตำบลดงกระทงยามและตำบลหาดยางมีแหล่งท่องเที่ยว ศุนย์การเรียนรู้ และแหล่งท่องเที่ยว ดังนี้ 1.เฮือนสบาย เป็นสถานที่ให้บริการด้านการนวดแผนไทย อบสมุนไพร และสปา หมู่ที่ 1 ตำบลดงกระทงยาม 2.บ้านพักโฮมสเตย์ ตำบลดงกระทงยาม จำนวน 11 หลัง เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นสัมผัสวัฒนธรรมและวิถีฃีวิตชุมชน 3.พิพิธภัณฑ์ไทยพวน หมู่ที่ 3 บ้านใหม่ ตำบลดงกระทงยาม เป็นสถานที่รวบรวมและจัดแสดงวัตถุโบราณ และของใช้หายากชองชาวไทยพวน ดหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบชองโบราณและผู้ที่สยใจศึกษาหาความรู้ 4.ศูนย์ผลิตภัณฑ์ตะกร้อ-ตะแกรง หมู่ที่ 4 บ้านท้ายดง ตำบลดงกระทงยามเป็นแหล่งผลิตตะกร้อขตะแกรงที่ใหญ่ที่สุด และได้รับคัดเลือกเป็นหมู่บ้านหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ระดับประเทศและได้รับประกาศนียบัตรรับรองหมู่บ้าน otop Village Champion(ovc) ปี 2549 ของคณะกรรมการจัดการประกวดหมู่บ้านหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ 5.ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง หมู่ที่ 4 บ้านท้ายดง ตำบลดงกระทงยามเป็นสถานที่ถ่ายทอดความรู้ด้านการใช้ชีวิตตามปรัญชาเศรษฐกิจพอเพียง การเลี่ยงหมูหลุม การเลี้ยงปลาในกระชัง การทำนารูปแบบใหม่ (การโยนกล้า) การทำน้ำจุลินทรีย์และปุ่ยจุลินทรีย์ชีวภาพส่งเสริมการใช้ปุ๋ยสั้งตัด ฯลฯ นอกจากนี้ยังสามารถใช้สถานที่ต้อนรับนักท่องเที่ยวหรือใช้เป็นสถานที่อบรมถ่ายทอดความรู้ด้านต่างๆ 6.โรงสีข้าวพระราชทาน หมู่ที่ 6 บ้านท้ายสะแก ตำบลดงกระทงยาม สถาบัน/องค์กร/หน่วยงานสนับสนุนส่งเสริมอาชีพ 1.องค์การบรืหารส่วนตำบลดงกระทงยาม 2.ศูนย์บรืการและถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรประจำตำบล 3.สถานีชลประทานบางพลวง 4.กลุ่มผู้ใช้น้ำหาดยาง 5.คณะกรรมการหมู่บ้าน otop 6.คณะกรรมการกล่มบ้านพักโฮมสเตย์ 7.กลุ่มเกษตรผู้ทำนาองค์การบรืการบริหารส่วนตำบลดงกระทงยาม 8.กองทุนสวัสดิการชุมชน 1.ตำบลดงกระทงยาม 1 กองทุน 2.ตำบลหาดยาง 1 กองทุน 9.ศูนย์การเรียนรู่เศรษฐกิจพอเพียง 1 แห่ง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ตำบลดงกระทงยามและตำบลหาดยางมีแหล่งท่องเที่ยว ศุนย์การเรียนรู้ และแหล่งท่องเที่ยว ดังนี้ 1.เฮือนสบาย เป็นสถานที่ให้บริการด้านการนวดแผนไทย อบสมุนไพร และสปา หมู่ที่ 1 ตำบลดงกระทงยาม 2.บ้านพักโฮมสเตย์ ตำบลดงกระทงยาม จำนวน 11 หลัง เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นสัมผัสวัฒนธรรมและวิถีฃีวิตชุมชน 3.พิพิธภัณฑ์ไทยพวน หมู่ที่ 3 บ้านใหม่ ตำบลดงกระทงยาม เป็นสถานที่รวบรวมและจัดแสดงวัตถุโบราณ และของใช้หายากชองชาวไทยพวน ดหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบชองโบราณและผู้ที่สยใจศึกษาหาความรู้ 4.ศูนย์ผลิตภัณฑ์ตะกร้อ-ตะแกรง หมู่ที่ 4 บ้านท้ายดง ตำบลดงกระทงยามเป็นแหล่งผลิตตะกร้อขตะแกรงที่ใหญ่ที่สุด และได้รับคัดเลือกเป็นหมู่บ้านหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ระดับประเทศและได้รับประกาศนียบัตรรับรองหมู่บ้าน otop Village Champion(ovc) ปี 2549 ของคณะกรรมการจัดการประกวดหมู่บ้านหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ 5.ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง หมู่ที่ 4 บ้านท้ายดง ตำบลดงกระทงยามเป็นสถานที่ถ่ายทอดความรู้ด้านการใช้ชีวิตตามปรัญชาเศรษฐกิจพอเพียง การเลี่ยงหมูหลุม การเลี้ยงปลาในกระชัง การทำนารูปแบบใหม่ (การโยนกล้า) การทำน้ำจุลินทรีย์และปุ่ยจุลินทรีย์ชีวภาพส่งเสริมการใช้ปุ๋ยสั้งตัด ฯลฯ นอกจากนี้ยังสามารถใช้สถานที่ต้อนรับนักท่องเที่ยวหรือใช้เป็นสถานที่อบรมถ่ายทอดความรู้ด้านต่างๆ 6.โรงสีข้าวพระราชทาน หมู่ที่ 6 บ้านท้ายสะแก ตำบลดงกระทงยาม สถาบัน/องค์กร/หน่วยงานสนับสนุนส่งเสริมอาชีพ 1.องค์การบรืหารส่วนตำบลดงกระทงยาม 2.ศูนย์บรืการและถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรประจำตำบล 3.สถานีชลประทานบางพลวง 4.กลุ่มผู้ใช้น้ำหาดยาง 5.คณะกรรมการหมู่บ้าน otop 6.คณะกรรมการกล่มบ้านพักโฮมสเตย์ 7.กลุ่มเกษตรผู้ทำนาองค์การบรืการบริหารส่วนตำบลดงกระทงยาม 8.กองทุนสวัสดิการชุมชน 1.ตำบลดงกระทงยาม 1 กองทุน 2.ตำบลหาดยาง 1 กองทุน 9.ศูนย์การเรียนรู่เศรษฐกิจพอเพียง 1 แห่ง ../add_file/ตำบลดงกระทงยามและตำบลหาดยางมีแหล่งท่องเที่ยว ศุนย์การเรียนรู้ และแหล่งท่องเที่ยว ดังนี้ 1.เฮือนสบาย เป็นสถานที่ให้บริการด้านการนวดแผนไทย อบสมุนไพร และสปา หมู่ที่ 1 ตำบลดงกระทงยาม 2.บ้านพักโฮมสเตย์ ตำบลดงกระทงยาม จำนวน 11 หลัง เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นสัมผัสวัฒนธรรมและวิถีฃีวิตชุมชน 3.พิพิธภัณฑ์ไทยพวน หมู่ที่ 3 บ้านใหม่ ตำบลดงกระทงยาม เป็นสถานที่รวบรวมและจัดแสดงวัตถุโบราณ และของใช้หายากชองชาวไทยพวน ดหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบชองโบราณและผู้ที่สยใจศึกษาหาความรู้ 4.ศูนย์ผลิตภัณฑ์ตะกร้อ-ตะแกรง หมู่ที่ 4 บ้านท้ายดง ตำบลดงกระทงยามเป็นแหล่งผลิตตะกร้อขตะแกรงที่ใหญ่ที่สุด และได้รับคัดเลือกเป็นหมู่บ้านหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ระดับประเทศและได้รับประกาศนียบัตรรับรองหมู่บ้าน otop Village Champion(ovc) ปี 2549 ของคณะกรรมการจัดการประกวดหมู่บ้านหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ 5.ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง หมู่ที่ 4 บ้านท้ายดง ตำบลดงกระทงยามเป็นสถานที่ถ่ายทอดความรู้ด้านการใช้ชีวิตตามปรัญชาเศรษฐกิจพอเพียง การเลี่ยงหมูหลุม การเลี้ยงปลาในกระชัง การทำนารูปแบบใหม่ (การโยนกล้า) การทำน้ำจุลินทรีย์และปุ่ยจุลินทรีย์ชีวภาพส่งเสริมการใช้ปุ๋ยสั้งตัด ฯลฯ นอกจากนี้ยังสามารถใช้สถานที่ต้อนรับนักท่องเที่ยวหรือใช้เป็นสถานที่อบรมถ่ายทอดความรู้ด้านต่างๆ 6.โรงสีข้าวพระราชทาน หมู่ที่ 6 บ้านท้ายสะแก ตำบลดงกระทงยาม สถาบัน/องค์กร/หน่วยงานสนับสนุนส่งเสริมอาชีพ 1.องค์การบรืหารส่วนตำบลดงกระทงยาม 2.ศูนย์บรืการและถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรประจำตำบล 3.สถานีชลประทานบางพลวง 4.กลุ่มผู้ใช้น้ำหาดยาง 5.คณะกรรมการหมู่บ้าน otop 6.คณะกรรมการกล่มบ้านพักโฮมสเตย์ 7.กลุ่มเกษตรผู้ทำนาองค์การบรืการบริหารส่วนตำบลดงกระทงยาม 8.กองทุนสวัสดิการชุมชน 1.ตำบลดงกระทงยาม 1 กองทุน 2.ตำบลหาดยาง 1 กองทุน 9.ศูนย์การเรียนรู่เศรษฐกิจพอเพียง 1 แห่ง
ชื่อไฟล์ : vm86QbPWed93904.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 2 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: 2 ../add_file/2
ชื่อไฟล์ : P4tQkLwFri50227.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ :

สถานที่ท่องเที่ยว2234dsfasf

file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์:

สถานที่ท่องเที่ยว2234dsfasf

../add_file/

สถานที่ท่องเที่ยว2234dsfasf


ชื่อไฟล์ : ทดสอบ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ทดสอบ ../add_file/ทดสอบ
ชื่อไฟล์ :

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา

ไม่ว่าท่านจะเคยได้ยินอะไรเกี่ยวกับการจัดทำเว็บไซต์...

เราพร้อมที่จะพัฒนาให้ระบบทำงานได้ดี และรวดเร็วง่ายสำหรับทุกคน

file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์:

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา

ไม่ว่าท่านจะเคยได้ยินอะไรเกี่ยวกับการจัดทำเว็บไซต์...

เราพร้อมที่จะพัฒนาให้ระบบทำงานได้ดี และรวดเร็วง่ายสำหรับทุกคน

../add_file/

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา

ไม่ว่าท่านจะเคยได้ยินอะไรเกี่ยวกับการจัดทำเว็บไซต์...

เราพร้อมที่จะพัฒนาให้ระบบทำงานได้ดี และรวดเร็วง่ายสำหรับทุกคน


ชื่อไฟล์ :
" class="w3-tag w3-theme-d4 w3-round w3-margin"> file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์:
../add_file/

ชื่อไฟล์ : คำถาม : ตอบ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: คำถาม : ตอบ : ../add_file/คำถาม : ตอบ :
ชื่อไฟล์ :

การพัฒนาระบบของเรา

file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์:

การพัฒนาระบบของเรา

../add_file/

การพัฒนาระบบของเรา


ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุงข้อมูล... file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุงข้อมูล... ../add_file/ รอปรับปรุงข้อมูล...
ชื่อไฟล์ : อีเมลล์ : เบอร์โทร : การดำเนินการด้านการบริหารงานบุคคล - การวางแผนกำลังคน พิจารณาจัดระเบียบงานและโครงสร้าง การแบ่งส่วนราชการของ อบต. การปรับปรุงการกำหนดตำแหน่ง การควบคุณมการใช้อัตรากำลังของพนักงานส่วนตำบล - การสรรหา บรรจุและแต่งตั้ง การเลื่อนตำแหน่ง การประเมินบุคคลและผลงาน การโอน ย้าย การออกจากราชการ และการประเมินผลการปฏิบัติงาน - การดำเนินการด้านทะเบียนประวัติและบำเหน็จบำนาญ การลาประเภทต่าง ๆ การขอพระราชทานเครื่องราชฯ การออกหนังสือสำคัญ และหนังสือรับรองเพื่อสิทธิต่างๆ การขอบำเหน็จบำนาญ เงินทำขวัญ เงินช่วยเหลือ - การจัดทำแผนกลยุทธของ อบต. และแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ การตรวจสอบสืบสวนหาข้อเท็จจริง ร้องเรียน แจ้งเบาะแส ดำเนินการทางวินัยพิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับอุทธรณ์ การวางแผนเสริมสร้างและปรับปรุงระบบงานวินัย การรักาาวินัยและจรรยาของพนักงานส่วนตำบลให้สดอคล้องกับประกาศคุณะรรม จริยธรรม และจรรยาวิชาชนองค์กร - การดำเนินการด้านการฝึกอบรม file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: อีเมลล์ : เบอร์โทร : การดำเนินการด้านการบริหารงานบุคคล - การวางแผนกำลังคน พิจารณาจัดระเบียบงานและโครงสร้าง การแบ่งส่วนราชการของ อบต. การปรับปรุงการกำหนดตำแหน่ง การควบคุณมการใช้อัตรากำลังของพนักงานส่วนตำบล - การสรรหา บรรจุและแต่งตั้ง การเลื่อนตำแหน่ง การประเมินบุคคลและผลงาน การโอน ย้าย การออกจากราชการ และการประเมินผลการปฏิบัติงาน - การดำเนินการด้านทะเบียนประวัติและบำเหน็จบำนาญ การลาประเภทต่าง ๆ การขอพระราชทานเครื่องราชฯ การออกหนังสือสำคัญ และหนังสือรับรองเพื่อสิทธิต่างๆ การขอบำเหน็จบำนาญ เงินทำขวัญ เงินช่วยเหลือ - การจัดทำแผนกลยุทธของ อบต. และแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ การตรวจสอบสืบสวนหาข้อเท็จจริง ร้องเรียน แจ้งเบาะแส ดำเนินการทางวินัยพิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับอุทธรณ์ การวางแผนเสริมสร้างและปรับปรุงระบบงานวินัย การรักาาวินัยและจรรยาของพนักงานส่วนตำบลให้สดอคล้องกับประกาศคุณะรรม จริยธรรม และจรรยาวิชาชนองค์กร - การดำเนินการด้านการฝึกอบรม ../add_file/อีเมลล์ : เบอร์โทร : การดำเนินการด้านการบริหารงานบุคคล - การวางแผนกำลังคน พิจารณาจัดระเบียบงานและโครงสร้าง การแบ่งส่วนราชการของ อบต. การปรับปรุงการกำหนดตำแหน่ง การควบคุณมการใช้อัตรากำลังของพนักงานส่วนตำบล - การสรรหา บรรจุและแต่งตั้ง การเลื่อนตำแหน่ง การประเมินบุคคลและผลงาน การโอน ย้าย การออกจากราชการ และการประเมินผลการปฏิบัติงาน - การดำเนินการด้านทะเบียนประวัติและบำเหน็จบำนาญ การลาประเภทต่าง ๆ การขอพระราชทานเครื่องราชฯ การออกหนังสือสำคัญ และหนังสือรับรองเพื่อสิทธิต่างๆ การขอบำเหน็จบำนาญ เงินทำขวัญ เงินช่วยเหลือ - การจัดทำแผนกลยุทธของ อบต. และแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ การตรวจสอบสืบสวนหาข้อเท็จจริง ร้องเรียน แจ้งเบาะแส ดำเนินการทางวินัยพิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับอุทธรณ์ การวางแผนเสริมสร้างและปรับปรุงระบบงานวินัย การรักาาวินัยและจรรยาของพนักงานส่วนตำบลให้สดอคล้องกับประกาศคุณะรรม จริยธรรม และจรรยาวิชาชนองค์กร - การดำเนินการด้านการฝึกอบรม
ชื่อไฟล์ : ที่ตั้งและอาณาเขต องค์การบริหารส่วนตำบลดงกระทงยาม อยู่ทางทิศตะวันออกของอำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ประมาณ 20 กิโลเมตร ตามแนวทางหลวงแผ่นดิน ถนนปราจีนบุรี-ศรีมหาโพธิ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ที่ตั้งและอาณาเขต องค์การบริหารส่วนตำบลดงกระทงยาม อยู่ทางทิศตะวันออกของอำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ประมาณ 20 กิโลเมตร ตามแนวทางหลวงแผ่นดิน ถนนปราจีนบุรี-ศรีมหาโพธิ ../add_file/ที่ตั้งและอาณาเขต องค์การบริหารส่วนตำบลดงกระทงยาม อยู่ทางทิศตะวันออกของอำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ประมาณ 20 กิโลเมตร ตามแนวทางหลวงแผ่นดิน ถนนปราจีนบุรี-ศรีมหาโพธิ
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง ../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : เขตการปกครอง องค์การบริหารส่วนตำบลดงกระทงยามแบ่งเขคการปกครองเป็น 2 ตำบล ตำบลดงกระทงยาม จำนวน 7 หมู้บ้าน ตำบลหาดยาง จำนวน 4 หมู่บ้าน รวม 11 หมู่บ้าน อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลดงกระทงยามเต็มพื้นที่ มีพื้นที่ประมาณ 44.87 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 28,043.79 ไร่ (ข้อมูลจากแผนที่ภาษี) โดยแยกเป็นพื้นที่ตำบลและพื้นที่หมู่บ้าน ดังนี้ ตำบลดงกระทงยาม หมู่ที่ 1 บ้านแล้ง มีพื้นที่ประมาณ 1,531.06 ไร่ หมู่ที่ 2 บ้านเหนือ มีพื้นที่ประมาณ 1,430.63 ไร่ หมู่ที่ 3 บ้านใหม่ มีพื้นที่ประมาณ 4,731.93 ไร่ หมู่ที่ 4 บ้านท้ายดง มีพื้นที่ประมาณ 2,181.91 ไร่ หมู่ที่ 5 บ้านท้ายดง มีพื้นที่ประมาณ 2,377.35 ไร่ หมู่ที่ 6บ้านท้ายสะแก มีพื้นที่ประมาณ 5,146.71 ไร่ หมู่ที่7 บ้านหนองบัวลำหมู มีพื้นที่ประมาณ 2,023.31 ไร่ รวม มีพื้นที่ประมาณ 19,422.93 ไร่ มีพื้นที่ประมาณ 31.8 ตร.กม. ตำบลหาดยาง หมู่ที่ 1 บ้านต้นตาล มีพื้นที่ประมาณ 2,467.84 ไร่ หมู่ที่ 2 บ้านหาดยาง มีพื้นที่ประมาณ 401.13 ไร่ หมู่ที่ 3 บ้านสนามโพธิ์ มีพื้นที่ประมาณ 4,506.68 ไร่ หมู่ที่ 4 บ้านอ่อนช้อย มีพื้นที่ประมาณ 1,245.21 ไร่ รวม มีพื้นที่ประมาณ 8,620.86 ไร่ มีพื้นที่ประมาณ 13.79 ตร.กม. ประชากร ในเขตพื้นที่ดูแลขององค์การบริหารส่วนตำบล มีจำนวนประชากรทั้งสิ้น จำนวน 4,328 คน แยกเป็นชาย 2,033 คน หญิง 2,295 คน มีความหนาแน่นเฉลี่ย 96.45 คน/ตารางกิโลมตร โดยแยกเป็น ตำบลดงกระทงยาม มีจำนวนประชากร จำนวน 3,330 คน แยกเป็นชาย 1,569 คน หญิง 1,761 คน มี ความหนาแน่น 107.14 คน/ตารางกิโลเมตร ตำบลหาดยาง มีจำนวนประชากร จำนวน 998 คน แยกเป็นชาย 464 คน หญิง 534 คน มีความหนาแน่นเฉลี่ย 72.37คน/ตารางกิโลเมตร จำนวนหมู่บ้าน องค์การบริหารส่วนตำบลดงกระทงยาม แบ่งเขตการปกครองท้องที่ ตาม พรบ.ลักษณะปกครองท้องที พ.ศ.2475 ออกเป็น 11 หมู่บ้านดังนี้ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: เขตการปกครอง องค์การบริหารส่วนตำบลดงกระทงยามแบ่งเขคการปกครองเป็น 2 ตำบล ตำบลดงกระทงยาม จำนวน 7 หมู้บ้าน ตำบลหาดยาง จำนวน 4 หมู่บ้าน รวม 11 หมู่บ้าน อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลดงกระทงยามเต็มพื้นที่ มีพื้นที่ประมาณ 44.87 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 28,043.79 ไร่ (ข้อมูลจากแผนที่ภาษี) โดยแยกเป็นพื้นที่ตำบลและพื้นที่หมู่บ้าน ดังนี้ ตำบลดงกระทงยาม หมู่ที่ 1 บ้านแล้ง มีพื้นที่ประมาณ 1,531.06 ไร่ หมู่ที่ 2 บ้านเหนือ มีพื้นที่ประมาณ 1,430.63 ไร่ หมู่ที่ 3 บ้านใหม่ มีพื้นที่ประมาณ 4,731.93 ไร่ หมู่ที่ 4 บ้านท้ายดง มีพื้นที่ประมาณ 2,181.91 ไร่ หมู่ที่ 5 บ้านท้ายดง มีพื้นที่ประมาณ 2,377.35 ไร่ หมู่ที่ 6บ้านท้ายสะแก มีพื้นที่ประมาณ 5,146.71 ไร่ หมู่ที่7 บ้านหนองบัวลำหมู มีพื้นที่ประมาณ 2,023.31 ไร่ รวม มีพื้นที่ประมาณ 19,422.93 ไร่ มีพื้นที่ประมาณ 31.8 ตร.กม. ตำบลหาดยาง หมู่ที่ 1 บ้านต้นตาล มีพื้นที่ประมาณ 2,467.84 ไร่ หมู่ที่ 2 บ้านหาดยาง มีพื้นที่ประมาณ 401.13 ไร่ หมู่ที่ 3 บ้านสนามโพธิ์ มีพื้นที่ประมาณ 4,506.68 ไร่ หมู่ที่ 4 บ้านอ่อนช้อย มีพื้นที่ประมาณ 1,245.21 ไร่ รวม มีพื้นที่ประมาณ 8,620.86 ไร่ มีพื้นที่ประมาณ 13.79 ตร.กม. ประชากร ในเขตพื้นที่ดูแลขององค์การบริหารส่วนตำบล มีจำนวนประชากรทั้งสิ้น จำนวน 4,328 คน แยกเป็นชาย 2,033 คน หญิง 2,295 คน มีความหนาแน่นเฉลี่ย 96.45 คน/ตารางกิโลมตร โดยแยกเป็น ตำบลดงกระทงยาม มีจำนวนประชากร จำนวน 3,330 คน แยกเป็นชาย 1,569 คน หญิง 1,761 คน มี ความหนาแน่น 107.14 คน/ตารางกิโลเมตร ตำบลหาดยาง มีจำนวนประชากร จำนวน 998 คน แยกเป็นชาย 464 คน หญิง 534 คน มีความหนาแน่นเฉลี่ย 72.37คน/ตารางกิโลเมตร จำนวนหมู่บ้าน องค์การบริหารส่วนตำบลดงกระทงยาม แบ่งเขตการปกครองท้องที่ ตาม พรบ.ลักษณะปกครองท้องที พ.ศ.2475 ออกเป็น 11 หมู่บ้านดังนี้ ../add_file/เขตการปกครอง องค์การบริหารส่วนตำบลดงกระทงยามแบ่งเขคการปกครองเป็น 2 ตำบล ตำบลดงกระทงยาม จำนวน 7 หมู้บ้าน ตำบลหาดยาง จำนวน 4 หมู่บ้าน รวม 11 หมู่บ้าน อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลดงกระทงยามเต็มพื้นที่ มีพื้นที่ประมาณ 44.87 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 28,043.79 ไร่ (ข้อมูลจากแผนที่ภาษี) โดยแยกเป็นพื้นที่ตำบลและพื้นที่หมู่บ้าน ดังนี้ ตำบลดงกระทงยาม หมู่ที่ 1 บ้านแล้ง มีพื้นที่ประมาณ 1,531.06 ไร่ หมู่ที่ 2 บ้านเหนือ มีพื้นที่ประมาณ 1,430.63 ไร่ หมู่ที่ 3 บ้านใหม่ มีพื้นที่ประมาณ 4,731.93 ไร่ หมู่ที่ 4 บ้านท้ายดง มีพื้นที่ประมาณ 2,181.91 ไร่ หมู่ที่ 5 บ้านท้ายดง มีพื้นที่ประมาณ 2,377.35 ไร่ หมู่ที่ 6บ้านท้ายสะแก มีพื้นที่ประมาณ 5,146.71 ไร่ หมู่ที่7 บ้านหนองบัวลำหมู มีพื้นที่ประมาณ 2,023.31 ไร่ รวม มีพื้นที่ประมาณ 19,422.93 ไร่ มีพื้นที่ประมาณ 31.8 ตร.กม. ตำบลหาดยาง หมู่ที่ 1 บ้านต้นตาล มีพื้นที่ประมาณ 2,467.84 ไร่ หมู่ที่ 2 บ้านหาดยาง มีพื้นที่ประมาณ 401.13 ไร่ หมู่ที่ 3 บ้านสนามโพธิ์ มีพื้นที่ประมาณ 4,506.68 ไร่ หมู่ที่ 4 บ้านอ่อนช้อย มีพื้นที่ประมาณ 1,245.21 ไร่ รวม มีพื้นที่ประมาณ 8,620.86 ไร่ มีพื้นที่ประมาณ 13.79 ตร.กม. ประชากร ในเขตพื้นที่ดูแลขององค์การบริหารส่วนตำบล มีจำนวนประชากรทั้งสิ้น จำนวน 4,328 คน แยกเป็นชาย 2,033 คน หญิง 2,295 คน มีความหนาแน่นเฉลี่ย 96.45 คน/ตารางกิโลมตร โดยแยกเป็น ตำบลดงกระทงยาม มีจำนวนประชากร จำนวน 3,330 คน แยกเป็นชาย 1,569 คน หญิง 1,761 คน มี ความหนาแน่น 107.14 คน/ตารางกิโลเมตร ตำบลหาดยาง มีจำนวนประชากร จำนวน 998 คน แยกเป็นชาย 464 คน หญิง 534 คน มีความหนาแน่นเฉลี่ย 72.37คน/ตารางกิโลเมตร จำนวนหมู่บ้าน องค์การบริหารส่วนตำบลดงกระทงยาม แบ่งเขตการปกครองท้องที่ ตาม พรบ.ลักษณะปกครองท้องที พ.ศ.2475 ออกเป็น 11 หมู่บ้านดังนี้
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง ../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง ../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : สถาบันการศึกษาในสังกัดขององค์การบริหารส่วนตำบลดงกระทงยามมีอยู่ 1 แห่ง คือ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2.5 - 3 ขวบ และเป็นสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรีเขต 1 จำนวน 2 แห่ง สุรปได้ดังนี้ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: สถาบันการศึกษาในสังกัดขององค์การบริหารส่วนตำบลดงกระทงยามมีอยู่ 1 แห่ง คือ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2.5 - 3 ขวบ และเป็นสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรีเขต 1 จำนวน 2 แห่ง สุรปได้ดังนี้ ../add_file/สถาบันการศึกษาในสังกัดขององค์การบริหารส่วนตำบลดงกระทงยามมีอยู่ 1 แห่ง คือ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2.5 - 3 ขวบ และเป็นสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรีเขต 1 จำนวน 2 แห่ง สุรปได้ดังนี้
ชื่อไฟล์ : w3-animate-fading file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: w3-animate-fading ../add_file/w3-animate-fading
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง ../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : แถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงกระทงยาม คำแถลงนโยบายของนายพิศณุ เข็มเงิน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงกระทงยาม ************************************ เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงกระทงยาม ,สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงกระทงยาม ที่เคารพ ตามที่ได้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงกระทงยาม เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๒ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖ ซึ่งเป็นการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน ตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒ กระผมได้รับความไว้วางใจจากพี่น้องประชาชนตำบลดงกระทงยาม ตำบลหาดยางในการเลือกตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงกระทงยาม และคณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีมติในการประชุมครั้งที่ ๘๑/๒๕๕๖ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๑ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เห็นชอบให้ประกาศผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงกระทงยาม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี ซึ่งมีการเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ ๒๒ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖ แล้วนั้น เพื่อให้การบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบลดงกระทงยาม เป็นไปตามบทบัญญํติในมาตรา ๕๘/๕ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบันก่อนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเข้ารับหน้าที่ ให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบล โดยไม่มีการลงมติ ทั้งนี้ ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่มีการเลือกประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล กระผมในฐานะนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงกระทงยาม และคณะผู้บริหารได้กำหนดนโยบายการบริหาร ในวาระการดำรงงตำแหน่งใน ๔ ปีข้างหน้า ตามอำนาจหน้าที่ที่กฎหมายกำหนดให้ดำเนินการได้โดยยึดหลัก การปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัติรย์ทรงเป็นประมุข บัดนี้กระผมได้กำหนดนโยบายการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลดงกระทงยามที่มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (ฉบับที่ ๑๑ )พ.ศ. ๒๕๕๕- ๒๕๕๙ วาระแห่งชาตินโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดปราจีนบุรี และกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดปราจีนบุรี แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี เสร็จสิ้นแล้ว และขอนำเรียนท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงกระทงยามทุกท่านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดดปราจีนบุรี แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี เสร็จสิ้นแล้ว และขอนำเรียนท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงกระทงยามทุกท่าน เพื่อให้ได้รับทราบถึงเจตนารมณ์และนโยบายของกระผมที่มุ่งมั้นจะสร้างเสถียรภาพและความมั่นคงในการพัฒนาชุมชน เศรษฐกิจสังคม ขององค์การบริหารส่วนตำบลดงกระทงยาม เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนชาวตำบลดงกระทงยามอย่างทั่วถึงโดยมีหลักการและแนวทางในการปฏิบัติงานที่สำคัญ ดังนี้ ๑. ดำเนินการตามนโยบายการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลดงกระทงยาม ตามที่กระผมได้แสดงเจตนารมณ์และกำหนดนโยบายให้ไว้กับประชาชนเมื่อตอนเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้ง โดยจะยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางในการพัฒนา (Administration to citizen center) และหลักการพัฒนาอย่างสมดุลและยั่งยืน(Balance Development and sustaianable Development) โดยจะพัฒนาให้ครอบคลุมในทุก ๆ ด้าน คือด้านเศรษฐกิจ ด้านทระพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการเมืองการบริหารและด้านสังคม โดยเฉพาะในเรื่องที่เกี่ยวกับคุณภาพชีวิตของประชาชน ซึ่งได้แก่ การศึกษาในระดับปฐมวัยและการจัดสวัสดิการสังคมรวมถึงการจัดกิจกรรมพัฒนาคุุณภาพชีวิตให้กับผู้สูงอายุ คนพิการและด้อยโอกาสในชุมชนกระผมจะให้ความสำคัญเป็นพิเศษ ๒. ดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลและจังหวัดปราจีนบุรี โดยการบูรณาการแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลดงกระทงยาม ให้มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดปราจีนบุรีและกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดปราจีนบุรีเข้าด้วยกัน ๓. นำพระราชดำรัสพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ๔. บริหารงานโดยใช้หลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good governance) และการบริหารโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ (Result based management) สำหรับนโยบาย การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลดงกระทงยาม ของกระผมที่จะดำเนินการในระยะเวลา ๔ ปี ที่กระผมดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงกระทงยาม กระผมมีนโยบายการพัฒนาในด้านต่าง ๆ ดังนี้ ๑.นโยบายนโยบายเร่งด่วน ๑.๑ เร่งสร้างความรัก ความสามัคคี ในกลุ่มผู้นำ ประชาชน เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตลอดจนการให้ความร่วมมือกันดำเนินงานต่าง ๆ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนชาวตำบลดงกระทงยาม ๑.๒ แก้ไขปัญหาถนนชำรุด เป็นหลุมเป็นบ่อ ในเส้นทางที่ติดต่อระหว่างตำบล เส้นทางภายในตำบลและในเส้นทางการเกษตรของราษฎรภายในตำบล ๑.๓ ดำเนินการติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะและซ่อมแซมโคมไฟฟ้าสาธารณะและซ่อมแซมโคมไฟฟ้าสาธารณะ ในพื้นที่ทุกหมู่บ้านเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ๑.๔ พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังคมองค์การบริหารส่วนตำบลดงกระทงยาม ให้เป็นศูนย์พัฒนาเด็กที่มีคุณภาพ ๑.๕ จัดสัสดิการสังคมและกิจกรรมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยโรคเอดส์ และผู้ด้อยโอกาสในสังคม อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม ๑.๖ ส่งเสริมกิจกรรมด้านเด็กและเยาวชน ในด้านกีฬาและนันทนาการ เพื่อให้ห่างไกลจากยาเสพติด ๑.๗ ปรับระบบบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลดงกระทงยาม โดยใช้หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพื่อให้การบริหารราชการบรรลุเป้าหมาย ดังต่อไปนี้ (๑) เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน (๒) เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลดงกระทงยาม (๓) มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลดงกระทงยาม (๔) ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจำเป็น (๕) มีการปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการให้ทันต่อสถานการณ์ (๖) ประชาชนได้รับการอำนวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ (๗) มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่างสม่ำเสมอ ๒. นโยบายการพัฒนาด้านต่างๆ ๒.๑ นโยบายด้านเศรษฐกิจ มีแนวทางนโยบาย คือ (๑) จัดระเบียบงบประมาณ และปรับปรุงระบบภาษี และแผนงานการบริหารทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบล ให้เป็นไปตามความต้องการของประชาชนและชุมชนอย่างถูกต้องตามระเบียบฯ (๒) สนับสนุนกลุ่มเกษตรกรและกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ให้มีรายได้และกระจายรายได้เพิ่มยิ่งขึ้นในการสนับสนุนงบประมาณ เครื่อวมือ อุปกรณ์ เป็นต้น ๒.๒ นโยบายด้านการเกษตร มีแนวทางนโยบาย คือ (๑) ส่งเสริมและเสนับสนุนเกษตรกรรม ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (๒) ส่งเสริมการผลิตและใช้ปุ๋ยชีวภาพ เพื่อลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชน (๓) การแก้ไขปัญหาการเกษตร ทั้งด้านแหล่งน้ำ พันธ์พืช ผลักดันให้มีการบูรณาการการช่วยเหลือของทุกภาคส่วนราชการให้ไปในทิศทางเดี่ยวกัน ส่งเสริมการทำการเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ๒.๓ นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐานและการคมนาคม มีแนวทางนโยบาย คือ (๑) ส่งเสริมการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง (๒) ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงเส้นทางคมนาคม แหล่งน้ำ ระบบสาธารณูปโภคท และระบบสาธารณูปโภคการจัดให้มีถนนคอนกรีตเส้นทางในตำบล ท่อระบายน้ำ ไฟฟ้าสาธารณะ ประปา โทรศัพท์ ให้ได้มาตราฐาน ครอบครัวทั่วพื้นที่ของชุมชน และเข้าถึงความต้องการของประชาชน รวมถึงปรับปรุงถนนลูกรังหรือเส้นทางที่ถนนปลอดฝุ่นเข้าไม่ถึงเพื่อให้มีการคมนาคมที่สะดวกปลอดภัย (๓) ปรับภูมิทัศน์ของชุมชนให้น่าอยู่อาศัย เช่น ปรับปรุงไหล่ถนนหนทางให้สะอาด และปลอดภัย จัดสถานที่พักผ่อนหย่อนใจและสถานที่ออกกำลังกาย สำหรับประชาชนในชุมชน ลานกีฬาต้านยาเสพติด ปรับภูมิทัศน์สองข้างทางให้สะอาดปลอดภัยจ่อการใช้รถใช้ถนน จัดให้มีไฟฟ้าสาธารณะส่องสว่างเพื่อลดอุบัติเหตุในการใช้รถใช้ถนน และป้องกันการเกิดอาชญากรรม (๔) ประสานและขอรับการสนับสนุนงบประมาณการดำเนินการก่อสร้างถนนและแหล่งน้ำที่มีขนาดใหญ่ ที่องค์กรไม่สามารถก่อสร้างได้ จากหน่วยงานภาครัฐอื่นให้ได้มากที่สุด (๕) ควบคุมการก่อสร้างอาคารบ้านเรือน โดยรณรงค์ให้ประชาชนต้องแจ้งการก่อสร้างอาคาร บ้านเรือน แก่องค์การบริหารส่วนตำบล ให้เป็นไปตามตัวบทกฎหมาย ๒.๔ นโยบายด้านสาธารณสุขและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีแนวทางนโยบาย คือ (๑) ส่งเสริมและรณรงค์การมีส่วนร่วมของประชาชนให้มีส่วนร่วมของประชาชนให้มีการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (๒) สนับสนุนให้มีระบบการจัดเก็บขยะมูลฝอยในชุมชน เพื่อสุขอนามัยและสุขภาพชีวิตที่ดีของประชาชน (๓) ส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (๔) สนับสนุนการดำเนินโครงการลดภาวะโลกร้อนและการรณรงค์แก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน ; (๕) ส่งเสริมงานอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐานภายในตำบล เพิ่มประสอทธิภาพให้กับอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐานในตำบลเพื่อเป็นไปตามมาตรฐาน (๖) ส่งเสริมและสนับสนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลดงกระทงยามพร้อมทั้งสนับสนุนงานสาธารณสุข การป้องกันโรคติดต่อ การสนับสนุนเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ การจำกัดลูกน้ำยุงลาย การป้องกัน โรคพิษสุนัขบ้า เป็นต้น ๒.๕ นโยบายด้านความเข็มแข็งของชุมชน มีแนวทางนโยบาย คือ (๑) ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดีในด้านสาธารณสุขและสุขภาพ ด้านการกีฬา (๒) สนับสนุนการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (๓) สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส (๔) สนับสนุนการดำเนินงานด้านความมั่นคงปลอดภัยในชีวตและทรัพย์สิน (๕) สนับสนุนการป้องกันและช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยธรรมชาติและอัคคีภัย (๖) การส่งเสริมประชาธิปไตยและกระบวนการประชาสังคมการมีส่วนร่วมของประชาชน (๗) ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินการพัฒนาสังคมและสวัสดิการสังคม (๘) ส่งเสริมการสร้างครอบครัวอบอุ่น เข็มแข็ง โดยส่งเสริมให้สมาชิกในครอบครัวมีความรัก ความเข้าใจ มีจิตสำนึกที่ดีในการรับผิดชอบต่อสังคม รู้จักบทบาทและหน้าที่ตนเอง ไม่สร้างปัญหาให้เป็นภาระแก่สังคม (๙) จัดให้มีการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของบุคลากร อปพร.,อสม., กลุ่มสตรี, กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ชุมชน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่พร้อมท้ังช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติ และภัยต่างๆ อันอาจเกิดขึ้นพร้อมทั้งส่งเสริมด้สนสวัสดิการและการสร้างขวัญกำลังใจให้แก่อปพร.,อสม. เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ๒.๖ นโยบายด้านการกีฬาและนันทนาการ มีแนวทางนโยบาย คือ (๑) ส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการทุกระดับ เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ (๒) ส่งเสริมการจัดการแข่งขันกีฬาในระดับชุมชน รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์การกีฬาให้ชุมชน เช่น เล่นกีฬาออกกำลังกาย เพื่อส่งเสริมสุขภาพอนามัยของร่างกาย อันส่งผลให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี (๓) ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินการจัดการศึกษาในระดับปฐมวัยให้เป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่มีคุณภาพ (๔) ส่งเสริมและสนับสนุนปลูกฝังค่านิยมที่ดีต่อการศึกษา โครงการต่อยอดการศึกษาสนับสนุนโรงเรียนในการเรียนการสอนให้มีศักยภาพมากขึ้น ๒.๘ นโยบายด้านความปลอดภัยของประชาชน (๑) สนับสนุนมาตราการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมและยาเสพติดทุกประเภท (๒) สนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (๓) การสงเคราะห์ผู้ประสบภัยพิบัติต่าง ๆ (๔) ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันการระบาดของโรคติดต่อทุกประเภท ๒.๙ นโยบายด้านการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลดงกระทงยาม (๑) พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการในก (๒) บริหารงานองค์การบริหรส่วนตำบลดงกระทงยาม โดยยึดหลักธรรมมาภิบาล คุณธรรม จริยธรรม (๓) ส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบล ให้แก่ประชาชนและองค์กรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (๔) ส่งเสริมมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาและการบริหารงานของท้องถิ่น (๕) พัฒนาองค์กร บุคลากร เครื่องมือ เครื่องใช้ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ (๖) พัฒนาบคลากรให้มีความรู้ ความสามารถและทักษะ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ กระผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่านโยบายต่าง ๆ ที่กระผมได้แถลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงกระทงยาม ในวันนี้จะเกิดผลสัมฤทธิ์ได้ภายในระยะเวลา ๔ ปี ที่กระผมดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงกระทงยาม อันจะนะซึ่งประโยชน์สุขของพี่น้องประชาชนชาวตำบลดงกระทงยามและหาดยาง สมดังเจตนารมณ์และนโยบายที่กระผมได้ให้ไว้กับประชาชน โดยสามารถสร้างสรรค์การพัฒนาตำบลดงกระทงยามให้เป็น "ชุมชน แห่่งความรัก ความสามัคคี และมีความสุข เพื่อการพัฒนา อย่างยั่งยืน" ต่อไป file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: แถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงกระทงยาม คำแถลงนโยบายของนายพิศณุ เข็มเงิน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงกระทงยาม ************************************ เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงกระทงยาม ,สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงกระทงยาม ที่เคารพ ตามที่ได้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงกระทงยาม เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๒ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖ ซึ่งเป็นการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน ตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒ กระผมได้รับความไว้วางใจจากพี่น้องประชาชนตำบลดงกระทงยาม ตำบลหาดยางในการเลือกตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงกระทงยาม และคณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีมติในการประชุมครั้งที่ ๘๑/๒๕๕๖ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๑ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เห็นชอบให้ประกาศผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงกระทงยาม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี ซึ่งมีการเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ ๒๒ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖ แล้วนั้น เพื่อให้การบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบลดงกระทงยาม เป็นไปตามบทบัญญํติในมาตรา ๕๘/๕ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบันก่อนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเข้ารับหน้าที่ ให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบล โดยไม่มีการลงมติ ทั้งนี้ ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่มีการเลือกประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล กระผมในฐานะนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงกระทงยาม และคณะผู้บริหารได้กำหนดนโยบายการบริหาร ในวาระการดำรงงตำแหน่งใน ๔ ปีข้างหน้า ตามอำนาจหน้าที่ที่กฎหมายกำหนดให้ดำเนินการได้โดยยึดหลัก การปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัติรย์ทรงเป็นประมุข บัดนี้กระผมได้กำหนดนโยบายการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลดงกระทงยามที่มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (ฉบับที่ ๑๑ )พ.ศ. ๒๕๕๕- ๒๕๕๙ วาระแห่งชาตินโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดปราจีนบุรี และกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดปราจีนบุรี แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี เสร็จสิ้นแล้ว และขอนำเรียนท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงกระทงยามทุกท่านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดดปราจีนบุรี แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี เสร็จสิ้นแล้ว และขอนำเรียนท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงกระทงยามทุกท่าน เพื่อให้ได้รับทราบถึงเจตนารมณ์และนโยบายของกระผมที่มุ่งมั้นจะสร้างเสถียรภาพและความมั่นคงในการพัฒนาชุมชน เศรษฐกิจสังคม ขององค์การบริหารส่วนตำบลดงกระทงยาม เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนชาวตำบลดงกระทงยามอย่างทั่วถึงโดยมีหลักการและแนวทางในการปฏิบัติงานที่สำคัญ ดังนี้ ๑. ดำเนินการตามนโยบายการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลดงกระทงยาม ตามที่กระผมได้แสดงเจตนารมณ์และกำหนดนโยบายให้ไว้กับประชาชนเมื่อตอนเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้ง โดยจะยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางในการพัฒนา (Administration to citizen center) และหลักการพัฒนาอย่างสมดุลและยั่งยืน(Balance Development and sustaianable Development) โดยจะพัฒนาให้ครอบคลุมในทุก ๆ ด้าน คือด้านเศรษฐกิจ ด้านทระพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการเมืองการบริหารและด้านสังคม โดยเฉพาะในเรื่องที่เกี่ยวกับคุณภาพชีวิตของประชาชน ซึ่งได้แก่ การศึกษาในระดับปฐมวัยและการจัดสวัสดิการสังคมรวมถึงการจัดกิจกรรมพัฒนาคุุณภาพชีวิตให้กับผู้สูงอายุ คนพิการและด้อยโอกาสในชุมชนกระผมจะให้ความสำคัญเป็นพิเศษ ๒. ดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลและจังหวัดปราจีนบุรี โดยการบูรณาการแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลดงกระทงยาม ให้มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดปราจีนบุรีและกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดปราจีนบุรีเข้าด้วยกัน ๓. นำพระราชดำรัสพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ๔. บริหารงานโดยใช้หลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good governance) และการบริหารโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ (Result based management) สำหรับนโยบาย การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลดงกระทงยาม ของกระผมที่จะดำเนินการในระยะเวลา ๔ ปี ที่กระผมดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงกระทงยาม กระผมมีนโยบายการพัฒนาในด้านต่าง ๆ ดังนี้ ๑.นโยบายนโยบายเร่งด่วน ๑.๑ เร่งสร้างความรัก ความสามัคคี ในกลุ่มผู้นำ ประชาชน เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตลอดจนการให้ความร่วมมือกันดำเนินงานต่าง ๆ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนชาวตำบลดงกระทงยาม ๑.๒ แก้ไขปัญหาถนนชำรุด เป็นหลุมเป็นบ่อ ในเส้นทางที่ติดต่อระหว่างตำบล เส้นทางภายในตำบลและในเส้นทางการเกษตรของราษฎรภายในตำบล ๑.๓ ดำเนินการติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะและซ่อมแซมโคมไฟฟ้าสาธารณะและซ่อมแซมโคมไฟฟ้าสาธารณะ ในพื้นที่ทุกหมู่บ้านเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ๑.๔ พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังคมองค์การบริหารส่วนตำบลดงกระทงยาม ให้เป็นศูนย์พัฒนาเด็กที่มีคุณภาพ ๑.๕ จัดสัสดิการสังคมและกิจกรรมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยโรคเอดส์ และผู้ด้อยโอกาสในสังคม อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม ๑.๖ ส่งเสริมกิจกรรมด้านเด็กและเยาวชน ในด้านกีฬาและนันทนาการ เพื่อให้ห่างไกลจากยาเสพติด ๑.๗ ปรับระบบบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลดงกระทงยาม โดยใช้หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพื่อให้การบริหารราชการบรรลุเป้าหมาย ดังต่อไปนี้ (๑) เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน (๒) เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลดงกระทงยาม (๓) มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลดงกระทงยาม (๔) ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจำเป็น (๕) มีการปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการให้ทันต่อสถานการณ์ (๖) ประชาชนได้รับการอำนวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ (๗) มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่างสม่ำเสมอ ๒. นโยบายการพัฒนาด้านต่างๆ ๒.๑ นโยบายด้านเศรษฐกิจ มีแนวทางนโยบาย คือ (๑) จัดระเบียบงบประมาณ และปรับปรุงระบบภาษี และแผนงานการบริหารทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบล ให้เป็นไปตามความต้องการของประชาชนและชุมชนอย่างถูกต้องตามระเบียบฯ (๒) สนับสนุนกลุ่มเกษตรกรและกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ให้มีรายได้และกระจายรายได้เพิ่มยิ่งขึ้นในการสนับสนุนงบประมาณ เครื่อวมือ อุปกรณ์ เป็นต้น ๒.๒ นโยบายด้านการเกษตร มีแนวทางนโยบาย คือ (๑) ส่งเสริมและเสนับสนุนเกษตรกรรม ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (๒) ส่งเสริมการผลิตและใช้ปุ๋ยชีวภาพ เพื่อลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชน (๓) การแก้ไขปัญหาการเกษตร ทั้งด้านแหล่งน้ำ พันธ์พืช ผลักดันให้มีการบูรณาการการช่วยเหลือของทุกภาคส่วนราชการให้ไปในทิศทางเดี่ยวกัน ส่งเสริมการทำการเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ๒.๓ นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐานและการคมนาคม มีแนวทางนโยบาย คือ (๑) ส่งเสริมการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง (๒) ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงเส้นทางคมนาคม แหล่งน้ำ ระบบสาธารณูปโภคท และระบบสาธารณูปโภคการจัดให้มีถนนคอนกรีตเส้นทางในตำบล ท่อระบายน้ำ ไฟฟ้าสาธารณะ ประปา โทรศัพท์ ให้ได้มาตราฐาน ครอบครัวทั่วพื้นที่ของชุมชน และเข้าถึงความต้องการของประชาชน รวมถึงปรับปรุงถนนลูกรังหรือเส้นทางที่ถนนปลอดฝุ่นเข้าไม่ถึงเพื่อให้มีการคมนาคมที่สะดวกปลอดภัย (๓) ปรับภูมิทัศน์ของชุมชนให้น่าอยู่อาศัย เช่น ปรับปรุงไหล่ถนนหนทางให้สะอาด และปลอดภัย จัดสถานที่พักผ่อนหย่อนใจและสถานที่ออกกำลังกาย สำหรับประชาชนในชุมชน ลานกีฬาต้านยาเสพติด ปรับภูมิทัศน์สองข้างทางให้สะอาดปลอดภัยจ่อการใช้รถใช้ถนน จัดให้มีไฟฟ้าสาธารณะส่องสว่างเพื่อลดอุบัติเหตุในการใช้รถใช้ถนน และป้องกันการเกิดอาชญากรรม (๔) ประสานและขอรับการสนับสนุนงบประมาณการดำเนินการก่อสร้างถนนและแหล่งน้ำที่มีขนาดใหญ่ ที่องค์กรไม่สามารถก่อสร้างได้ จากหน่วยงานภาครัฐอื่นให้ได้มากที่สุด (๕) ควบคุมการก่อสร้างอาคารบ้านเรือน โดยรณรงค์ให้ประชาชนต้องแจ้งการก่อสร้างอาคาร บ้านเรือน แก่องค์การบริหารส่วนตำบล ให้เป็นไปตามตัวบทกฎหมาย ๒.๔ นโยบายด้านสาธารณสุขและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีแนวทางนโยบาย คือ (๑) ส่งเสริมและรณรงค์การมีส่วนร่วมของประชาชนให้มีส่วนร่วมของประชาชนให้มีการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (๒) สนับสนุนให้มีระบบการจัดเก็บขยะมูลฝอยในชุมชน เพื่อสุขอนามัยและสุขภาพชีวิตที่ดีของประชาชน (๓) ส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (๔) สนับสนุนการดำเนินโครงการลดภาวะโลกร้อนและการรณรงค์แก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน ; (๕) ส่งเสริมงานอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐานภายในตำบล เพิ่มประสอทธิภาพให้กับอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐานในตำบลเพื่อเป็นไปตามมาตรฐาน (๖) ส่งเสริมและสนับสนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลดงกระทงยามพร้อมทั้งสนับสนุนงานสาธารณสุข การป้องกันโรคติดต่อ การสนับสนุนเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ การจำกัดลูกน้ำยุงลาย การป้องกัน โรคพิษสุนัขบ้า เป็นต้น ๒.๕ นโยบายด้านความเข็มแข็งของชุมชน มีแนวทางนโยบาย คือ (๑) ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดีในด้านสาธารณสุขและสุขภาพ ด้านการกีฬา (๒) สนับสนุนการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (๓) สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส (๔) สนับสนุนการดำเนินงานด้านความมั่นคงปลอดภัยในชีวตและทรัพย์สิน (๕) สนับสนุนการป้องกันและช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยธรรมชาติและอัคคีภัย (๖) การส่งเสริมประชาธิปไตยและกระบวนการประชาสังคมการมีส่วนร่วมของประชาชน (๗) ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินการพัฒนาสังคมและสวัสดิการสังคม (๘) ส่งเสริมการสร้างครอบครัวอบอุ่น เข็มแข็ง โดยส่งเสริมให้สมาชิกในครอบครัวมีความรัก ความเข้าใจ มีจิตสำนึกที่ดีในการรับผิดชอบต่อสังคม รู้จักบทบาทและหน้าที่ตนเอง ไม่สร้างปัญหาให้เป็นภาระแก่สังคม (๙) จัดให้มีการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของบุคลากร อปพร.,อสม., กลุ่มสตรี, กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ชุมชน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่พร้อมท้ังช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติ และภัยต่างๆ อันอาจเกิดขึ้นพร้อมทั้งส่งเสริมด้สนสวัสดิการและการสร้างขวัญกำลังใจให้แก่อปพร.,อสม. เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ๒.๖ นโยบายด้านการกีฬาและนันทนาการ มีแนวทางนโยบาย คือ (๑) ส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการทุกระดับ เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ (๒) ส่งเสริมการจัดการแข่งขันกีฬาในระดับชุมชน รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์การกีฬาให้ชุมชน เช่น เล่นกีฬาออกกำลังกาย เพื่อส่งเสริมสุขภาพอนามัยของร่างกาย อันส่งผลให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี (๓) ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินการจัดการศึกษาในระดับปฐมวัยให้เป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่มีคุณภาพ (๔) ส่งเสริมและสนับสนุนปลูกฝังค่านิยมที่ดีต่อการศึกษา โครงการต่อยอดการศึกษาสนับสนุนโรงเรียนในการเรียนการสอนให้มีศักยภาพมากขึ้น ๒.๘ นโยบายด้านความปลอดภัยของประชาชน (๑) สนับสนุนมาตราการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมและยาเสพติดทุกประเภท (๒) สนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (๓) การสงเคราะห์ผู้ประสบภัยพิบัติต่าง ๆ (๔) ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันการระบาดของโรคติดต่อทุกประเภท ๒.๙ นโยบายด้านการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลดงกระทงยาม (๑) พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการในก (๒) บริหารงานองค์การบริหรส่วนตำบลดงกระทงยาม โดยยึดหลักธรรมมาภิบาล คุณธรรม จริยธรรม (๓) ส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบล ให้แก่ประชาชนและองค์กรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (๔) ส่งเสริมมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาและการบริหารงานของท้องถิ่น (๕) พัฒนาองค์กร บุคลากร เครื่องมือ เครื่องใช้ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ (๖) พัฒนาบคลากรให้มีความรู้ ความสามารถและทักษะ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ กระผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่านโยบายต่าง ๆ ที่กระผมได้แถลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงกระทงยาม ในวันนี้จะเกิดผลสัมฤทธิ์ได้ภายในระยะเวลา ๔ ปี ที่กระผมดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงกระทงยาม อันจะนะซึ่งประโยชน์สุขของพี่น้องประชาชนชาวตำบลดงกระทงยามและหาดยาง สมดังเจตนารมณ์และนโยบายที่กระผมได้ให้ไว้กับประชาชน โดยสามารถสร้างสรรค์การพัฒนาตำบลดงกระทงยามให้เป็น "ชุมชน แห่่งความรัก ความสามัคคี และมีความสุข เพื่อการพัฒนา อย่างยั่งยืน" ต่อไป ../add_file/ แถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงกระทงยาม คำแถลงนโยบายของนายพิศณุ เข็มเงิน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงกระทงยาม ************************************ เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงกระทงยาม ,สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงกระทงยาม ที่เคารพ ตามที่ได้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงกระทงยาม เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๒ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖ ซึ่งเป็นการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน ตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒ กระผมได้รับความไว้วางใจจากพี่น้องประชาชนตำบลดงกระทงยาม ตำบลหาดยางในการเลือกตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงกระทงยาม และคณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีมติในการประชุมครั้งที่ ๘๑/๒๕๕๖ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๑ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เห็นชอบให้ประกาศผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงกระทงยาม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี ซึ่งมีการเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ ๒๒ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖ แล้วนั้น เพื่อให้การบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบลดงกระทงยาม เป็นไปตามบทบัญญํติในมาตรา ๕๘/๕ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบันก่อนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเข้ารับหน้าที่ ให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบล โดยไม่มีการลงมติ ทั้งนี้ ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่มีการเลือกประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล กระผมในฐานะนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงกระทงยาม และคณะผู้บริหารได้กำหนดนโยบายการบริหาร ในวาระการดำรงงตำแหน่งใน ๔ ปีข้างหน้า ตามอำนาจหน้าที่ที่กฎหมายกำหนดให้ดำเนินการได้โดยยึดหลัก การปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัติรย์ทรงเป็นประมุข บัดนี้กระผมได้กำหนดนโยบายการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลดงกระทงยามที่มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (ฉบับที่ ๑๑ )พ.ศ. ๒๕๕๕- ๒๕๕๙ วาระแห่งชาตินโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดปราจีนบุรี และกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดปราจีนบุรี แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี เสร็จสิ้นแล้ว และขอนำเรียนท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงกระทงยามทุกท่านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดดปราจีนบุรี แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี เสร็จสิ้นแล้ว และขอนำเรียนท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงกระทงยามทุกท่าน เพื่อให้ได้รับทราบถึงเจตนารมณ์และนโยบายของกระผมที่มุ่งมั้นจะสร้างเสถียรภาพและความมั่นคงในการพัฒนาชุมชน เศรษฐกิจสังคม ขององค์การบริหารส่วนตำบลดงกระทงยาม เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนชาวตำบลดงกระทงยามอย่างทั่วถึงโดยมีหลักการและแนวทางในการปฏิบัติงานที่สำคัญ ดังนี้ ๑. ดำเนินการตามนโยบายการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลดงกระทงยาม ตามที่กระผมได้แสดงเจตนารมณ์และกำหนดนโยบายให้ไว้กับประชาชนเมื่อตอนเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้ง โดยจะยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางในการพัฒนา (Administration to citizen center) และหลักการพัฒนาอย่างสมดุลและยั่งยืน(Balance Development and sustaianable Development) โดยจะพัฒนาให้ครอบคลุมในทุก ๆ ด้าน คือด้านเศรษฐกิจ ด้านทระพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการเมืองการบริหารและด้านสังคม โดยเฉพาะในเรื่องที่เกี่ยวกับคุณภาพชีวิตของประชาชน ซึ่งได้แก่ การศึกษาในระดับปฐมวัยและการจัดสวัสดิการสังคมรวมถึงการจัดกิจกรรมพัฒนาคุุณภาพชีวิตให้กับผู้สูงอายุ คนพิการและด้อยโอกาสในชุมชนกระผมจะให้ความสำคัญเป็นพิเศษ ๒. ดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลและจังหวัดปราจีนบุรี โดยการบูรณาการแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลดงกระทงยาม ให้มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดปราจีนบุรีและกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดปราจีนบุรีเข้าด้วยกัน ๓. นำพระราชดำรัสพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ๔. บริหารงานโดยใช้หลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good governance) และการบริหารโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ (Result based management) สำหรับนโยบาย การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลดงกระทงยาม ของกระผมที่จะดำเนินการในระยะเวลา ๔ ปี ที่กระผมดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงกระทงยาม กระผมมีนโยบายการพัฒนาในด้านต่าง ๆ ดังนี้ ๑.นโยบายนโยบายเร่งด่วน ๑.๑ เร่งสร้างความรัก ความสามัคคี ในกลุ่มผู้นำ ประชาชน เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตลอดจนการให้ความร่วมมือกันดำเนินงานต่าง ๆ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนชาวตำบลดงกระทงยาม ๑.๒ แก้ไขปัญหาถนนชำรุด เป็นหลุมเป็นบ่อ ในเส้นทางที่ติดต่อระหว่างตำบล เส้นทางภายในตำบลและในเส้นทางการเกษตรของราษฎรภายในตำบล ๑.๓ ดำเนินการติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะและซ่อมแซมโคมไฟฟ้าสาธารณะและซ่อมแซมโคมไฟฟ้าสาธารณะ ในพื้นที่ทุกหมู่บ้านเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ๑.๔ พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังคมองค์การบริหารส่วนตำบลดงกระทงยาม ให้เป็นศูนย์พัฒนาเด็กที่มีคุณภาพ ๑.๕ จัดสัสดิการสังคมและกิจกรรมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยโรคเอดส์ และผู้ด้อยโอกาสในสังคม อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม ๑.๖ ส่งเสริมกิจกรรมด้านเด็กและเยาวชน ในด้านกีฬาและนันทนาการ เพื่อให้ห่างไกลจากยาเสพติด ๑.๗ ปรับระบบบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลดงกระทงยาม โดยใช้หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพื่อให้การบริหารราชการบรรลุเป้าหมาย ดังต่อไปนี้ (๑) เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน (๒) เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลดงกระทงยาม (๓) มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลดงกระทงยาม (๔) ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจำเป็น (๕) มีการปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการให้ทันต่อสถานการณ์ (๖) ประชาชนได้รับการอำนวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ (๗) มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่างสม่ำเสมอ ๒. นโยบายการพัฒนาด้านต่างๆ ๒.๑ นโยบายด้านเศรษฐกิจ มีแนวทางนโยบาย คือ (๑) จัดระเบียบงบประมาณ และปรับปรุงระบบภาษี และแผนงานการบริหารทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบล ให้เป็นไปตามความต้องการของประชาชนและชุมชนอย่างถูกต้องตามระเบียบฯ (๒) สนับสนุนกลุ่มเกษตรกรและกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ให้มีรายได้และกระจายรายได้เพิ่มยิ่งขึ้นในการสนับสนุนงบประมาณ เครื่อวมือ อุปกรณ์ เป็นต้น ๒.๒ นโยบายด้านการเกษตร มีแนวทางนโยบาย คือ (๑) ส่งเสริมและเสนับสนุนเกษตรกรรม ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (๒) ส่งเสริมการผลิตและใช้ปุ๋ยชีวภาพ เพื่อลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชน (๓) การแก้ไขปัญหาการเกษตร ทั้งด้านแหล่งน้ำ พันธ์พืช ผลักดันให้มีการบูรณาการการช่วยเหลือของทุกภาคส่วนราชการให้ไปในทิศทางเดี่ยวกัน ส่งเสริมการทำการเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ๒.๓ นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐานและการคมนาคม มีแนวทางนโยบาย คือ (๑) ส่งเสริมการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง (๒) ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงเส้นทางคมนาคม แหล่งน้ำ ระบบสาธารณูปโภคท และระบบสาธารณูปโภคการจัดให้มีถนนคอนกรีตเส้นทางในตำบล ท่อระบายน้ำ ไฟฟ้าสาธารณะ ประปา โทรศัพท์ ให้ได้มาตราฐาน ครอบครัวทั่วพื้นที่ของชุมชน และเข้าถึงความต้องการของประชาชน รวมถึงปรับปรุงถนนลูกรังหรือเส้นทางที่ถนนปลอดฝุ่นเข้าไม่ถึงเพื่อให้มีการคมนาคมที่สะดวกปลอดภัย (๓) ปรับภูมิทัศน์ของชุมชนให้น่าอยู่อาศัย เช่น ปรับปรุงไหล่ถนนหนทางให้สะอาด และปลอดภัย จัดสถานที่พักผ่อนหย่อนใจและสถานที่ออกกำลังกาย สำหรับประชาชนในชุมชน ลานกีฬาต้านยาเสพติด ปรับภูมิทัศน์สองข้างทางให้สะอาดปลอดภัยจ่อการใช้รถใช้ถนน จัดให้มีไฟฟ้าสาธารณะส่องสว่างเพื่อลดอุบัติเหตุในการใช้รถใช้ถนน และป้องกันการเกิดอาชญากรรม (๔) ประสานและขอรับการสนับสนุนงบประมาณการดำเนินการก่อสร้างถนนและแหล่งน้ำที่มีขนาดใหญ่ ที่องค์กรไม่สามารถก่อสร้างได้ จากหน่วยงานภาครัฐอื่นให้ได้มากที่สุด (๕) ควบคุมการก่อสร้างอาคารบ้านเรือน โดยรณรงค์ให้ประชาชนต้องแจ้งการก่อสร้างอาคาร บ้านเรือน แก่องค์การบริหารส่วนตำบล ให้เป็นไปตามตัวบทกฎหมาย ๒.๔ นโยบายด้านสาธารณสุขและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีแนวทางนโยบาย คือ (๑) ส่งเสริมและรณรงค์การมีส่วนร่วมของประชาชนให้มีส่วนร่วมของประชาชนให้มีการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (๒) สนับสนุนให้มีระบบการจัดเก็บขยะมูลฝอยในชุมชน เพื่อสุขอนามัยและสุขภาพชีวิตที่ดีของประชาชน (๓) ส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (๔) สนับสนุนการดำเนินโครงการลดภาวะโลกร้อนและการรณรงค์แก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน ; (๕) ส่งเสริมงานอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐานภายในตำบล เพิ่มประสอทธิภาพให้กับอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐานในตำบลเพื่อเป็นไปตามมาตรฐาน (๖) ส่งเสริมและสนับสนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลดงกระทงยามพร้อมทั้งสนับสนุนงานสาธารณสุข การป้องกันโรคติดต่อ การสนับสนุนเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ การจำกัดลูกน้ำยุงลาย การป้องกัน โรคพิษสุนัขบ้า เป็นต้น ๒.๕ นโยบายด้านความเข็มแข็งของชุมชน มีแนวทางนโยบาย คือ (๑) ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดีในด้านสาธารณสุขและสุขภาพ ด้านการกีฬา (๒) สนับสนุนการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (๓) สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส (๔) สนับสนุนการดำเนินงานด้านความมั่นคงปลอดภัยในชีวตและทรัพย์สิน (๕) สนับสนุนการป้องกันและช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยธรรมชาติและอัคคีภัย (๖) การส่งเสริมประชาธิปไตยและกระบวนการประชาสังคมการมีส่วนร่วมของประชาชน (๗) ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินการพัฒนาสังคมและสวัสดิการสังคม (๘) ส่งเสริมการสร้างครอบครัวอบอุ่น เข็มแข็ง โดยส่งเสริมให้สมาชิกในครอบครัวมีความรัก ความเข้าใจ มีจิตสำนึกที่ดีในการรับผิดชอบต่อสังคม รู้จักบทบาทและหน้าที่ตนเอง ไม่สร้างปัญหาให้เป็นภาระแก่สังคม (๙) จัดให้มีการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของบุคลากร อปพร.,อสม., กลุ่มสตรี, กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ชุมชน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่พร้อมท้ังช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติ และภัยต่างๆ อันอาจเกิดขึ้นพร้อมทั้งส่งเสริมด้สนสวัสดิการและการสร้างขวัญกำลังใจให้แก่อปพร.,อสม. เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ๒.๖ นโยบายด้านการกีฬาและนันทนาการ มีแนวทางนโยบาย คือ (๑) ส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการทุกระดับ เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ (๒) ส่งเสริมการจัดการแข่งขันกีฬาในระดับชุมชน รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์การกีฬาให้ชุมชน เช่น เล่นกีฬาออกกำลังกาย เพื่อส่งเสริมสุขภาพอนามัยของร่างกาย อันส่งผลให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี (๓) ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินการจัดการศึกษาในระดับปฐมวัยให้เป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่มีคุณภาพ (๔) ส่งเสริมและสนับสนุนปลูกฝังค่านิยมที่ดีต่อการศึกษา โครงการต่อยอดการศึกษาสนับสนุนโรงเรียนในการเรียนการสอนให้มีศักยภาพมากขึ้น ๒.๘ นโยบายด้านความปลอดภัยของประชาชน (๑) สนับสนุนมาตราการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมและยาเสพติดทุกประเภท (๒) สนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (๓) การสงเคราะห์ผู้ประสบภัยพิบัติต่าง ๆ (๔) ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันการระบาดของโรคติดต่อทุกประเภท ๒.๙ นโยบายด้านการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลดงกระทงยาม (๑) พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการในก (๒) บริหารงานองค์การบริหรส่วนตำบลดงกระทงยาม โดยยึดหลักธรรมมาภิบาล คุณธรรม จริยธรรม (๓) ส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบล ให้แก่ประชาชนและองค์กรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (๔) ส่งเสริมมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาและการบริหารงานของท้องถิ่น (๕) พัฒนาองค์กร บุคลากร เครื่องมือ เครื่องใช้ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ (๖) พัฒนาบคลากรให้มีความรู้ ความสามารถและทักษะ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ กระผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่านโยบายต่าง ๆ ที่กระผมได้แถลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงกระทงยาม ในวันนี้จะเกิดผลสัมฤทธิ์ได้ภายในระยะเวลา ๔ ปี ที่กระผมดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงกระทงยาม อันจะนะซึ่งประโยชน์สุขของพี่น้องประชาชนชาวตำบลดงกระทงยามและหาดยาง สมดังเจตนารมณ์และนโยบายที่กระผมได้ให้ไว้กับประชาชน โดยสามารถสร้างสรรค์การพัฒนาตำบลดงกระทงยามให้เป็น "ชุมชน แห่่งความรัก ความสามัคคี และมีความสุข เพื่อการพัฒนา อย่างยั่งยืน" ต่อไป
ชื่อไฟล์ : วิดีโอสอนการใช้งาน ระบบจาก youtube คลิกที่นี่เพื่อดูวิดีโอ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: วิดีโอสอนการใช้งาน ระบบจาก youtube คลิกที่นี่เพื่อดูวิดีโอ ../add_file/วิดีโอสอนการใช้งาน ระบบจาก youtube คลิกที่นี่เพื่อดูวิดีโอ
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : แจ้งข้อมูลถึงผู้บริหาร file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: แจ้งข้อมูลถึงผู้บริหาร ../add_file/แจ้งข้อมูลถึงผู้บริหาร
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง ../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : เราเป็นผู้พัฒนาเว็บไซต์ให้ใช้งานง่าย ด้วยระบบ easyweb ใช้งานง่าย พร้อมแสดงได้ในแทบเล็ต และมือถือ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: เราเป็นผู้พัฒนาเว็บไซต์ให้ใช้งานง่าย ด้วยระบบ easyweb ใช้งานง่าย พร้อมแสดงได้ในแทบเล็ต และมือถือ ../add_file/เราเป็นผู้พัฒนาเว็บไซต์ให้ใช้งานง่าย ด้วยระบบ easyweb ใช้งานง่าย พร้อมแสดงได้ในแทบเล็ต และมือถือ
ชื่อไฟล์ : ประวัติความเป็นมา องค์การบริหรส่วนตำบลดงกระทงยาม เดิมมีฐานะเป็นสภาตำบลดงกระทงยาม ซึ่งยกฐานะมาเป็นราชการส่วนท้องถิ่นเป็นองค์การบริหรส่วนตำบลดงกระทงยาม เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2540 ปัจจุบัมีสภาตำบลหาดยางรวมอยุด้วยเพราะมีประชากรไม่ถึง 2,000 คน เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2547 ตั้งอยู่ที่หมู่ 3 บ้านใหม่ และปัจจุบันองค์การบริหารส่วนตำบลดงกระทงยาม ตั้งที่ 234 หมู่ที่ 4 ตำบลดงกระทงยาม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี ประวัติหมู่บ้าน เหตุที่เรียก ดงกระทงยาม เพราะว่ามีคนในตำบล ทำโคมไฟเป็นดาวรุ่งชักโคมไฟสำหรับหนุ่มสาว สองคนคือ ท้าวมโหสถ และ นางเขียวค่อมที่จะแต่งงานกัน แต่ต้องสร้างถนนให้มาจดกันก่อนดาวรุ่งขึ้นและให้ตรงกันด้วยทั้งคู่ก็สร้างถนนมา แต่ยังไม่ทันจดกัน ก็มีคนชักโคมไฟที่ดงกระทงยามขึ้น ทั้งคู่เลยไม่ได้แต่งงานกัน จึงเรียกว่า “ ดงกระทงยาม ” มาจนถึงทุกวันนี้ ปัจจุบัน ตำบลดงกระทงยาม มีทั้งหมด 7 หมู่บ้าน file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประวัติความเป็นมา องค์การบริหรส่วนตำบลดงกระทงยาม เดิมมีฐานะเป็นสภาตำบลดงกระทงยาม ซึ่งยกฐานะมาเป็นราชการส่วนท้องถิ่นเป็นองค์การบริหรส่วนตำบลดงกระทงยาม เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2540 ปัจจุบัมีสภาตำบลหาดยางรวมอยุด้วยเพราะมีประชากรไม่ถึง 2,000 คน เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2547 ตั้งอยู่ที่หมู่ 3 บ้านใหม่ และปัจจุบันองค์การบริหารส่วนตำบลดงกระทงยาม ตั้งที่ 234 หมู่ที่ 4 ตำบลดงกระทงยาม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี ประวัติหมู่บ้าน เหตุที่เรียก ดงกระทงยาม เพราะว่ามีคนในตำบล ทำโคมไฟเป็นดาวรุ่งชักโคมไฟสำหรับหนุ่มสาว สองคนคือ ท้าวมโหสถ และ นางเขียวค่อมที่จะแต่งงานกัน แต่ต้องสร้างถนนให้มาจดกันก่อนดาวรุ่งขึ้นและให้ตรงกันด้วยทั้งคู่ก็สร้างถนนมา แต่ยังไม่ทันจดกัน ก็มีคนชักโคมไฟที่ดงกระทงยามขึ้น ทั้งคู่เลยไม่ได้แต่งงานกัน จึงเรียกว่า “ ดงกระทงยาม ” มาจนถึงทุกวันนี้ ปัจจุบัน ตำบลดงกระทงยาม มีทั้งหมด 7 หมู่บ้าน ../add_file/ประวัติความเป็นมา องค์การบริหรส่วนตำบลดงกระทงยาม เดิมมีฐานะเป็นสภาตำบลดงกระทงยาม ซึ่งยกฐานะมาเป็นราชการส่วนท้องถิ่นเป็นองค์การบริหรส่วนตำบลดงกระทงยาม เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2540 ปัจจุบัมีสภาตำบลหาดยางรวมอยุด้วยเพราะมีประชากรไม่ถึง 2,000 คน เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2547 ตั้งอยู่ที่หมู่ 3 บ้านใหม่ และปัจจุบันองค์การบริหารส่วนตำบลดงกระทงยาม ตั้งที่ 234 หมู่ที่ 4 ตำบลดงกระทงยาม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี ประวัติหมู่บ้าน เหตุที่เรียก ดงกระทงยาม เพราะว่ามีคนในตำบล ทำโคมไฟเป็นดาวรุ่งชักโคมไฟสำหรับหนุ่มสาว สองคนคือ ท้าวมโหสถ และ นางเขียวค่อมที่จะแต่งงานกัน แต่ต้องสร้างถนนให้มาจดกันก่อนดาวรุ่งขึ้นและให้ตรงกันด้วยทั้งคู่ก็สร้างถนนมา แต่ยังไม่ทันจดกัน ก็มีคนชักโคมไฟที่ดงกระทงยามขึ้น ทั้งคู่เลยไม่ได้แต่งงานกัน จึงเรียกว่า “ ดงกระทงยาม ” มาจนถึงทุกวันนี้ ปัจจุบัน ตำบลดงกระทงยาม มีทั้งหมด 7 หมู่บ้าน
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง ../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : https://goo.gl/maps/uUN9HyZ9yyR2 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: https://goo.gl/maps/uUN9HyZ9yyR2 ../add_file/https://goo.gl/maps/uUN9HyZ9yyR2
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง ../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : แก่งหินเพิง ล่องแก่งหินเพิง พบกับการผจญภัยที่ท้าทายกลางลำน้ำ การเดินทาง - รถยนต์ใช้เส้นทางสายอำเภอกบินทร์บุรี-จังหวัดนครราชสีมา เส้นทางหลวงหมายเลข 304 จากปากทางกิโลเมตรที่ 11 เข้าไปประมาณ 25 กิโลเมตร แล้วจอดรถไว้ที่หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ เขาใหญ่ หน่วยความรับผิดชอบที่ 9 และต้องเดินเท้าเข้าไปอีกประมาณ 45 นาที ก็จะถึงแก่งหินเพิง กิจกรรม แก่งหินเพิง ตั้งอยู่ที่ตำบลสะพานหิน อำเภอนาดี จ.ปราจีนบุรี อยู่ในเขตความรับผิดชอบของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ที่ 9 เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง เหมาะแก่ล่องแก่งที่ท้าทาย และตื่นเต้น ช่วงเวลาที่เหมาะสำหรับล่องแก่งหินเพิงในช่วงฤดูฝนราวๆเดือน กรกฎาคม-พฤศจิกายนเป็นช่วงที่มีปริมาณน้ำหลาก หากพ้นช่วงฤดูฝนไป แก่งหินเพิงจะกลายเป็นลานโขดหินกว้างๆ ใน การล่องแก่งหินเพิงจะผ่านแก่งต่างๆ ใช้ระยะเวลาในการล่องแก่งประมาณ 45 นาที จะพบกับความตื่นเต้นท้าทายตลอดเวลา แก่งหินเพิงยังมีบริการที่พักไว้รองรับนักท่องเที่ยว วันหยุดนี้หากต้องการความตื่นเต้นท้าทายก็อย่าลืมแก่งหินเพิงอยู่ใกล้กรุงเทพฯนิดเดียวเพียง 180 กิโลเมตร จากกรุงเทพฯ สถานที่ใกล้ๆ แก่งหินเพิง อุทยานแห่งชาติทับลาน น้ำตกตะคร้อ น้ำตกส้มป่อย file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: แก่งหินเพิง ล่องแก่งหินเพิง พบกับการผจญภัยที่ท้าทายกลางลำน้ำ การเดินทาง - รถยนต์ใช้เส้นทางสายอำเภอกบินทร์บุรี-จังหวัดนครราชสีมา เส้นทางหลวงหมายเลข 304 จากปากทางกิโลเมตรที่ 11 เข้าไปประมาณ 25 กิโลเมตร แล้วจอดรถไว้ที่หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ เขาใหญ่ หน่วยความรับผิดชอบที่ 9 และต้องเดินเท้าเข้าไปอีกประมาณ 45 นาที ก็จะถึงแก่งหินเพิง กิจกรรม แก่งหินเพิง ตั้งอยู่ที่ตำบลสะพานหิน อำเภอนาดี จ.ปราจีนบุรี อยู่ในเขตความรับผิดชอบของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ที่ 9 เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง เหมาะแก่ล่องแก่งที่ท้าทาย และตื่นเต้น ช่วงเวลาที่เหมาะสำหรับล่องแก่งหินเพิงในช่วงฤดูฝนราวๆเดือน กรกฎาคม-พฤศจิกายนเป็นช่วงที่มีปริมาณน้ำหลาก หากพ้นช่วงฤดูฝนไป แก่งหินเพิงจะกลายเป็นลานโขดหินกว้างๆ ใน การล่องแก่งหินเพิงจะผ่านแก่งต่างๆ ใช้ระยะเวลาในการล่องแก่งประมาณ 45 นาที จะพบกับความตื่นเต้นท้าทายตลอดเวลา แก่งหินเพิงยังมีบริการที่พักไว้รองรับนักท่องเที่ยว วันหยุดนี้หากต้องการความตื่นเต้นท้าทายก็อย่าลืมแก่งหินเพิงอยู่ใกล้กรุงเทพฯนิดเดียวเพียง 180 กิโลเมตร จากกรุงเทพฯ สถานที่ใกล้ๆ แก่งหินเพิง อุทยานแห่งชาติทับลาน น้ำตกตะคร้อ น้ำตกส้มป่อย ../add_file/แก่งหินเพิง ล่องแก่งหินเพิง พบกับการผจญภัยที่ท้าทายกลางลำน้ำ การเดินทาง - รถยนต์ใช้เส้นทางสายอำเภอกบินทร์บุรี-จังหวัดนครราชสีมา เส้นทางหลวงหมายเลข 304 จากปากทางกิโลเมตรที่ 11 เข้าไปประมาณ 25 กิโลเมตร แล้วจอดรถไว้ที่หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ เขาใหญ่ หน่วยความรับผิดชอบที่ 9 และต้องเดินเท้าเข้าไปอีกประมาณ 45 นาที ก็จะถึงแก่งหินเพิง กิจกรรม แก่งหินเพิง ตั้งอยู่ที่ตำบลสะพานหิน อำเภอนาดี จ.ปราจีนบุรี อยู่ในเขตความรับผิดชอบของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ที่ 9 เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง เหมาะแก่ล่องแก่งที่ท้าทาย และตื่นเต้น ช่วงเวลาที่เหมาะสำหรับล่องแก่งหินเพิงในช่วงฤดูฝนราวๆเดือน กรกฎาคม-พฤศจิกายนเป็นช่วงที่มีปริมาณน้ำหลาก หากพ้นช่วงฤดูฝนไป แก่งหินเพิงจะกลายเป็นลานโขดหินกว้างๆ ใน การล่องแก่งหินเพิงจะผ่านแก่งต่างๆ ใช้ระยะเวลาในการล่องแก่งประมาณ 45 นาที จะพบกับความตื่นเต้นท้าทายตลอดเวลา แก่งหินเพิงยังมีบริการที่พักไว้รองรับนักท่องเที่ยว วันหยุดนี้หากต้องการความตื่นเต้นท้าทายก็อย่าลืมแก่งหินเพิงอยู่ใกล้กรุงเทพฯนิดเดียวเพียง 180 กิโลเมตร จากกรุงเทพฯ สถานที่ใกล้ๆ แก่งหินเพิง อุทยานแห่งชาติทับลาน น้ำตกตะคร้อ น้ำตกส้มป่อย
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง ../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง ../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง ../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : ตราสัญลักษณ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลดงกระทงยาม คือ " รูปรวงข้าว และ ฆ้อง " ซึ่ง "รวงข้าว" แสดงถึงอาชีพหลักของชาวตำบลดงกระทงยาม ซึ่งมีอาชีพเกษตรกรรม (ทำนา )" ฆ้อง " แสดงถึง การบอกเวลาของคนยุคเก่า หรือเรียกว่า การบอกยาม file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ตราสัญลักษณ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลดงกระทงยาม คือ " รูปรวงข้าว และ ฆ้อง " ซึ่ง "รวงข้าว" แสดงถึงอาชีพหลักของชาวตำบลดงกระทงยาม ซึ่งมีอาชีพเกษตรกรรม (ทำนา )" ฆ้อง " แสดงถึง การบอกเวลาของคนยุคเก่า หรือเรียกว่า การบอกยาม ../add_file/ตราสัญลักษณ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลดงกระทงยาม คือ " รูปรวงข้าว และ ฆ้อง " ซึ่ง "รวงข้าว" แสดงถึงอาชีพหลักของชาวตำบลดงกระทงยาม ซึ่งมีอาชีพเกษตรกรรม (ทำนา )" ฆ้อง " แสดงถึง การบอกเวลาของคนยุคเก่า หรือเรียกว่า การบอกยาม
ชื่อไฟล์ : " ดงกระทงยาม – หาดยาง น่าอยู่ เกษตรกรรมก้าวหน้า ภูมิปัญญาแพทย์แผนไทย ก้าวไกลผลิตภัณฑ์ตะกร้อตะแกรง แหล่งท่องเที่ยวทางน้ำ สืบสานวัฒนธรรมไทยพวน " file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: " ดงกระทงยาม – หาดยาง น่าอยู่ เกษตรกรรมก้าวหน้า ภูมิปัญญาแพทย์แผนไทย ก้าวไกลผลิตภัณฑ์ตะกร้อตะแกรง แหล่งท่องเที่ยวทางน้ำ สืบสานวัฒนธรรมไทยพวน " ../add_file/ " ดงกระทงยาม – หาดยาง น่าอยู่ เกษตรกรรมก้าวหน้า ภูมิปัญญาแพทย์แผนไทย ก้าวไกลผลิตภัณฑ์ตะกร้อตะแกรง แหล่งท่องเที่ยวทางน้ำ สืบสานวัฒนธรรมไทยพวน "
ชื่อไฟล์ : วิสัยทัศน์(Vision) องค์การบริหารส่วนตำบลดงกระทงยาม น่าอยู่ เกษตรกรรมก้าวหน้า แหล่งท่องเที่ยวก้าวไกล สังคมมีคุณภาพ อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม - ประเพณี ชุมชนเข้มแข็ง พันธกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลดงกระทงยาม พันธกิจที่ 1 ปรับปรุงและพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ให้ได้มาตรฐาน มีประสิทธิภาพและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน เพื่อรองรับการขยายตัวของเมืองในอนาคตและเศรษฐกิจของท้องถิ่น พันธกิจที่ 2 การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของคน ครอบครัว และชุมชนให้เข้มแข็ง สามารถพึ่งตนเองได้ ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง พันธกิจที่ 3 การสร้างระบบบริหารจัดการที่ดี โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การวางแผนพัฒนา การตรวจสอบ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการบริหารและการปกครอง พันธกิจที่ 4 ปรับปรุงและพัฒนาระบบการศึกษาและสาธารณสุข ตลอดจนอนุรักษ์และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมอันดีงามและภูมิปัญญาของท้องถิ่น พันธกิจที่ 5 การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารและการบริการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการที่ดี พันธกิจที่ 6 การเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการด้านการท่องเที่ยวและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดี เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน พันธกิจที่ 7 การสร้างความเข้มแข็งด้านการเงินและการคลัง โดยการปรับปรุงกระบวนการบริหารการเงินการคลังให้สอดรับกับอำนาจหน้าที่และภารกิจที่มีอยู่เดิม และที่ได้รับโอนจากการกระจายอำนาจจากรัฐบาล พันธกิจที่ 8 การเพิ่มศักยภาพของผังเมืองให้เป็นเครื่องมือชี้นำและสนับสนุนการพัฒนาเมืองอย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งหรืออุปสรรคต่อการพัฒนาด้านอื่น ๆ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: วิสัยทัศน์(Vision) องค์การบริหารส่วนตำบลดงกระทงยาม น่าอยู่ เกษตรกรรมก้าวหน้า แหล่งท่องเที่ยวก้าวไกล สังคมมีคุณภาพ อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม - ประเพณี ชุมชนเข้มแข็ง พันธกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลดงกระทงยาม พันธกิจที่ 1 ปรับปรุงและพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ให้ได้มาตรฐาน มีประสิทธิภาพและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน เพื่อรองรับการขยายตัวของเมืองในอนาคตและเศรษฐกิจของท้องถิ่น พันธกิจที่ 2 การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของคน ครอบครัว และชุมชนให้เข้มแข็ง สามารถพึ่งตนเองได้ ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง พันธกิจที่ 3 การสร้างระบบบริหารจัดการที่ดี โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การวางแผนพัฒนา การตรวจสอบ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการบริหารและการปกครอง พันธกิจที่ 4 ปรับปรุงและพัฒนาระบบการศึกษาและสาธารณสุข ตลอดจนอนุรักษ์และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมอันดีงามและภูมิปัญญาของท้องถิ่น พันธกิจที่ 5 การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารและการบริการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการที่ดี พันธกิจที่ 6 การเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการด้านการท่องเที่ยวและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดี เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน พันธกิจที่ 7 การสร้างความเข้มแข็งด้านการเงินและการคลัง โดยการปรับปรุงกระบวนการบริหารการเงินการคลังให้สอดรับกับอำนาจหน้าที่และภารกิจที่มีอยู่เดิม และที่ได้รับโอนจากการกระจายอำนาจจากรัฐบาล พันธกิจที่ 8 การเพิ่มศักยภาพของผังเมืองให้เป็นเครื่องมือชี้นำและสนับสนุนการพัฒนาเมืองอย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งหรืออุปสรรคต่อการพัฒนาด้านอื่น ๆ ../add_file/วิสัยทัศน์(Vision) องค์การบริหารส่วนตำบลดงกระทงยาม น่าอยู่ เกษตรกรรมก้าวหน้า แหล่งท่องเที่ยวก้าวไกล สังคมมีคุณภาพ อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม - ประเพณี ชุมชนเข้มแข็ง พันธกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลดงกระทงยาม พันธกิจที่ 1 ปรับปรุงและพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ให้ได้มาตรฐาน มีประสิทธิภาพและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน เพื่อรองรับการขยายตัวของเมืองในอนาคตและเศรษฐกิจของท้องถิ่น พันธกิจที่ 2 การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของคน ครอบครัว และชุมชนให้เข้มแข็ง สามารถพึ่งตนเองได้ ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง พันธกิจที่ 3 การสร้างระบบบริหารจัดการที่ดี โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การวางแผนพัฒนา การตรวจสอบ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการบริหารและการปกครอง พันธกิจที่ 4 ปรับปรุงและพัฒนาระบบการศึกษาและสาธารณสุข ตลอดจนอนุรักษ์และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมอันดีงามและภูมิปัญญาของท้องถิ่น พันธกิจที่ 5 การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารและการบริการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการที่ดี พันธกิจที่ 6 การเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการด้านการท่องเที่ยวและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดี เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน พันธกิจที่ 7 การสร้างความเข้มแข็งด้านการเงินและการคลัง โดยการปรับปรุงกระบวนการบริหารการเงินการคลังให้สอดรับกับอำนาจหน้าที่และภารกิจที่มีอยู่เดิม และที่ได้รับโอนจากการกระจายอำนาจจากรัฐบาล พันธกิจที่ 8 การเพิ่มศักยภาพของผังเมืองให้เป็นเครื่องมือชี้นำและสนับสนุนการพัฒนาเมืองอย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งหรืออุปสรรคต่อการพัฒนาด้านอื่น ๆ
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง ../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง ../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชพิพิธภัณฑ์ไทยพวนบ้านดงกระทงยาม ตั้งอยู่ ณ วัดใหม่ดงกระทงยาม หมู่ที่ 3 ตำบลดงกระทงยาม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี โดยมีคณะกรรมการดำเนินงาน 1.เจ้าอาวาสวัดใหม่ดงกระทงยาม ประธานกรรมการ 2.ร้อยตำรวจตรีวิบูลย์ งามวงศ์ ข้าราชการบำนาญ รองประธานกรรมการ 3.นายอำเภอศรีมหาโพธิ กรรมการ 4.ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอศรีมหาโพธิ กรรมการ 5.กำนันตำบลดงกระทงยาม กรรมการ 6.นายกองคืการบริหารส่วนตำบลดงกระทงยาม ผู้แทน อปท. กรรมการ 7.ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงกระทงยาม ผู้แทนสถาบันการศึกษา กรรมการ 8.ประธานสภาวัฒนธรรมตำบลดงกระทงยาม กรรมการ 9.ประธานชมรมโอมสเตย์ตำบลดงกระทงยาม กรรมการ 10.ประธานชมรมผู้สูงอายุตำบลดงกระทงยาม กรรมการ 11.นางปิยะนันท์ วังวล นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการพิเศษ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปราจีนบุรี กรรมการและเลขานุการ 12.นางสาวชูชีพ สุขโต นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปราจีนบุรี กรรมการและผุ้ช่วยเลขานุการ 13.นายพงศ์พีระ ปั่นหอม นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปราจีนบุรี กรรมการและผุ้ช่วยเลขานุการ 14.นางสาวสาธิตา พิทักษ์กิจงาม กรรมการและผุ้ช่วยเลขานุการ สวนนงนุชแห่งที่ ๒ สวนนงนุชแห่งที่ ๒ ตั้งอยู่ที่อำเภอนาดี ปราจีนบุรี บนถนนเส้นทาง 304 (กบินทร์บุรี-นครราชสีมา) เนื้อที่กว่า 700 ไร่ สิ่งแวดล้อมสวยงามมีธารน้ำไหล ผ่านตัดกับเนินเขา ภายในสวนพันธุ์ไม้ประดับทั้งไทยและต่างประเทศ เช่นปาล์ม และปรงหลากพันธุ์ รวมทั้งพันธุ์ไม้อื่น ๆ ที่มีความแปลกและสวยงาม นอกจากนี้ ยังมีพันธุ์ไม้ผลหลายชนิดของไทยให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัส ซึ่งพันธุ์ไม้ต่าง ๆ บางส่วนนำมาจากสวนนงนุชพัทยาชลบุรี สำหรับสถานที่มีความพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการบรรยากาศที่เป็นธรรมชาติ โดยสวนนงนุชมีสถานที่พัก ห้องจัดเลี้ยงสัมนา ห้องอาหารไว้บริการ นอกจากนี้ ยังมีด้านกิจกรรมต่าง ๆ สำหรับเยาวชน อาทิ การเดินป่าศึกษาธรรมชาติ การตั้งค่ายพักแรม กิจกรรมวอล์คแรลลี่ รวมทั้งผู้ที่ชื่นชอบความท้าทาย ทางสวนนงนุชยังมีสถานที่โรยตัวจากที่สูง ล่องแก่ง และจักรยานเสือภูเขาไว้ให้คอยบริการ นอกเหนือกิจกรรมต่าง ๆ เหล่านี้ ภายในสวนยังมีสัตว์ต่าง ๆ หลายพันธุ์หลายชนิด เช่น นกกระจอกเทศ นกอีมู นกไก่ฟ้า กวางดาว โดยมีสถานที่สำหรับชมสัตว์เหล่านี้ ซึ่งสวนนงนุชแห่งใหม่นี้คาดว่าจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจของนักท่องเที่ยว และประชาชนทั่วไปได้เป็นอย่างดีทั้งด้านตะวันออกตอนบนและอีสานตอนใต้ พร้อมที่จะรองรับการขยายตัวทางธุรกิจท่องเที่ยวในทุก ๆ ด้าน นอกจากนี้ยังมีแหล่งท่องเที่ยวไกล้เคียง เช่น อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ อุทยานแห่งชาติทับลาน ล่องแก่งที่แก่งหินเพิง บ้านผางาม บ้านทะเลหมอก file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชพิพิธภัณฑ์ไทยพวนบ้านดงกระทงยาม ตั้งอยู่ ณ วัดใหม่ดงกระทงยาม หมู่ที่ 3 ตำบลดงกระทงยาม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี โดยมีคณะกรรมการดำเนินงาน 1.เจ้าอาวาสวัดใหม่ดงกระทงยาม ประธานกรรมการ 2.ร้อยตำรวจตรีวิบูลย์ งามวงศ์ ข้าราชการบำนาญ รองประธานกรรมการ 3.นายอำเภอศรีมหาโพธิ กรรมการ 4.ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอศรีมหาโพธิ กรรมการ 5.กำนันตำบลดงกระทงยาม กรรมการ 6.นายกองคืการบริหารส่วนตำบลดงกระทงยาม ผู้แทน อปท. กรรมการ 7.ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงกระทงยาม ผู้แทนสถาบันการศึกษา กรรมการ 8.ประธานสภาวัฒนธรรมตำบลดงกระทงยาม กรรมการ 9.ประธานชมรมโอมสเตย์ตำบลดงกระทงยาม กรรมการ 10.ประธานชมรมผู้สูงอายุตำบลดงกระทงยาม กรรมการ 11.นางปิยะนันท์ วังวล นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการพิเศษ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปราจีนบุรี กรรมการและเลขานุการ 12.นางสาวชูชีพ สุขโต นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปราจีนบุรี กรรมการและผุ้ช่วยเลขานุการ 13.นายพงศ์พีระ ปั่นหอม นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปราจีนบุรี กรรมการและผุ้ช่วยเลขานุการ 14.นางสาวสาธิตา พิทักษ์กิจงาม กรรมการและผุ้ช่วยเลขานุการ สวนนงนุชแห่งที่ ๒ สวนนงนุชแห่งที่ ๒ ตั้งอยู่ที่อำเภอนาดี ปราจีนบุรี บนถนนเส้นทาง 304 (กบินทร์บุรี-นครราชสีมา) เนื้อที่กว่า 700 ไร่ สิ่งแวดล้อมสวยงามมีธารน้ำไหล ผ่านตัดกับเนินเขา ภายในสวนพันธุ์ไม้ประดับทั้งไทยและต่างประเทศ เช่นปาล์ม และปรงหลากพันธุ์ รวมทั้งพันธุ์ไม้อื่น ๆ ที่มีความแปลกและสวยงาม นอกจากนี้ ยังมีพันธุ์ไม้ผลหลายชนิดของไทยให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัส ซึ่งพันธุ์ไม้ต่าง ๆ บางส่วนนำมาจากสวนนงนุชพัทยาชลบุรี สำหรับสถานที่มีความพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการบรรยากาศที่เป็นธรรมชาติ โดยสวนนงนุชมีสถานที่พัก ห้องจัดเลี้ยงสัมนา ห้องอาหารไว้บริการ นอกจากนี้ ยังมีด้านกิจกรรมต่าง ๆ สำหรับเยาวชน อาทิ การเดินป่าศึกษาธรรมชาติ การตั้งค่ายพักแรม กิจกรรมวอล์คแรลลี่ รวมทั้งผู้ที่ชื่นชอบความท้าทาย ทางสวนนงนุชยังมีสถานที่โรยตัวจากที่สูง ล่องแก่ง และจักรยานเสือภูเขาไว้ให้คอยบริการ นอกเหนือกิจกรรมต่าง ๆ เหล่านี้ ภายในสวนยังมีสัตว์ต่าง ๆ หลายพันธุ์หลายชนิด เช่น นกกระจอกเทศ นกอีมู นกไก่ฟ้า กวางดาว โดยมีสถานที่สำหรับชมสัตว์เหล่านี้ ซึ่งสวนนงนุชแห่งใหม่นี้คาดว่าจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจของนักท่องเที่ยว และประชาชนทั่วไปได้เป็นอย่างดีทั้งด้านตะวันออกตอนบนและอีสานตอนใต้ พร้อมที่จะรองรับการขยายตัวทางธุรกิจท่องเที่ยวในทุก ๆ ด้าน นอกจากนี้ยังมีแหล่งท่องเที่ยวไกล้เคียง เช่น อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ อุทยานแห่งชาติทับลาน ล่องแก่งที่แก่งหินเพิง บ้านผางาม บ้านทะเลหมอก ../add_file/ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชพิพิธภัณฑ์ไทยพวนบ้านดงกระทงยาม ตั้งอยู่ ณ วัดใหม่ดงกระทงยาม หมู่ที่ 3 ตำบลดงกระทงยาม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี โดยมีคณะกรรมการดำเนินงาน 1.เจ้าอาวาสวัดใหม่ดงกระทงยาม ประธานกรรมการ 2.ร้อยตำรวจตรีวิบูลย์ งามวงศ์ ข้าราชการบำนาญ รองประธานกรรมการ 3.นายอำเภอศรีมหาโพธิ กรรมการ 4.ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอศรีมหาโพธิ กรรมการ 5.กำนันตำบลดงกระทงยาม กรรมการ 6.นายกองคืการบริหารส่วนตำบลดงกระทงยาม ผู้แทน อปท. กรรมการ 7.ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงกระทงยาม ผู้แทนสถาบันการศึกษา กรรมการ 8.ประธานสภาวัฒนธรรมตำบลดงกระทงยาม กรรมการ 9.ประธานชมรมโอมสเตย์ตำบลดงกระทงยาม กรรมการ 10.ประธานชมรมผู้สูงอายุตำบลดงกระทงยาม กรรมการ 11.นางปิยะนันท์ วังวล นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการพิเศษ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปราจีนบุรี กรรมการและเลขานุการ 12.นางสาวชูชีพ สุขโต นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปราจีนบุรี กรรมการและผุ้ช่วยเลขานุการ 13.นายพงศ์พีระ ปั่นหอม นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปราจีนบุรี กรรมการและผุ้ช่วยเลขานุการ 14.นางสาวสาธิตา พิทักษ์กิจงาม กรรมการและผุ้ช่วยเลขานุการ สวนนงนุชแห่งที่ ๒ สวนนงนุชแห่งที่ ๒ ตั้งอยู่ที่อำเภอนาดี ปราจีนบุรี บนถนนเส้นทาง 304 (กบินทร์บุรี-นครราชสีมา) เนื้อที่กว่า 700 ไร่ สิ่งแวดล้อมสวยงามมีธารน้ำไหล ผ่านตัดกับเนินเขา ภายในสวนพันธุ์ไม้ประดับทั้งไทยและต่างประเทศ เช่นปาล์ม และปรงหลากพันธุ์ รวมทั้งพันธุ์ไม้อื่น ๆ ที่มีความแปลกและสวยงาม นอกจากนี้ ยังมีพันธุ์ไม้ผลหลายชนิดของไทยให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัส ซึ่งพันธุ์ไม้ต่าง ๆ บางส่วนนำมาจากสวนนงนุชพัทยาชลบุรี สำหรับสถานที่มีความพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการบรรยากาศที่เป็นธรรมชาติ โดยสวนนงนุชมีสถานที่พัก ห้องจัดเลี้ยงสัมนา ห้องอาหารไว้บริการ นอกจากนี้ ยังมีด้านกิจกรรมต่าง ๆ สำหรับเยาวชน อาทิ การเดินป่าศึกษาธรรมชาติ การตั้งค่ายพักแรม กิจกรรมวอล์คแรลลี่ รวมทั้งผู้ที่ชื่นชอบความท้าทาย ทางสวนนงนุชยังมีสถานที่โรยตัวจากที่สูง ล่องแก่ง และจักรยานเสือภูเขาไว้ให้คอยบริการ นอกเหนือกิจกรรมต่าง ๆ เหล่านี้ ภายในสวนยังมีสัตว์ต่าง ๆ หลายพันธุ์หลายชนิด เช่น นกกระจอกเทศ นกอีมู นกไก่ฟ้า กวางดาว โดยมีสถานที่สำหรับชมสัตว์เหล่านี้ ซึ่งสวนนงนุชแห่งใหม่นี้คาดว่าจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจของนักท่องเที่ยว และประชาชนทั่วไปได้เป็นอย่างดีทั้งด้านตะวันออกตอนบนและอีสานตอนใต้ พร้อมที่จะรองรับการขยายตัวทางธุรกิจท่องเที่ยวในทุก ๆ ด้าน นอกจากนี้ยังมีแหล่งท่องเที่ยวไกล้เคียง เช่น อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ อุทยานแห่งชาติทับลาน ล่องแก่งที่แก่งหินเพิง บ้านผางาม บ้านทะเลหมอก
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง ../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : ผลิตภัณฑ์มีตะกร้อและตะแกรง เป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากลวด นำมาสานเป็นผลิตภัณฑ์ และส่งไปจำหน่ายยังประเทศญี่ปุ่น ไต้หวัน file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ผลิตภัณฑ์มีตะกร้อและตะแกรง เป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากลวด นำมาสานเป็นผลิตภัณฑ์ และส่งไปจำหน่ายยังประเทศญี่ปุ่น ไต้หวัน ../add_file/ผลิตภัณฑ์มีตะกร้อและตะแกรง เป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากลวด นำมาสานเป็นผลิตภัณฑ์ และส่งไปจำหน่ายยังประเทศญี่ปุ่น ไต้หวัน
ชื่อไฟล์ : eowWV1YMon52232.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : aFoi1NbWed100123.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : HeXUiyKWed94302.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : XmHZx3wWed122625.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : w3Hwk0RWed125730.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 1. วิสัยทัศน์การพัฒนา พัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างเศรษฐกิจในชุมชน ยึดมั่นธรรมาภิบาลบริหารแบบมีส่วนร่วม ศูนย์รวมการศึกษา ภูมิปัญญาท้องถิ่น 2. ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาให้ท้องถิ่น เป็นแหล่งเรียนรู้ แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และประวัติศาสตร์ แนวทางการพัฒนา 1.1 ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาเรียนรู้ตลอดชีวิต 1.2 ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมทางศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 1.3 ส่งเสริม สนับสนุน การบริหารจัดการท่องเที่ยวที่ดี1.4 การบริหารจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจร 1.5 การบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 1.6 การเมืองการบริหารจัดการที่ดี โดยประชาชนมีส่วนร่วมตามวิถีประชาธิปไตย ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของสถาบันครอบครัวให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ แนวทางการพัฒนา 2.1 ส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรมเสริมสร้างครอบครัวอบอุ่นเข้มแข็ง 2.2 ส่งเสริม ปรับปรุง พัฒนาการบริการสาธารณสุขและเสริมสร้างสุขภาพของประชาชน 2.3 ส่งเสริม สนับสนุน ให้ประชาชนมีสวัสดิการเล่นกีฬา กิจกรรมนันทนาการ และสถานที่สำหรับออกกำลังกาย 2.4 ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมลดรายจ่าย-เพิ่มรายได้ 2.5 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดสวัสดิการชุมชนและสังคมสงเคราะห์ 2.6 ส่งเสริมพัฒนาระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 2.7 รณรงค์ ส่งเสริมสนับสนุน กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชนให้มีประสิทธิภาพ แนวทางการพัฒนา 3.1 พัฒนาและส่งเสริมอาชีพเพิ่มรายได้ ให้กับประชาชน สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3.2 ส่งเสริมสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน 3.3 ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา เส้นทางคมนาคม ทางระบายน้ำ ท่อระบายน้ำ สะพาน ให้สะดวกต่อการสัญจร 3.4 ติดตั้งและขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ 3.5 ก่อสร้าง ต่อเติม ปรับปรุง บำรุงรักษา ขยายเขต ระบบประปาหมู่บ้าน 3.6 ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา พัฒนาแหล่งน้ำธรรมชาติ แหล่งเก็บกักน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภค ประมง เกษตร และการท่องเที่ยว 3. แผนยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนกลาง (สมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว) 3.1 วิสัยทัศน์ ฐานการผลิตอุตสาหกรรมที่ก้าวหน้าเป็นมิตกับสิ่งแวดล้อม แหล่งผลิตด้านการเกษตรและการแปรรูปพืชพลังงานที่ได้มาตรฐาน เชื่อมโยง Logistics ภายในประเทศสู่อินโดจีนศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและสุขภาพโดยแพทย์แผนไทย สังคมมีคุณภาพ ทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน 3.2 ประเด็นยุทธศาสตร์ มี 5 ประเด็น ประกอบด้วย ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาศักยภาพการผลิต ยกระดับสู่อุตสาหกรรมก้าวหน้า รักษาฐานการผลิตอุตสาหกรรม ที่มีอยู่เดิม และพัฒนาอุตสาหกรรมการใช้แรงงานฝีมือ การใช้เทคโนโลยี มุ่งสู่อุตสาหกรรมบนฐานความรู้และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยเน้นอุตสาหกรรมที่สามารถแปรรูปและ เพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรและพลังงานทดแทน พร้อมทั้งบรรยากาศให้เอื้อต่อการลงทุนในด้านโครงสร้างพื้นฐาน แรงงานฝีมือกฎระเบียบและแหล่งทุน ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 เพิ่มศักยภาพการผลิตและตลาดสินค้าเกษตร ให้มีขีดความสามารถในการแข่งขัน พร้อมทั้งพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตรให้พอเพียงต่อความต้องการและการขนส่งสินค้าเกษตรให้สะดวกรวดเร็ว ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 อนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวพร้อมทั้งพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวก สินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน และสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้แก่นักท่องเที่ยว ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 จัดวางระบบผังเมืองและอำนวยความสะดวกด้านการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวรวมทั้งจัดเตรียมระบบโครงการข่ายบริการพื้นฐานบริเวณเขตเศรษฐกิจชายแดนให้ได้มาตรฐาน และสอดคล้องกับความต้องการ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 ปกป้องและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ เพื่อลดมลภาวะและควบคุมกิจกรรมที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ในขณะเดียวกันสามารถรักษาดุลยภาพของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไว้ได้อย่างยั่งยืน 3.3 กลยุทธ์ 1. ส่งเสริมแหล่งอุตสาหกรรมบนฐานความรู้ที่มีการผลิตที่ใช้แรงงานฝีมือ ผลิตสินค้าให้ได้มาตรฐานและไม่เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม 2. ส่งเสริมการผลิตเกษตรมีความปลอดภัยจากสารพิษ มีคุณภาพและมูลค่าเพิ่มขึ้น สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค และสามารถแข่งขันได้ทั้งตลาดภายในและต่างประเทศ 3. ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพ สิ่งอำนวยความสะดวก สินค้าและบริการท่องเที่ยวมีมาตรฐาน สามารถสร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยว 4. ส่งเสริมการลงทุนให้เกิดศูนย์กลางการค้าการลงทุนสู่อินโดจีนและจังหวัดใกล้เคียง 5. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถให้ทุกภาคส่วนมีบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบร่วมกันในการคุ้มครองดูแลรักษาชุมชนด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดปราจีนบุรี (พ.ศ. 2555 – 2556) 4.1 วิสัยทัศน์ ปราจีนบุรีเป็นเมืองน่าอยู่ แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศชั้นนำของภาคตะวันออก 4.2 ประเด็นยุทธศาสตร์ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมปัจจัยที่เอื้อต่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และการพัฒนาจังหวัด กลยุทธ์ 1. พัฒนาและฟื้นฟู แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 2. ส่งเสริมการตลาด / การประชาสัมพันธ์ 3. พัฒนาเส้นทางและเครือข่ายคมนาคมสู่แหล่งท่องเที่ยว/การค้า/การลงทุน 4. พัฒนาระบบ ICT เพื่อการท่องเที่ยว 5. พัฒนาผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อสนองความต้องการของนักท่องเที่ยว 6. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจัดการเสริมสร้างความปลอดภัยและอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยวสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 7. ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรอินทรีย์ อุตสาหกรรมสะอาดเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การค้าและการบริการที่เอื้อต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของจังหวัด ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 บริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนโดยทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม กลยุทธ์ 1. พัฒนาระบบน้ำ/แหล่งน้ำต้นทุนเพื่อการเกษตร อุตสาหกรรม ประมง การท่องเที่ยว และการอุปโภค/บริโภค อย่างมีประสิทธิภาพและเพียงพอ 2. เสริมสร้างมาตรการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยจากน้ำ(ท่วม) 3. เสริมสร้างมาตรการรักษาคุณภาพน้ำในลุ่มน้ำปราจีนบุรี 4. เสริมสร้างแรงจูงใจในการจัดการทรัพยากรน้ำอย่างมีส่วนร่วม ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีขีดความสามารถในการพึ่งตนเองและการปรับตัว กลยุทธ์ 1. ส่งเสริมความรู้และฝึกทักษะอาชีพ 2. ส่งเสริมความรู้ด้านการตลาดให้แก่เกษตรกรและผู้ประกอบการ 3. ส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาวะที่ดีและปลอดภัย 4. เสริมสร้างการมีส่วนร่วมในทุกภาคส่วน 5. ส่งเสริมกระบวนการในการจัดทำแผนชุมชน 5. กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดปราจีนบุรี 5.1 วิสัยทัศน์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดปราจีนบุรี ปราจีนบุรีเมืองประวัติศาสตร์ ครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเข้มแข็ง 5.2 กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดปราจีนบุรี ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริม และพัฒนาให้ท้องถิ่น เป็นแหล่งเรียนรู้ แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศและประวัติศาสตร์ ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพชีวิตของสถาบันครอบครัว ให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริม และพัฒนา เศรษฐกิจของชุมชนให้มีประสิทธิภาพ 6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาอำเภอศรีมหาโพธิ 6.1 วิสัยทัศน์ เป็นเมืองเกษตรกรรมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 6.2 ประเด็นยุทธศาสตร์ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 เพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและดิน กลยุทธ์ 1. พัฒนาแหล่งน้ำและระบบชลประทาน 2. ปรับปรุงดินในพื้นที่การเกษตร 3. ส่งเสริมการจัดทำแปลงสาธิต/ศูนย์การเรียนรู้ด้านการเกษตรและอื่น ๆ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 เพิ่มศักยภาพบริหารจัดการด้านการส่งเสริมการดำเนินงานตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กลยุทธ์ 1. ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทั้งในด้านเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม 2. ปรับปรุงกลไกการบริหารงานด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง 3. พัฒนาศูนย์ส่งเสริม/เรียนรู้ เศรษฐกิจพอเพียงระดับชุมชนและหมู่บ้านต้นแบบ 4. ส่งเสริมสนับสนุนการปลูกไม้ยืนต้น ปลูกป่าชุมชนในระดับชุมชนและหมู่บ้านต้นแบบ 5. ส่งเสริมสนับสนุนการปลูกไม้ยืนต้น ปลูกป่าชุมชนในระดับชุมชนและครัวเรือน ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 เพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และพัฒนา OTOP กลยุทธ์ 1. ปรับปรุงกลไกการบริหารงานด้านการท่องเที่ยวและพัฒนา OTOP 2. ส่งเสริมการดำเนินงาน OTOP และวิสาหกิจชุมชน 3. ส่งเสริมการท่องเที่ยวแม่น้ำปราจีนบุรี หมู่บ้านต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงและหมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: 1. วิสัยทัศน์การพัฒนา พัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างเศรษฐกิจในชุมชน ยึดมั่นธรรมาภิบาลบริหารแบบมีส่วนร่วม ศูนย์รวมการศึกษา ภูมิปัญญาท้องถิ่น 2. ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาให้ท้องถิ่น เป็นแหล่งเรียนรู้ แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และประวัติศาสตร์ แนวทางการพัฒนา 1.1 ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาเรียนรู้ตลอดชีวิต 1.2 ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมทางศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 1.3 ส่งเสริม สนับสนุน การบริหารจัดการท่องเที่ยวที่ดี1.4 การบริหารจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจร 1.5 การบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 1.6 การเมืองการบริหารจัดการที่ดี โดยประชาชนมีส่วนร่วมตามวิถีประชาธิปไตย ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของสถาบันครอบครัวให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ แนวทางการพัฒนา 2.1 ส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรมเสริมสร้างครอบครัวอบอุ่นเข้มแข็ง 2.2 ส่งเสริม ปรับปรุง พัฒนาการบริการสาธารณสุขและเสริมสร้างสุขภาพของประชาชน 2.3 ส่งเสริม สนับสนุน ให้ประชาชนมีสวัสดิการเล่นกีฬา กิจกรรมนันทนาการ และสถานที่สำหรับออกกำลังกาย 2.4 ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมลดรายจ่าย-เพิ่มรายได้ 2.5 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดสวัสดิการชุมชนและสังคมสงเคราะห์ 2.6 ส่งเสริมพัฒนาระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 2.7 รณรงค์ ส่งเสริมสนับสนุน กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชนให้มีประสิทธิภาพ แนวทางการพัฒนา 3.1 พัฒนาและส่งเสริมอาชีพเพิ่มรายได้ ให้กับประชาชน สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3.2 ส่งเสริมสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน 3.3 ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา เส้นทางคมนาคม ทางระบายน้ำ ท่อระบายน้ำ สะพาน ให้สะดวกต่อการสัญจร 3.4 ติดตั้งและขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ 3.5 ก่อสร้าง ต่อเติม ปรับปรุง บำรุงรักษา ขยายเขต ระบบประปาหมู่บ้าน 3.6 ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา พัฒนาแหล่งน้ำธรรมชาติ แหล่งเก็บกักน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภค ประมง เกษตร และการท่องเที่ยว 3. แผนยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนกลาง (สมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว) 3.1 วิสัยทัศน์ ฐานการผลิตอุตสาหกรรมที่ก้าวหน้าเป็นมิตกับสิ่งแวดล้อม แหล่งผลิตด้านการเกษตรและการแปรรูปพืชพลังงานที่ได้มาตรฐาน เชื่อมโยง Logistics ภายในประเทศสู่อินโดจีนศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและสุขภาพโดยแพทย์แผนไทย สังคมมีคุณภาพ ทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน 3.2 ประเด็นยุทธศาสตร์ มี 5 ประเด็น ประกอบด้วย ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาศักยภาพการผลิต ยกระดับสู่อุตสาหกรรมก้าวหน้า รักษาฐานการผลิตอุตสาหกรรม ที่มีอยู่เดิม และพัฒนาอุตสาหกรรมการใช้แรงงานฝีมือ การใช้เทคโนโลยี มุ่งสู่อุตสาหกรรมบนฐานความรู้และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยเน้นอุตสาหกรรมที่สามารถแปรรูปและ เพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรและพลังงานทดแทน พร้อมทั้งบรรยากาศให้เอื้อต่อการลงทุนในด้านโครงสร้างพื้นฐาน แรงงานฝีมือกฎระเบียบและแหล่งทุน ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 เพิ่มศักยภาพการผลิตและตลาดสินค้าเกษตร ให้มีขีดความสามารถในการแข่งขัน พร้อมทั้งพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตรให้พอเพียงต่อความต้องการและการขนส่งสินค้าเกษตรให้สะดวกรวดเร็ว ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 อนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวพร้อมทั้งพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวก สินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน และสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้แก่นักท่องเที่ยว ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 จัดวางระบบผังเมืองและอำนวยความสะดวกด้านการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวรวมทั้งจัดเตรียมระบบโครงการข่ายบริการพื้นฐานบริเวณเขตเศรษฐกิจชายแดนให้ได้มาตรฐาน และสอดคล้องกับความต้องการ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 ปกป้องและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ เพื่อลดมลภาวะและควบคุมกิจกรรมที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ในขณะเดียวกันสามารถรักษาดุลยภาพของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไว้ได้อย่างยั่งยืน 3.3 กลยุทธ์ 1. ส่งเสริมแหล่งอุตสาหกรรมบนฐานความรู้ที่มีการผลิตที่ใช้แรงงานฝีมือ ผลิตสินค้าให้ได้มาตรฐานและไม่เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม 2. ส่งเสริมการผลิตเกษตรมีความปลอดภัยจากสารพิษ มีคุณภาพและมูลค่าเพิ่มขึ้น สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค และสามารถแข่งขันได้ทั้งตลาดภายในและต่างประเทศ 3. ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพ สิ่งอำนวยความสะดวก สินค้าและบริการท่องเที่ยวมีมาตรฐาน สามารถสร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยว 4. ส่งเสริมการลงทุนให้เกิดศูนย์กลางการค้าการลงทุนสู่อินโดจีนและจังหวัดใกล้เคียง 5. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถให้ทุกภาคส่วนมีบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบร่วมกันในการคุ้มครองดูแลรักษาชุมชนด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดปราจีนบุรี (พ.ศ. 2555 – 2556) 4.1 วิสัยทัศน์ ปราจีนบุรีเป็นเมืองน่าอยู่ แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศชั้นนำของภาคตะวันออก 4.2 ประเด็นยุทธศาสตร์ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมปัจจัยที่เอื้อต่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และการพัฒนาจังหวัด กลยุทธ์ 1. พัฒนาและฟื้นฟู แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 2. ส่งเสริมการตลาด / การประชาสัมพันธ์ 3. พัฒนาเส้นทางและเครือข่ายคมนาคมสู่แหล่งท่องเที่ยว/การค้า/การลงทุน 4. พัฒนาระบบ ICT เพื่อการท่องเที่ยว 5. พัฒนาผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อสนองความต้องการของนักท่องเที่ยว 6. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจัดการเสริมสร้างความปลอดภัยและอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยวสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 7. ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรอินทรีย์ อุตสาหกรรมสะอาดเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การค้าและการบริการที่เอื้อต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของจังหวัด ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 บริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนโดยทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม กลยุทธ์ 1. พัฒนาระบบน้ำ/แหล่งน้ำต้นทุนเพื่อการเกษตร อุตสาหกรรม ประมง การท่องเที่ยว และการอุปโภค/บริโภค อย่างมีประสิทธิภาพและเพียงพอ 2. เสริมสร้างมาตรการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยจากน้ำ(ท่วม) 3. เสริมสร้างมาตรการรักษาคุณภาพน้ำในลุ่มน้ำปราจีนบุรี 4. เสริมสร้างแรงจูงใจในการจัดการทรัพยากรน้ำอย่างมีส่วนร่วม ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีขีดความสามารถในการพึ่งตนเองและการปรับตัว กลยุทธ์ 1. ส่งเสริมความรู้และฝึกทักษะอาชีพ 2. ส่งเสริมความรู้ด้านการตลาดให้แก่เกษตรกรและผู้ประกอบการ 3. ส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาวะที่ดีและปลอดภัย 4. เสริมสร้างการมีส่วนร่วมในทุกภาคส่วน 5. ส่งเสริมกระบวนการในการจัดทำแผนชุมชน 5. กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดปราจีนบุรี 5.1 วิสัยทัศน์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดปราจีนบุรี ปราจีนบุรีเมืองประวัติศาสตร์ ครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเข้มแข็ง 5.2 กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดปราจีนบุรี ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริม และพัฒนาให้ท้องถิ่น เป็นแหล่งเรียนรู้ แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศและประวัติศาสตร์ ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพชีวิตของสถาบันครอบครัว ให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริม และพัฒนา เศรษฐกิจของชุมชนให้มีประสิทธิภาพ 6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาอำเภอศรีมหาโพธิ 6.1 วิสัยทัศน์ เป็นเมืองเกษตรกรรมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 6.2 ประเด็นยุทธศาสตร์ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 เพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและดิน กลยุทธ์ 1. พัฒนาแหล่งน้ำและระบบชลประทาน 2. ปรับปรุงดินในพื้นที่การเกษตร 3. ส่งเสริมการจัดทำแปลงสาธิต/ศูนย์การเรียนรู้ด้านการเกษตรและอื่น ๆ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 เพิ่มศักยภาพบริหารจัดการด้านการส่งเสริมการดำเนินงานตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กลยุทธ์ 1. ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทั้งในด้านเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม 2. ปรับปรุงกลไกการบริหารงานด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง 3. พัฒนาศูนย์ส่งเสริม/เรียนรู้ เศรษฐกิจพอเพียงระดับชุมชนและหมู่บ้านต้นแบบ 4. ส่งเสริมสนับสนุนการปลูกไม้ยืนต้น ปลูกป่าชุมชนในระดับชุมชนและหมู่บ้านต้นแบบ 5. ส่งเสริมสนับสนุนการปลูกไม้ยืนต้น ปลูกป่าชุมชนในระดับชุมชนและครัวเรือน ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 เพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และพัฒนา OTOP กลยุทธ์ 1. ปรับปรุงกลไกการบริหารงานด้านการท่องเที่ยวและพัฒนา OTOP 2. ส่งเสริมการดำเนินงาน OTOP และวิสาหกิจชุมชน 3. ส่งเสริมการท่องเที่ยวแม่น้ำปราจีนบุรี หมู่บ้านต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงและหมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP ../add_file/1. วิสัยทัศน์การพัฒนา พัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างเศรษฐกิจในชุมชน ยึดมั่นธรรมาภิบาลบริหารแบบมีส่วนร่วม ศูนย์รวมการศึกษา ภูมิปัญญาท้องถิ่น 2. ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาให้ท้องถิ่น เป็นแหล่งเรียนรู้ แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และประวัติศาสตร์ แนวทางการพัฒนา 1.1 ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาเรียนรู้ตลอดชีวิต 1.2 ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมทางศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 1.3 ส่งเสริม สนับสนุน การบริหารจัดการท่องเที่ยวที่ดี1.4 การบริหารจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจร 1.5 การบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 1.6 การเมืองการบริหารจัดการที่ดี โดยประชาชนมีส่วนร่วมตามวิถีประชาธิปไตย ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของสถาบันครอบครัวให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ แนวทางการพัฒนา 2.1 ส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรมเสริมสร้างครอบครัวอบอุ่นเข้มแข็ง 2.2 ส่งเสริม ปรับปรุง พัฒนาการบริการสาธารณสุขและเสริมสร้างสุขภาพของประชาชน 2.3 ส่งเสริม สนับสนุน ให้ประชาชนมีสวัสดิการเล่นกีฬา กิจกรรมนันทนาการ และสถานที่สำหรับออกกำลังกาย 2.4 ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมลดรายจ่าย-เพิ่มรายได้ 2.5 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดสวัสดิการชุมชนและสังคมสงเคราะห์ 2.6 ส่งเสริมพัฒนาระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 2.7 รณรงค์ ส่งเสริมสนับสนุน กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชนให้มีประสิทธิภาพ แนวทางการพัฒนา 3.1 พัฒนาและส่งเสริมอาชีพเพิ่มรายได้ ให้กับประชาชน สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3.2 ส่งเสริมสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน 3.3 ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา เส้นทางคมนาคม ทางระบายน้ำ ท่อระบายน้ำ สะพาน ให้สะดวกต่อการสัญจร 3.4 ติดตั้งและขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ 3.5 ก่อสร้าง ต่อเติม ปรับปรุง บำรุงรักษา ขยายเขต ระบบประปาหมู่บ้าน 3.6 ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา พัฒนาแหล่งน้ำธรรมชาติ แหล่งเก็บกักน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภค ประมง เกษตร และการท่องเที่ยว 3. แผนยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนกลาง (สมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว) 3.1 วิสัยทัศน์ ฐานการผลิตอุตสาหกรรมที่ก้าวหน้าเป็นมิตกับสิ่งแวดล้อม แหล่งผลิตด้านการเกษตรและการแปรรูปพืชพลังงานที่ได้มาตรฐาน เชื่อมโยง Logistics ภายในประเทศสู่อินโดจีนศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและสุขภาพโดยแพทย์แผนไทย สังคมมีคุณภาพ ทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน 3.2 ประเด็นยุทธศาสตร์ มี 5 ประเด็น ประกอบด้วย ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาศักยภาพการผลิต ยกระดับสู่อุตสาหกรรมก้าวหน้า รักษาฐานการผลิตอุตสาหกรรม ที่มีอยู่เดิม และพัฒนาอุตสาหกรรมการใช้แรงงานฝีมือ การใช้เทคโนโลยี มุ่งสู่อุตสาหกรรมบนฐานความรู้และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยเน้นอุตสาหกรรมที่สามารถแปรรูปและ เพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรและพลังงานทดแทน พร้อมทั้งบรรยากาศให้เอื้อต่อการลงทุนในด้านโครงสร้างพื้นฐาน แรงงานฝีมือกฎระเบียบและแหล่งทุน ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 เพิ่มศักยภาพการผลิตและตลาดสินค้าเกษตร ให้มีขีดความสามารถในการแข่งขัน พร้อมทั้งพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตรให้พอเพียงต่อความต้องการและการขนส่งสินค้าเกษตรให้สะดวกรวดเร็ว ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 อนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวพร้อมทั้งพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวก สินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน และสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้แก่นักท่องเที่ยว ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 จัดวางระบบผังเมืองและอำนวยความสะดวกด้านการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวรวมทั้งจัดเตรียมระบบโครงการข่ายบริการพื้นฐานบริเวณเขตเศรษฐกิจชายแดนให้ได้มาตรฐาน และสอดคล้องกับความต้องการ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 ปกป้องและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ เพื่อลดมลภาวะและควบคุมกิจกรรมที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ในขณะเดียวกันสามารถรักษาดุลยภาพของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไว้ได้อย่างยั่งยืน 3.3 กลยุทธ์ 1. ส่งเสริมแหล่งอุตสาหกรรมบนฐานความรู้ที่มีการผลิตที่ใช้แรงงานฝีมือ ผลิตสินค้าให้ได้มาตรฐานและไม่เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม 2. ส่งเสริมการผลิตเกษตรมีความปลอดภัยจากสารพิษ มีคุณภาพและมูลค่าเพิ่มขึ้น สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค และสามารถแข่งขันได้ทั้งตลาดภายในและต่างประเทศ 3. ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพ สิ่งอำนวยความสะดวก สินค้าและบริการท่องเที่ยวมีมาตรฐาน สามารถสร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยว 4. ส่งเสริมการลงทุนให้เกิดศูนย์กลางการค้าการลงทุนสู่อินโดจีนและจังหวัดใกล้เคียง 5. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถให้ทุกภาคส่วนมีบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบร่วมกันในการคุ้มครองดูแลรักษาชุมชนด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดปราจีนบุรี (พ.ศ. 2555 – 2556) 4.1 วิสัยทัศน์ ปราจีนบุรีเป็นเมืองน่าอยู่ แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศชั้นนำของภาคตะวันออก 4.2 ประเด็นยุทธศาสตร์ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมปัจจัยที่เอื้อต่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และการพัฒนาจังหวัด กลยุทธ์ 1. พัฒนาและฟื้นฟู แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 2. ส่งเสริมการตลาด / การประชาสัมพันธ์ 3. พัฒนาเส้นทางและเครือข่ายคมนาคมสู่แหล่งท่องเที่ยว/การค้า/การลงทุน 4. พัฒนาระบบ ICT เพื่อการท่องเที่ยว 5. พัฒนาผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อสนองความต้องการของนักท่องเที่ยว 6. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจัดการเสริมสร้างความปลอดภัยและอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยวสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 7. ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรอินทรีย์ อุตสาหกรรมสะอาดเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การค้าและการบริการที่เอื้อต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของจังหวัด ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 บริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนโดยทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม กลยุทธ์ 1. พัฒนาระบบน้ำ/แหล่งน้ำต้นทุนเพื่อการเกษตร อุตสาหกรรม ประมง การท่องเที่ยว และการอุปโภค/บริโภค อย่างมีประสิทธิภาพและเพียงพอ 2. เสริมสร้างมาตรการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยจากน้ำ(ท่วม) 3. เสริมสร้างมาตรการรักษาคุณภาพน้ำในลุ่มน้ำปราจีนบุรี 4. เสริมสร้างแรงจูงใจในการจัดการทรัพยากรน้ำอย่างมีส่วนร่วม ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีขีดความสามารถในการพึ่งตนเองและการปรับตัว กลยุทธ์ 1. ส่งเสริมความรู้และฝึกทักษะอาชีพ 2. ส่งเสริมความรู้ด้านการตลาดให้แก่เกษตรกรและผู้ประกอบการ 3. ส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาวะที่ดีและปลอดภัย 4. เสริมสร้างการมีส่วนร่วมในทุกภาคส่วน 5. ส่งเสริมกระบวนการในการจัดทำแผนชุมชน 5. กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดปราจีนบุรี 5.1 วิสัยทัศน์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดปราจีนบุรี ปราจีนบุรีเมืองประวัติศาสตร์ ครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเข้มแข็ง 5.2 กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดปราจีนบุรี ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริม และพัฒนาให้ท้องถิ่น เป็นแหล่งเรียนรู้ แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศและประวัติศาสตร์ ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพชีวิตของสถาบันครอบครัว ให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริม และพัฒนา เศรษฐกิจของชุมชนให้มีประสิทธิภาพ 6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาอำเภอศรีมหาโพธิ 6.1 วิสัยทัศน์ เป็นเมืองเกษตรกรรมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 6.2 ประเด็นยุทธศาสตร์ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 เพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและดิน กลยุทธ์ 1. พัฒนาแหล่งน้ำและระบบชลประทาน 2. ปรับปรุงดินในพื้นที่การเกษตร 3. ส่งเสริมการจัดทำแปลงสาธิต/ศูนย์การเรียนรู้ด้านการเกษตรและอื่น ๆ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 เพิ่มศักยภาพบริหารจัดการด้านการส่งเสริมการดำเนินงานตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กลยุทธ์ 1. ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทั้งในด้านเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม 2. ปรับปรุงกลไกการบริหารงานด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง 3. พัฒนาศูนย์ส่งเสริม/เรียนรู้ เศรษฐกิจพอเพียงระดับชุมชนและหมู่บ้านต้นแบบ 4. ส่งเสริมสนับสนุนการปลูกไม้ยืนต้น ปลูกป่าชุมชนในระดับชุมชนและหมู่บ้านต้นแบบ 5. ส่งเสริมสนับสนุนการปลูกไม้ยืนต้น ปลูกป่าชุมชนในระดับชุมชนและครัวเรือน ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 เพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และพัฒนา OTOP กลยุทธ์ 1. ปรับปรุงกลไกการบริหารงานด้านการท่องเที่ยวและพัฒนา OTOP 2. ส่งเสริมการดำเนินงาน OTOP และวิสาหกิจชุมชน 3. ส่งเสริมการท่องเที่ยวแม่น้ำปราจีนบุรี หมู่บ้านต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงและหมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP
ชื่อไฟล์ : การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการเลือกตั้งประจำ สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการเลือกตั้งประจำ สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 ../add_file/การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการเลือกตั้งประจำ สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562
ชื่อไฟล์ : ประกาศผลการประกวดริ้วขบวนสวยงามตำบลดงกระทงยาม ชนะเลิศ เป็นปีที่ 2 นายพิศณุ เข็มเงิน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงกระทงยาม ตำบลหาดยาง​ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประกาศผลการประกวดริ้วขบวนสวยงามตำบลดงกระทงยาม ชนะเลิศ เป็นปีที่ 2 นายพิศณุ เข็มเงิน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงกระทงยาม ตำบลหาดยาง​ ../add_file/ประกาศผลการประกวดริ้วขบวนสวยงามตำบลดงกระทงยาม ชนะเลิศ เป็นปีที่ 2 นายพิศณุ เข็มเงิน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงกระทงยาม ตำบลหาดยาง​
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง ../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : ศูนย์การเรียนรู้ตะกร้อตะแกรง ประวัติความเป็นมา เมื่อประมาณปี พ.ศ.2502 คนไทยเชื้อสายจีน “นายเต็กเอี๋ยว แซ่ตั้ง มีภรรยาเป็นชาวบ้านท้ายดง “นางนิ่มนวล พรมมี ประกอบอาชีพการทำตะกร้อ สำหรับใช้ลวกเส้นก๋วยเตี๋ยว และทำตะแกรงสำหรับใช้ตักของทอด หรือต้มร้อน ๆ ท่านได้สอนถ่ายทอดความรู้ให้คนในหมู่บ้านดงกระทงยามฝึกทำตาม ซึ่งแรก ๆก็ทำใช้เองในครัวเรือน ต่อมาชาวบ้านมีความชำนาญมากขึ้น ก็ทำเป็นสินค้าส่งไปจำหน่ายที่กรุงเทพฯ และที่อื่น ๆ ชาวบ้านท้ายดง ได้พัฒนาทักษะการผลิต พัฒนาคุณภาพการทำตะกร้อ-ตะแกรง จนเป็นอาชีพหนึ่งของหมู่บ้านเพิ่มรายได้แก่ครัวเรือนทุกวันนี้ จนได้รับการคัดเลือกเป็นหมู่บ้านหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ระดับประเทศ และได้รับใบประกาศนียบัตรรับรองหมู่บ้าน OTOP Village Champion (OVC) ปี 2549 ของคณะกรรมการจัดการประกวดหมู่บ้านหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ปัจจุบันตะกร้อ-ตะแกรง จัดเป็นสินค้า OTOP ของจังหวัดภายใต้การสนับสนุนขององค์การบริหารส่วนตำบลดงกระทงยาม และจัดเป็นสินค้าส่งออกไปจำหน่ายตามจังหวัดต่าง ๆในประเทศ และต่างประเทศ อาทิเช่น ออสเตรเลีย ญี่ปุ่น ไต้หวัน ฝรั่งเศส เป็นต้น ท่านสามารถติดต่อศึกษาดูงานได้ที่ นายบุญส่ง ศิริอรุณปัญญา ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4 ในฐานะประธานกลุ่มการเรียนรู้ผลิตภัณฑ์ตะกร้อตะแกรง โทรศัพท์ 09 6812 1777 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ศูนย์การเรียนรู้ตะกร้อตะแกรง ประวัติความเป็นมา เมื่อประมาณปี พ.ศ.2502 คนไทยเชื้อสายจีน “นายเต็กเอี๋ยว แซ่ตั้ง มีภรรยาเป็นชาวบ้านท้ายดง “นางนิ่มนวล พรมมี ประกอบอาชีพการทำตะกร้อ สำหรับใช้ลวกเส้นก๋วยเตี๋ยว และทำตะแกรงสำหรับใช้ตักของทอด หรือต้มร้อน ๆ ท่านได้สอนถ่ายทอดความรู้ให้คนในหมู่บ้านดงกระทงยามฝึกทำตาม ซึ่งแรก ๆก็ทำใช้เองในครัวเรือน ต่อมาชาวบ้านมีความชำนาญมากขึ้น ก็ทำเป็นสินค้าส่งไปจำหน่ายที่กรุงเทพฯ และที่อื่น ๆ ชาวบ้านท้ายดง ได้พัฒนาทักษะการผลิต พัฒนาคุณภาพการทำตะกร้อ-ตะแกรง จนเป็นอาชีพหนึ่งของหมู่บ้านเพิ่มรายได้แก่ครัวเรือนทุกวันนี้ จนได้รับการคัดเลือกเป็นหมู่บ้านหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ระดับประเทศ และได้รับใบประกาศนียบัตรรับรองหมู่บ้าน OTOP Village Champion (OVC) ปี 2549 ของคณะกรรมการจัดการประกวดหมู่บ้านหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ปัจจุบันตะกร้อ-ตะแกรง จัดเป็นสินค้า OTOP ของจังหวัดภายใต้การสนับสนุนขององค์การบริหารส่วนตำบลดงกระทงยาม และจัดเป็นสินค้าส่งออกไปจำหน่ายตามจังหวัดต่าง ๆในประเทศ และต่างประเทศ อาทิเช่น ออสเตรเลีย ญี่ปุ่น ไต้หวัน ฝรั่งเศส เป็นต้น ท่านสามารถติดต่อศึกษาดูงานได้ที่ นายบุญส่ง ศิริอรุณปัญญา ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4 ในฐานะประธานกลุ่มการเรียนรู้ผลิตภัณฑ์ตะกร้อตะแกรง โทรศัพท์ 09 6812 1777 ../add_file/ศูนย์การเรียนรู้ตะกร้อตะแกรง ประวัติความเป็นมา เมื่อประมาณปี พ.ศ.2502 คนไทยเชื้อสายจีน “นายเต็กเอี๋ยว แซ่ตั้ง มีภรรยาเป็นชาวบ้านท้ายดง “นางนิ่มนวล พรมมี ประกอบอาชีพการทำตะกร้อ สำหรับใช้ลวกเส้นก๋วยเตี๋ยว และทำตะแกรงสำหรับใช้ตักของทอด หรือต้มร้อน ๆ ท่านได้สอนถ่ายทอดความรู้ให้คนในหมู่บ้านดงกระทงยามฝึกทำตาม ซึ่งแรก ๆก็ทำใช้เองในครัวเรือน ต่อมาชาวบ้านมีความชำนาญมากขึ้น ก็ทำเป็นสินค้าส่งไปจำหน่ายที่กรุงเทพฯ และที่อื่น ๆ ชาวบ้านท้ายดง ได้พัฒนาทักษะการผลิต พัฒนาคุณภาพการทำตะกร้อ-ตะแกรง จนเป็นอาชีพหนึ่งของหมู่บ้านเพิ่มรายได้แก่ครัวเรือนทุกวันนี้ จนได้รับการคัดเลือกเป็นหมู่บ้านหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ระดับประเทศ และได้รับใบประกาศนียบัตรรับรองหมู่บ้าน OTOP Village Champion (OVC) ปี 2549 ของคณะกรรมการจัดการประกวดหมู่บ้านหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ปัจจุบันตะกร้อ-ตะแกรง จัดเป็นสินค้า OTOP ของจังหวัดภายใต้การสนับสนุนขององค์การบริหารส่วนตำบลดงกระทงยาม และจัดเป็นสินค้าส่งออกไปจำหน่ายตามจังหวัดต่าง ๆในประเทศ และต่างประเทศ อาทิเช่น ออสเตรเลีย ญี่ปุ่น ไต้หวัน ฝรั่งเศส เป็นต้น ท่านสามารถติดต่อศึกษาดูงานได้ที่ นายบุญส่ง ศิริอรุณปัญญา ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4 ในฐานะประธานกลุ่มการเรียนรู้ผลิตภัณฑ์ตะกร้อตะแกรง โทรศัพท์ 09 6812 1777
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง ../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : บ้านดงโฮมสเตย์ บ้านดงโฮมสเตย์ ติดต่อ คุณเดือนเพ็ญ ขันธ์ทอง ประธานกลุ่มบ้านดงโฮมสเตย์ โทรศัพท์ 08-1720-3020 กองการศึกษาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลดงกระทงยาม โทรศัพท์ 037-218797-9 ต่อ 13 , 14 นางสาวธนธีรา ชัยรักษ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา โทรศัพท์ 09-3529-1916 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: บ้านดงโฮมสเตย์ บ้านดงโฮมสเตย์ ติดต่อ คุณเดือนเพ็ญ ขันธ์ทอง ประธานกลุ่มบ้านดงโฮมสเตย์ โทรศัพท์ 08-1720-3020 กองการศึกษาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลดงกระทงยาม โทรศัพท์ 037-218797-9 ต่อ 13 , 14 นางสาวธนธีรา ชัยรักษ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา โทรศัพท์ 09-3529-1916 ../add_file/บ้านดงโฮมสเตย์ บ้านดงโฮมสเตย์ ติดต่อ คุณเดือนเพ็ญ ขันธ์ทอง ประธานกลุ่มบ้านดงโฮมสเตย์ โทรศัพท์ 08-1720-3020 กองการศึกษาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลดงกระทงยาม โทรศัพท์ 037-218797-9 ต่อ 13 , 14 นางสาวธนธีรา ชัยรักษ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา โทรศัพท์ 09-3529-1916
ชื่อไฟล์ : อุทยานแห่งชาติทับลาน ตั้งอยู่ที่ตำบลบุพราหมณ์ อำเภอนาดี การเดินทางจากทางหลวงหมายเลข 33 ถึงอำเภอกบินทร์บุรี เลี้ยวซ้ายไปตามทางหลวงหมายเลข 304 ระยะทางประมาณ 32 กิโลเมตร อุทยานแห่งชาติทับลาน มีพื้นที่อยู่ในเขตจังหวัดปราจีนบุรีและนครราชสีมา มีเนื้อที่ประมาณ 2,240 ตารางกิโลเมตร หรือ 1,400,000 ไร่ นับเป็นป่าลานที่ขึ้นเองตามธรรมชาติแห่งสุดท้ายของประเทศไทย เป็นพันธุ์ไม้ ดึกดำบรรพ์ตระกูลปาล์มที่หายาก จะออกดอกเมื่อต้นมีอายุ 20 ปีขึ้นไป ช่วงฤดูออกดอกในราวเดือนเมษายนถึงเดือนมิถุนายน ดอกมีสีเหลืองสดสวยงามมาก หลังออกดอกแล้วต้นลานนั้นจะตายไป นอกจากดงลานแล้ว พื้นที่อุทยานฯ ยังปกคลุมด้วยป่าเต็งรัง และป่าดงดิบที่อุดมสมบูรณ์ด้วยพันธุ์ไม้นานาชนิด เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าและนกชนิดต่างๆ สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจภายในอุทยานฯ ได้แก่ -สวนพักผ่อนหย่อนใจ อยู่ติดกับที่ทำการอุทยานฯ พื้นที่ประมาณ 20 ไร่ ประกอบด้วยต้นลานและพันธุ์ไม้นานาชนิด สภาพร่มรื่น มีซุ้มสำหรับนั่งพักผ่อน กลางสวนมีสระน้ำขนาดใหญ่ -น้ำตกทับลาน (เหวนกกก) อยู่ห่างจากบ้านทับลานประมาณ 7 กิโลเมตร ต่อด้วยทางเดินเท้า เป็นน้ำตกที่สวยงาม มีเฉพาะในฤดูฝนเท่านั้น -อ่างเก็บน้ำทับลาน อยู่ห่างจากบ้านทับลานประมาณ 1 กิโลเมตร เป็นอ่างเก็บน้ำที่สวยงามล้อมรอบไปด้วยภูเขา อากาศเย็นสบายเหมาะแก่การพักผ่อน -น้ำตกห้วยใหญ่ อยู่ทางทิศตะวันตกของอุทยานฯ แยกจากทางหลวงหมายเลข 304 ตรงหลักกิโลเมตร.ที่ 79 เข้าไปอีก 6 กิโลเมตร ในหน้าแล้งนำรถยนต์เข้าได้เกือบถึงตัวน้ำตก น้ำตกห้วยใหญ่เป็นน้ำตกขนาดใหญ่ที่มีความงดงามมากแห่งหนึ่ง มีความสูงประมาณ 50 เมตร กว้างประมาณ 30 เมตร อุทยานแห่งชาติทับลาน ผู้สนใจจะพักแรมในอุทยานฯ สามารถกางเต้นท์พักแรมได้ โดยสอบถามรายละเอียดที่อุทยานแห่งชาติทับลาน ตู้ ปณ. 37 อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี หรือที่กองอุทยานแห่งชาติ กรมป่าไม้ บางเขน กรุงเทพฯ โทร.02-579-5734 , 02-579-7223 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: อุทยานแห่งชาติทับลาน ตั้งอยู่ที่ตำบลบุพราหมณ์ อำเภอนาดี การเดินทางจากทางหลวงหมายเลข 33 ถึงอำเภอกบินทร์บุรี เลี้ยวซ้ายไปตามทางหลวงหมายเลข 304 ระยะทางประมาณ 32 กิโลเมตร อุทยานแห่งชาติทับลาน มีพื้นที่อยู่ในเขตจังหวัดปราจีนบุรีและนครราชสีมา มีเนื้อที่ประมาณ 2,240 ตารางกิโลเมตร หรือ 1,400,000 ไร่ นับเป็นป่าลานที่ขึ้นเองตามธรรมชาติแห่งสุดท้ายของประเทศไทย เป็นพันธุ์ไม้ ดึกดำบรรพ์ตระกูลปาล์มที่หายาก จะออกดอกเมื่อต้นมีอายุ 20 ปีขึ้นไป ช่วงฤดูออกดอกในราวเดือนเมษายนถึงเดือนมิถุนายน ดอกมีสีเหลืองสดสวยงามมาก หลังออกดอกแล้วต้นลานนั้นจะตายไป นอกจากดงลานแล้ว พื้นที่อุทยานฯ ยังปกคลุมด้วยป่าเต็งรัง และป่าดงดิบที่อุดมสมบูรณ์ด้วยพันธุ์ไม้นานาชนิด เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าและนกชนิดต่างๆ สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจภายในอุทยานฯ ได้แก่ -สวนพักผ่อนหย่อนใจ อยู่ติดกับที่ทำการอุทยานฯ พื้นที่ประมาณ 20 ไร่ ประกอบด้วยต้นลานและพันธุ์ไม้นานาชนิด สภาพร่มรื่น มีซุ้มสำหรับนั่งพักผ่อน กลางสวนมีสระน้ำขนาดใหญ่ -น้ำตกทับลาน (เหวนกกก) อยู่ห่างจากบ้านทับลานประมาณ 7 กิโลเมตร ต่อด้วยทางเดินเท้า เป็นน้ำตกที่สวยงาม มีเฉพาะในฤดูฝนเท่านั้น -อ่างเก็บน้ำทับลาน อยู่ห่างจากบ้านทับลานประมาณ 1 กิโลเมตร เป็นอ่างเก็บน้ำที่สวยงามล้อมรอบไปด้วยภูเขา อากาศเย็นสบายเหมาะแก่การพักผ่อน -น้ำตกห้วยใหญ่ อยู่ทางทิศตะวันตกของอุทยานฯ แยกจากทางหลวงหมายเลข 304 ตรงหลักกิโลเมตร.ที่ 79 เข้าไปอีก 6 กิโลเมตร ในหน้าแล้งนำรถยนต์เข้าได้เกือบถึงตัวน้ำตก น้ำตกห้วยใหญ่เป็นน้ำตกขนาดใหญ่ที่มีความงดงามมากแห่งหนึ่ง มีความสูงประมาณ 50 เมตร กว้างประมาณ 30 เมตร อุทยานแห่งชาติทับลาน ผู้สนใจจะพักแรมในอุทยานฯ สามารถกางเต้นท์พักแรมได้ โดยสอบถามรายละเอียดที่อุทยานแห่งชาติทับลาน ตู้ ปณ. 37 อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี หรือที่กองอุทยานแห่งชาติ กรมป่าไม้ บางเขน กรุงเทพฯ โทร.02-579-5734 , 02-579-7223 ../add_file/อุทยานแห่งชาติทับลาน ตั้งอยู่ที่ตำบลบุพราหมณ์ อำเภอนาดี การเดินทางจากทางหลวงหมายเลข 33 ถึงอำเภอกบินทร์บุรี เลี้ยวซ้ายไปตามทางหลวงหมายเลข 304 ระยะทางประมาณ 32 กิโลเมตร อุทยานแห่งชาติทับลาน มีพื้นที่อยู่ในเขตจังหวัดปราจีนบุรีและนครราชสีมา มีเนื้อที่ประมาณ 2,240 ตารางกิโลเมตร หรือ 1,400,000 ไร่ นับเป็นป่าลานที่ขึ้นเองตามธรรมชาติแห่งสุดท้ายของประเทศไทย เป็นพันธุ์ไม้ ดึกดำบรรพ์ตระกูลปาล์มที่หายาก จะออกดอกเมื่อต้นมีอายุ 20 ปีขึ้นไป ช่วงฤดูออกดอกในราวเดือนเมษายนถึงเดือนมิถุนายน ดอกมีสีเหลืองสดสวยงามมาก หลังออกดอกแล้วต้นลานนั้นจะตายไป นอกจากดงลานแล้ว พื้นที่อุทยานฯ ยังปกคลุมด้วยป่าเต็งรัง และป่าดงดิบที่อุดมสมบูรณ์ด้วยพันธุ์ไม้นานาชนิด เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าและนกชนิดต่างๆ สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจภายในอุทยานฯ ได้แก่ -สวนพักผ่อนหย่อนใจ อยู่ติดกับที่ทำการอุทยานฯ พื้นที่ประมาณ 20 ไร่ ประกอบด้วยต้นลานและพันธุ์ไม้นานาชนิด สภาพร่มรื่น มีซุ้มสำหรับนั่งพักผ่อน กลางสวนมีสระน้ำขนาดใหญ่ -น้ำตกทับลาน (เหวนกกก) อยู่ห่างจากบ้านทับลานประมาณ 7 กิโลเมตร ต่อด้วยทางเดินเท้า เป็นน้ำตกที่สวยงาม มีเฉพาะในฤดูฝนเท่านั้น -อ่างเก็บน้ำทับลาน อยู่ห่างจากบ้านทับลานประมาณ 1 กิโลเมตร เป็นอ่างเก็บน้ำที่สวยงามล้อมรอบไปด้วยภูเขา อากาศเย็นสบายเหมาะแก่การพักผ่อน -น้ำตกห้วยใหญ่ อยู่ทางทิศตะวันตกของอุทยานฯ แยกจากทางหลวงหมายเลข 304 ตรงหลักกิโลเมตร.ที่ 79 เข้าไปอีก 6 กิโลเมตร ในหน้าแล้งนำรถยนต์เข้าได้เกือบถึงตัวน้ำตก น้ำตกห้วยใหญ่เป็นน้ำตกขนาดใหญ่ที่มีความงดงามมากแห่งหนึ่ง มีความสูงประมาณ 50 เมตร กว้างประมาณ 30 เมตร อุทยานแห่งชาติทับลาน ผู้สนใจจะพักแรมในอุทยานฯ สามารถกางเต้นท์พักแรมได้ โดยสอบถามรายละเอียดที่อุทยานแห่งชาติทับลาน ตู้ ปณ. 37 อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี หรือที่กองอุทยานแห่งชาติ กรมป่าไม้ บางเขน กรุงเทพฯ โทร.02-579-5734 , 02-579-7223
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง ../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : อนุสาวรีย์เจ้าพระยาอภัยภูเบศร เป็นตึกผู้ป่วยหลังแรกของโรงพยาบาลเมื่อปี พ.ศ. 2452 โดยท่านเจ้าพระยาอภัยภูเบศร (ชุ่ม อภัยวงศ์)ได้จ้างเหมาบริษัทโฮวาร์ดเออร์สกินตามแบบศิลปะบาโร้คของตะวันตก มีความประสงค์จะสร้างตึกหลังนี้ เพื่อจะใช้เป็นที่ประทับแรม ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว หากเสด็จมลฑลปราจีนบุรีอีก หลังจากเสด็จครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2451 แต่พระองค์สวรรคตเสียก่อนในปีพ.ศ. 2453 อย่างไรก็ตามตึกหลังนี้ก็ยังคงใช้เป็นที่ประทับแรมของพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว ในปี 2455 รวมทั้งพระบรมวงศานุวงศ์ อีกหลายพระองค์ คราวเสด็จมลฑลปราจีนบุรี โดยที่ท่านเจ้าของตึกไม่เคยใช้ตึกหลังนี้เป็นที่พำนักส่วนตัวเลย ตราบจนสิ้นอายุขัย ปี พ.ศ. 2465 จึงได้มีการตั้งศพของท่านไว้ชั้นบนของตึกก่อนการพระราชทานเพลิงศพในปีเดียวกัน จนกระทั่งในวันที่ 25 มกราคม 2533 กรมศิลปากรได้ประกาศขึ้นทะเบียนตึกเจ้าพระยาอภัยภูเบศรเป็นโบราณสถาน อนุสาวรีย์เจ้าพระยาอภัยภูเบศร ซึ่งประดิษฐานอยู่หน้าตึก file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: อนุสาวรีย์เจ้าพระยาอภัยภูเบศร เป็นตึกผู้ป่วยหลังแรกของโรงพยาบาลเมื่อปี พ.ศ. 2452 โดยท่านเจ้าพระยาอภัยภูเบศร (ชุ่ม อภัยวงศ์)ได้จ้างเหมาบริษัทโฮวาร์ดเออร์สกินตามแบบศิลปะบาโร้คของตะวันตก มีความประสงค์จะสร้างตึกหลังนี้ เพื่อจะใช้เป็นที่ประทับแรม ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว หากเสด็จมลฑลปราจีนบุรีอีก หลังจากเสด็จครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2451 แต่พระองค์สวรรคตเสียก่อนในปีพ.ศ. 2453 อย่างไรก็ตามตึกหลังนี้ก็ยังคงใช้เป็นที่ประทับแรมของพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว ในปี 2455 รวมทั้งพระบรมวงศานุวงศ์ อีกหลายพระองค์ คราวเสด็จมลฑลปราจีนบุรี โดยที่ท่านเจ้าของตึกไม่เคยใช้ตึกหลังนี้เป็นที่พำนักส่วนตัวเลย ตราบจนสิ้นอายุขัย ปี พ.ศ. 2465 จึงได้มีการตั้งศพของท่านไว้ชั้นบนของตึกก่อนการพระราชทานเพลิงศพในปีเดียวกัน จนกระทั่งในวันที่ 25 มกราคม 2533 กรมศิลปากรได้ประกาศขึ้นทะเบียนตึกเจ้าพระยาอภัยภูเบศรเป็นโบราณสถาน อนุสาวรีย์เจ้าพระยาอภัยภูเบศร ซึ่งประดิษฐานอยู่หน้าตึก ../add_file/อนุสาวรีย์เจ้าพระยาอภัยภูเบศร เป็นตึกผู้ป่วยหลังแรกของโรงพยาบาลเมื่อปี พ.ศ. 2452 โดยท่านเจ้าพระยาอภัยภูเบศร (ชุ่ม อภัยวงศ์)ได้จ้างเหมาบริษัทโฮวาร์ดเออร์สกินตามแบบศิลปะบาโร้คของตะวันตก มีความประสงค์จะสร้างตึกหลังนี้ เพื่อจะใช้เป็นที่ประทับแรม ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว หากเสด็จมลฑลปราจีนบุรีอีก หลังจากเสด็จครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2451 แต่พระองค์สวรรคตเสียก่อนในปีพ.ศ. 2453 อย่างไรก็ตามตึกหลังนี้ก็ยังคงใช้เป็นที่ประทับแรมของพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว ในปี 2455 รวมทั้งพระบรมวงศานุวงศ์ อีกหลายพระองค์ คราวเสด็จมลฑลปราจีนบุรี โดยที่ท่านเจ้าของตึกไม่เคยใช้ตึกหลังนี้เป็นที่พำนักส่วนตัวเลย ตราบจนสิ้นอายุขัย ปี พ.ศ. 2465 จึงได้มีการตั้งศพของท่านไว้ชั้นบนของตึกก่อนการพระราชทานเพลิงศพในปีเดียวกัน จนกระทั่งในวันที่ 25 มกราคม 2533 กรมศิลปากรได้ประกาศขึ้นทะเบียนตึกเจ้าพระยาอภัยภูเบศรเป็นโบราณสถาน อนุสาวรีย์เจ้าพระยาอภัยภูเบศร ซึ่งประดิษฐานอยู่หน้าตึก
ชื่อไฟล์ : vrA1PF9Thu94035.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : รัตนาพร รูปงาม 140 หมู่ 1 ต.ดงกระทงยาม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี รหัสไปรษณีย์ 25140 เบอร์ 0820804083 ได้รับสินค้าจากข้าพเจ้าไปแล้ว และ ไม่ยอมจ่ายเงินตามกำหนด ตอนนี้ติดต่อไม่ได้ หนี้หายไปแล้ว ยอดเงิน 2900.- อยากให้ทางเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่และไปตักเตือนให้เขาจ่ายเงินเรา มิฉะนั้น ทางเราจะแจ้งความดำเนินคดีตามกฎหมายให้ถึงที่สุด เพราะ นางรัตนาพร ไม่ได้ทำแบบนี้กับข้าพเจ้าแค่คนเดียว file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รัตนาพร รูปงาม 140 หมู่ 1 ต.ดงกระทงยาม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี รหัสไปรษณีย์ 25140 เบอร์ 0820804083 ได้รับสินค้าจากข้าพเจ้าไปแล้ว และ ไม่ยอมจ่ายเงินตามกำหนด ตอนนี้ติดต่อไม่ได้ หนี้หายไปแล้ว ยอดเงิน 2900.- อยากให้ทางเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่และไปตักเตือนให้เขาจ่ายเงินเรา มิฉะนั้น ทางเราจะแจ้งความดำเนินคดีตามกฎหมายให้ถึงที่สุด เพราะ นางรัตนาพร ไม่ได้ทำแบบนี้กับข้าพเจ้าแค่คนเดียว ../add_file/รัตนาพร รูปงาม 140 หมู่ 1 ต.ดงกระทงยาม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี รหัสไปรษณีย์ 25140 เบอร์ 0820804083 ได้รับสินค้าจากข้าพเจ้าไปแล้ว และ ไม่ยอมจ่ายเงินตามกำหนด ตอนนี้ติดต่อไม่ได้ หนี้หายไปแล้ว ยอดเงิน 2900.- อยากให้ทางเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่และไปตักเตือนให้เขาจ่ายเงินเรา มิฉะนั้น ทางเราจะแจ้งความดำเนินคดีตามกฎหมายให้ถึงที่สุด เพราะ นางรัตนาพร ไม่ได้ทำแบบนี้กับข้าพเจ้าแค่คนเดียว
ชื่อไฟล์ : Ted6Kw1Wed10306.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : iBKPiWeMon103747.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : 7Ng794iFri25551.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : nU1UajgWed34835.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : scfFoAuWed13508.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : EPHS2n9Wed10803.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : งานนโยบายและแผนฯ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: งานนโยบายและแผนฯ ../add_file/งานนโยบายและแผนฯ
ชื่อไฟล์ : งานนโยบายและแผนฯ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: งานนโยบายและแผนฯ ../add_file/งานนโยบายและแผนฯ
ชื่อไฟล์ : ประชาสัมพันธ์ระเบียบว่าด้วยการให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมและการปรึกษาของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงกระทงยาม file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประชาสัมพันธ์ระเบียบว่าด้วยการให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมและการปรึกษาของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงกระทงยาม ../add_file/ประชาสัมพันธ์ระเบียบว่าด้วยการให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมและการปรึกษาของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงกระทงยาม
ชื่อไฟล์ : 5McnCLOThu113502.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : xghngIzFri20121.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ../add_file/ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ชื่อไฟล์ : 5we7tKRWed113230.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : QiyJaK9Wed113331.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : Nl1R2kfWed10935.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : WGbyJ9vWed11215.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : X5AICveWed11248.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : u3uNbMJWed11320.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : X5JiTCDWed12350.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : u3twOwbWed11346.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : Qw6rdSBWed15015.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : HRMDEdWWed12419.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : eDqu7tOWed13612.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : FiRH4yiFri82758.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : YJ9KgnUMon41517.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : qBLEMdLTue62733.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : XTGF9GQThu10506.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : TwGqZbcFri15400.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : LWc1AVdMon42604.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : WeJiC68Mon42724.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : B8K9mkBWed22736.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 8xhMnTcThu32354.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : KwizIszMon20512.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : RPbX698Mon23331.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : DLi3u4VWed30844.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : lVwmOuiTue51217.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : AtnCrDFMon52109.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : MXUpLUnWed30705.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : nCw1h5IWed31152.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : TVP25p3Tue22908.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : LYdqqHsTue23052.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : c23CwvgWed43231.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : DYs3ZP1Tue112218.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : c1IYsj7Tue112307.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : PnIUERZWed114441.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : itkIOXEThu12356.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : fwAAC9STue54854.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : dL7OcJhThu122130.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : PzHCFiXThu122435.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : HQ8q80FThu122608.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : x7giWyMThu13225.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : TYoSUzLThu20350.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : o3keYBoThu13713.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : tZ2cECVWed25516.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : vra0F4VWed30114.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : riRA4rNWed30218.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : r44coO1Wed30805.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : i1iOdTGWed30833.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : S15FFoaWed30908.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : iXh39EZFri113510.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : x5evqIsFri25006.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : D9CZHAYThu42200.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : N7oNFrPTue22728.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : N33pNU5Wed103807.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : 4kOAWArWed104814.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : QyMkUKlWed110651.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : atr4JGoFri23851.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : HolCvmFFri24027.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 4Em9Ez4Sun102215.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : T3AagctMon104924.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ND1KPXLSun102709.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : sKCmBarMon110442.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 5hqnMGuMon105132.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : RpXOlAYMon110552.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : SbyCe47Mon110921.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : sY47ilxMon110957.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : pB2GzUWMon112415.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : GlLyR3kTue12740.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : N7RcCeVWed33151.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : NGPnAVSThu91636.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : XAyfJHcThu100146.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : V5gUZYLThu100346.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : WybizU9Fri90916.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ObbbkBfFri20156.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : jSnt75hFri42220.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : SffE3QMFri45656.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : 8KtumgtMon103614.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : Z2EROufMon105057.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง ../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง ../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : https://itas.nacc.go.th/go/eit/x1kp2j file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: https://itas.nacc.go.th/go/eit/x1kp2j ../add_file/https://itas.nacc.go.th/go/eit/x1kp2j
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : SPjMArNThu100503.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : C68nUYnThu100546.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : AEwoaDoThu100626.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : GP7eTBZThu100705.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : mY8sYBvThu100846.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : HmjIRhrThu101010.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 2l2jOx3Thu15023.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : rWxleN0Fri110835.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : hiDzyO1Mon54041.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 4WPJ6DEThu13840.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : drPNE4KFri15645.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : 6woo3kPFri20110.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : jIwBJVsFri20331.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 21DOptJFri21810.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : iGQ6OgtFri21932.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 1fMR2kdFri22035.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 2H6xjTIFri31957.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : FMSWOn1Mon23500.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : LbF4QG1Tue85534.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : xwCQ4HKTue90155.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : tPg3b18Tue90341.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 43gpRWXWed93319.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : L7H1w3WThu101004.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : Uom01dZThu31003.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : NH1p0iOFri44032.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : M4WLovqMon95558.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง ../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลดงกระทงยาม 234 หมู่ที่ 4 ตำบลดงกระทงยาม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี สำนักงาน:โทรศัพท์ 037 - 218-797-9 กด 11 (ธุรการ) กด 13 (งานวิเคราะห์และงบประมาณ / งานป้องกันฯ / งานสาธารณสุขฯ / งานการศึกษาฯ) กด 16 (งานจัดเก็บภาษี / งานพัสดุและทะเบียนสินทรัพย์) กด 17 ผู้อำนวยการกองคลัง กด 18 กองช่าง กด 19 นายกฯ กด 20 ห้องประชุมฯ สำนักงาน:โทรสาร 037 - 218-796 สายตรงนายก:โทรศัพท์ 081 - 919-3114 เวลาทำการ จันทร์ - อาทิตย์ 08.30 - 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ e-mail : Dongkratongyam234@gmail.com file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลดงกระทงยาม 234 หมู่ที่ 4 ตำบลดงกระทงยาม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี สำนักงาน:โทรศัพท์ 037 - 218-797-9 กด 11 (ธุรการ) กด 13 (งานวิเคราะห์และงบประมาณ / งานป้องกันฯ / งานสาธารณสุขฯ / งานการศึกษาฯ) กด 16 (งานจัดเก็บภาษี / งานพัสดุและทะเบียนสินทรัพย์) กด 17 ผู้อำนวยการกองคลัง กด 18 กองช่าง กด 19 นายกฯ กด 20 ห้องประชุมฯ สำนักงาน:โทรสาร 037 - 218-796 สายตรงนายก:โทรศัพท์ 081 - 919-3114 เวลาทำการ จันทร์ - อาทิตย์ 08.30 - 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ e-mail : Dongkratongyam234@gmail.com ../add_file/ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลดงกระทงยาม 234 หมู่ที่ 4 ตำบลดงกระทงยาม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี สำนักงาน:โทรศัพท์ 037 - 218-797-9 กด 11 (ธุรการ) กด 13 (งานวิเคราะห์และงบประมาณ / งานป้องกันฯ / งานสาธารณสุขฯ / งานการศึกษาฯ) กด 16 (งานจัดเก็บภาษี / งานพัสดุและทะเบียนสินทรัพย์) กด 17 ผู้อำนวยการกองคลัง กด 18 กองช่าง กด 19 นายกฯ กด 20 ห้องประชุมฯ สำนักงาน:โทรสาร 037 - 218-796 สายตรงนายก:โทรศัพท์ 081 - 919-3114 เวลาทำการ จันทร์ - อาทิตย์ 08.30 - 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ e-mail : Dongkratongyam234@gmail.com
ชื่อไฟล์ : " class="w3-tag w3-theme-d4 w3-round w3-margin"> file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 3ivYhQ0Wed92643.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง ../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง ../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : สถาบันและองค์การทางศาสนา ประชากรตำบลดงกระทงยามและตำบลหาดยาง ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ มีวัดจำนวน 6 แห่ง ดังนี้ ตำบลดงกระทงยาม มีวัด จำนวน 4 แห่ง 1.วัดชัยมงคล (วัดบ้านแล้ง) หมู่ที่ 1 บ้านแล้ง 2.วัดใหม่ดงกระทงยาม หมู่มี่ 3 บ้านใหม่ 3.วัดราษฎรนิยม หมู่ที่ 4 บ้านท้ายดง 4.วัดดอนใหม่ หมู่ที่ 5 บ้านดอนใหญ่ ตำบลหาดยาง มีวัด จำนวน 2 แห่ง 1.วัดสิรัญดอน (วัดต้นตาล) หมู่ที่ 1 บ้านต้นตาล 2.วัดธรรมโพธิ์ศรี (วัดหาดยาง) หมู่ที่ 2 บ้านหาดยาง การบริการพื้นฐาน การคมนาคม ตำบลดงกระทงยาม 1.ถนนทางหลวงชนบท (ปจ.3006) เป็นถนนลาดยาง ปากทางเข้าตำบลดงกระทงยาม ตำบลหัวหว้า 2.ถนนทางหลวงชนบท (ปจ.3003) เป็นถนนลาดยาง บ้านท้ายดง - ถนนสุวินทวงศ์ 3.ถนนสุวินทวงษ์-ฉะเชิงเทรา ผ่านหมู่ที่6 ,7 ตำบลดงกระทงยาม และหมู่ที่ 3 ตำบลหาดยาง 4.ถนนภายในหมู่บ้านจะเป็นคอนกรีต และถนนลูกรังหลายสาย ตำบทหาดยาง 1.ถนนปราจันบุรีอนุสรน์ (ถนนทางหลวงชนบท ปจ.3069) อำเภอศรีมหาโพธิ-ปราจีนบุรีผ่าน หมู่ที่ 2,3,4 ตำบลหาดยาง 2.ถนนลาดยางจากถนนปราจีนบุรีอนุสรน์ผ่านภายในหมู่บ้านหมู่ที่ 1 ตำบลหาดยางถึงถนนทางหลวงชนบท (ปจ.3003) หมู่ที่ 5 ตำบลดงกระทงยาม 3.ถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ ข เหล็ก ภายในหมู่บ้านหลายสาย 4.ถนนลูกรังเชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้านและภายในหมู่บ้านหลายสาย การโทรคมนาคม 1.โทรศัพท์สาธารณะ ตำบลดงกระทงยาม จำนวน 9 แห่ง ตำบลหาดยาง จำนวน 2 แห่ง 2.การไฟ้ฟ้า จำนวน11 หมู่บ้าน ประชากรที่มีไฟฟ้าใช้ ประมาณ 99 % ภูมิปัญญาท้องถิ่น 1.การทำนา 2.หมอดิน 3.ปราชญ์ชาวบ้าน 4.สมุนไพร 5.อาหารพื้นบ้านไทยพวน 6.สานตะกร้อ ขตะแกรง 7.กลองยาวประยุกต์ 8.ดนตรีไทย 9.จักรสานไม้ไผ่ 10.ข้าวหลามอบโอ่ง ระบบสื่อสาร 1.หอกระจายข่าว 2.เสียงตามสาย 3.เว็บไซต์ อบต. 4.โทรศัพท์ มวลชนจัดตั้ง - ลูกเสือชาวบ้าน 2 รุ่น จำนวน 300 คน - ไทยอาสาป้องกันชาติ 1 รุ่น จำนวน 25 คน - อปพร. 1 รุ่น จำนวน 115 คน - กองทุนเพื่อความมั่นคงของชาติ 1 รุ่น จำนวน 120 คน - สภาเด็กและเยาวชน จำนวน 184 คน - กลุ่มพัฒนาเด็กและเยาวชน จำนวน 166 คน - กลุ่ม อสม. จำนวน 138 คน - สภาวัฒนธรรมตำบลดงกระทงยาม จำนวน 60 คน - ลูกเสือชาวบ้าน 2 รุ่น จำนวน 300 คน - ไทยอาสาป้องกันชาติ 1 รุ่น จำนวน 25 คน - อปพร. 1 รุ่น จำนวน 115 คน - กองทุนเพื่อความมั่นคงของชาติ 1 รุ่น จำนวน 120 คน - สภาเด็กและเยาวชน จำนวน 184 คน - กลุ่มพัฒนาเด็กและเยาวชน จำนวน 166 คน - กลุ่ม อสม. จำนวน 138 คน - สภาวัฒนธรรมตำบลดงกระทงยาม จำนวน 60 คน file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: สถาบันและองค์การทางศาสนา ประชากรตำบลดงกระทงยามและตำบลหาดยาง ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ มีวัดจำนวน 6 แห่ง ดังนี้ ตำบลดงกระทงยาม มีวัด จำนวน 4 แห่ง 1.วัดชัยมงคล (วัดบ้านแล้ง) หมู่ที่ 1 บ้านแล้ง 2.วัดใหม่ดงกระทงยาม หมู่มี่ 3 บ้านใหม่ 3.วัดราษฎรนิยม หมู่ที่ 4 บ้านท้ายดง 4.วัดดอนใหม่ หมู่ที่ 5 บ้านดอนใหญ่ ตำบลหาดยาง มีวัด จำนวน 2 แห่ง 1.วัดสิรัญดอน (วัดต้นตาล) หมู่ที่ 1 บ้านต้นตาล 2.วัดธรรมโพธิ์ศรี (วัดหาดยาง) หมู่ที่ 2 บ้านหาดยาง การบริการพื้นฐาน การคมนาคม ตำบลดงกระทงยาม 1.ถนนทางหลวงชนบท (ปจ.3006) เป็นถนนลาดยาง ปากทางเข้าตำบลดงกระทงยาม ตำบลหัวหว้า 2.ถนนทางหลวงชนบท (ปจ.3003) เป็นถนนลาดยาง บ้านท้ายดง - ถนนสุวินทวงศ์ 3.ถนนสุวินทวงษ์-ฉะเชิงเทรา ผ่านหมู่ที่6 ,7 ตำบลดงกระทงยาม และหมู่ที่ 3 ตำบลหาดยาง 4.ถนนภายในหมู่บ้านจะเป็นคอนกรีต และถนนลูกรังหลายสาย ตำบทหาดยาง 1.ถนนปราจันบุรีอนุสรน์ (ถนนทางหลวงชนบท ปจ.3069) อำเภอศรีมหาโพธิ-ปราจีนบุรีผ่าน หมู่ที่ 2,3,4 ตำบลหาดยาง 2.ถนนลาดยางจากถนนปราจีนบุรีอนุสรน์ผ่านภายในหมู่บ้านหมู่ที่ 1 ตำบลหาดยางถึงถนนทางหลวงชนบท (ปจ.3003) หมู่ที่ 5 ตำบลดงกระทงยาม 3.ถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ ข เหล็ก ภายในหมู่บ้านหลายสาย 4.ถนนลูกรังเชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้านและภายในหมู่บ้านหลายสาย การโทรคมนาคม 1.โทรศัพท์สาธารณะ ตำบลดงกระทงยาม จำนวน 9 แห่ง ตำบลหาดยาง จำนวน 2 แห่ง 2.การไฟ้ฟ้า จำนวน11 หมู่บ้าน ประชากรที่มีไฟฟ้าใช้ ประมาณ 99 % ภูมิปัญญาท้องถิ่น 1.การทำนา 2.หมอดิน 3.ปราชญ์ชาวบ้าน 4.สมุนไพร 5.อาหารพื้นบ้านไทยพวน 6.สานตะกร้อ ขตะแกรง 7.กลองยาวประยุกต์ 8.ดนตรีไทย 9.จักรสานไม้ไผ่ 10.ข้าวหลามอบโอ่ง ระบบสื่อสาร 1.หอกระจายข่าว 2.เสียงตามสาย 3.เว็บไซต์ อบต. 4.โทรศัพท์ มวลชนจัดตั้ง - ลูกเสือชาวบ้าน 2 รุ่น จำนวน 300 คน - ไทยอาสาป้องกันชาติ 1 รุ่น จำนวน 25 คน - อปพร. 1 รุ่น จำนวน 115 คน - กองทุนเพื่อความมั่นคงของชาติ 1 รุ่น จำนวน 120 คน - สภาเด็กและเยาวชน จำนวน 184 คน - กลุ่มพัฒนาเด็กและเยาวชน จำนวน 166 คน - กลุ่ม อสม. จำนวน 138 คน - สภาวัฒนธรรมตำบลดงกระทงยาม จำนวน 60 คน - ลูกเสือชาวบ้าน 2 รุ่น จำนวน 300 คน - ไทยอาสาป้องกันชาติ 1 รุ่น จำนวน 25 คน - อปพร. 1 รุ่น จำนวน 115 คน - กองทุนเพื่อความมั่นคงของชาติ 1 รุ่น จำนวน 120 คน - สภาเด็กและเยาวชน จำนวน 184 คน - กลุ่มพัฒนาเด็กและเยาวชน จำนวน 166 คน - กลุ่ม อสม. จำนวน 138 คน - สภาวัฒนธรรมตำบลดงกระทงยาม จำนวน 60 คน ../add_file/สถาบันและองค์การทางศาสนา ประชากรตำบลดงกระทงยามและตำบลหาดยาง ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ มีวัดจำนวน 6 แห่ง ดังนี้ ตำบลดงกระทงยาม มีวัด จำนวน 4 แห่ง 1.วัดชัยมงคล (วัดบ้านแล้ง) หมู่ที่ 1 บ้านแล้ง 2.วัดใหม่ดงกระทงยาม หมู่มี่ 3 บ้านใหม่ 3.วัดราษฎรนิยม หมู่ที่ 4 บ้านท้ายดง 4.วัดดอนใหม่ หมู่ที่ 5 บ้านดอนใหญ่ ตำบลหาดยาง มีวัด จำนวน 2 แห่ง 1.วัดสิรัญดอน (วัดต้นตาล) หมู่ที่ 1 บ้านต้นตาล 2.วัดธรรมโพธิ์ศรี (วัดหาดยาง) หมู่ที่ 2 บ้านหาดยาง การบริการพื้นฐาน การคมนาคม ตำบลดงกระทงยาม 1.ถนนทางหลวงชนบท (ปจ.3006) เป็นถนนลาดยาง ปากทางเข้าตำบลดงกระทงยาม ตำบลหัวหว้า 2.ถนนทางหลวงชนบท (ปจ.3003) เป็นถนนลาดยาง บ้านท้ายดง - ถนนสุวินทวงศ์ 3.ถนนสุวินทวงษ์-ฉะเชิงเทรา ผ่านหมู่ที่6 ,7 ตำบลดงกระทงยาม และหมู่ที่ 3 ตำบลหาดยาง 4.ถนนภายในหมู่บ้านจะเป็นคอนกรีต และถนนลูกรังหลายสาย ตำบทหาดยาง 1.ถนนปราจันบุรีอนุสรน์ (ถนนทางหลวงชนบท ปจ.3069) อำเภอศรีมหาโพธิ-ปราจีนบุรีผ่าน หมู่ที่ 2,3,4 ตำบลหาดยาง 2.ถนนลาดยางจากถนนปราจีนบุรีอนุสรน์ผ่านภายในหมู่บ้านหมู่ที่ 1 ตำบลหาดยางถึงถนนทางหลวงชนบท (ปจ.3003) หมู่ที่ 5 ตำบลดงกระทงยาม 3.ถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ ข เหล็ก ภายในหมู่บ้านหลายสาย 4.ถนนลูกรังเชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้านและภายในหมู่บ้านหลายสาย การโทรคมนาคม 1.โทรศัพท์สาธารณะ ตำบลดงกระทงยาม จำนวน 9 แห่ง ตำบลหาดยาง จำนวน 2 แห่ง 2.การไฟ้ฟ้า จำนวน11 หมู่บ้าน ประชากรที่มีไฟฟ้าใช้ ประมาณ 99 % ภูมิปัญญาท้องถิ่น 1.การทำนา 2.หมอดิน 3.ปราชญ์ชาวบ้าน 4.สมุนไพร 5.อาหารพื้นบ้านไทยพวน 6.สานตะกร้อ ขตะแกรง 7.กลองยาวประยุกต์ 8.ดนตรีไทย 9.จักรสานไม้ไผ่ 10.ข้าวหลามอบโอ่ง ระบบสื่อสาร 1.หอกระจายข่าว 2.เสียงตามสาย 3.เว็บไซต์ อบต. 4.โทรศัพท์ มวลชนจัดตั้ง - ลูกเสือชาวบ้าน 2 รุ่น จำนวน 300 คน - ไทยอาสาป้องกันชาติ 1 รุ่น จำนวน 25 คน - อปพร. 1 รุ่น จำนวน 115 คน - กองทุนเพื่อความมั่นคงของชาติ 1 รุ่น จำนวน 120 คน - สภาเด็กและเยาวชน จำนวน 184 คน - กลุ่มพัฒนาเด็กและเยาวชน จำนวน 166 คน - กลุ่ม อสม. จำนวน 138 คน - สภาวัฒนธรรมตำบลดงกระทงยาม จำนวน 60 คน - ลูกเสือชาวบ้าน 2 รุ่น จำนวน 300 คน - ไทยอาสาป้องกันชาติ 1 รุ่น จำนวน 25 คน - อปพร. 1 รุ่น จำนวน 115 คน - กองทุนเพื่อความมั่นคงของชาติ 1 รุ่น จำนวน 120 คน - สภาเด็กและเยาวชน จำนวน 184 คน - กลุ่มพัฒนาเด็กและเยาวชน จำนวน 166 คน - กลุ่ม อสม. จำนวน 138 คน - สภาวัฒนธรรมตำบลดงกระทงยาม จำนวน 60 คน
ชื่อไฟล์ : 6KQATiLTue15228.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ybznOPpFri101020.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : oR1iAdaTue81757.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : pmy2fXdThu40904.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : WnQ6fauThu41010.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : caebQibThu35929.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : GTuBKvmThu43218.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : SH6VWuCFri35430.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : L4sIvY4Fri35629.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : 7xBYacYTue12404.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : EYdTmeeThu101047.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : SsCzbAtThu101252.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : UT9vMgnThu101611.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : น้ำปะปา ของหมู่6 บ้านสะแก มีสีขุ่นมาก และเป็นตะกอน ไม่เหมาะสมที่จะใช้ อุปโภค บริโภค ชาวบ้านท้ายสะแก ได้รับความเดือนร้อนในเรื่องนี้มาก เนื่องจากมีการจัดเก็บค่าน้ำเป็นประจำทุกเดือน แต่คุณภาพน้ำไม่ดีเท่าที่ควร อยากให้ทาง อบต. ดำเนินการตรวจสอบว่ามีการผลิตน้ำปะปาถูกต้องตามหลักอนามัยหรือไม่ ค่า PH ของน้ำ, ค่าสารแขวนลอย, อื่นๆ อยู่ในค่ามาตรฐานหรือไม่ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: น้ำปะปา ของหมู่6 บ้านสะแก มีสีขุ่นมาก และเป็นตะกอน ไม่เหมาะสมที่จะใช้ อุปโภค บริโภค ชาวบ้านท้ายสะแก ได้รับความเดือนร้อนในเรื่องนี้มาก เนื่องจากมีการจัดเก็บค่าน้ำเป็นประจำทุกเดือน แต่คุณภาพน้ำไม่ดีเท่าที่ควร อยากให้ทาง อบต. ดำเนินการตรวจสอบว่ามีการผลิตน้ำปะปาถูกต้องตามหลักอนามัยหรือไม่ ค่า PH ของน้ำ, ค่าสารแขวนลอย, อื่นๆ อยู่ในค่ามาตรฐานหรือไม่ ../add_file/น้ำปะปา ของหมู่6 บ้านสะแก มีสีขุ่นมาก และเป็นตะกอน ไม่เหมาะสมที่จะใช้ อุปโภค บริโภค ชาวบ้านท้ายสะแก ได้รับความเดือนร้อนในเรื่องนี้มาก เนื่องจากมีการจัดเก็บค่าน้ำเป็นประจำทุกเดือน แต่คุณภาพน้ำไม่ดีเท่าที่ควร อยากให้ทาง อบต. ดำเนินการตรวจสอบว่ามีการผลิตน้ำปะปาถูกต้องตามหลักอนามัยหรือไม่ ค่า PH ของน้ำ, ค่าสารแขวนลอย, อื่นๆ อยู่ในค่ามาตรฐานหรือไม่
ชื่อไฟล์ : mR6q5RISat102920.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : F39HpgPTue114139.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : n3HkD6EThu91157.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ydzI1siThu11209.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : fEc0igdThu35356.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : KCPzBo2Thu35611.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : U3yoWFiThu40339.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : การจัดกิจกรรมพัฒนาสิ่งแวดล้อมเพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในเดือนพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนีพันปีหลวง ระหว่างวันที่ 28 - 31 สิงหาคม 2563 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: การจัดกิจกรรมพัฒนาสิ่งแวดล้อมเพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในเดือนพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนีพันปีหลวง ระหว่างวันที่ 28 - 31 สิงหาคม 2563 ../add_file/การจัดกิจกรรมพัฒนาสิ่งแวดล้อมเพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในเดือนพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนีพันปีหลวง ระหว่างวันที่ 28 - 31 สิงหาคม 2563
ชื่อไฟล์ : 9sYg308Thu40512.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : nsfqaRpSun94904.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : DBuD825Sun95038.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 9Atm5r5Sun95159.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 5v8BxX0Sun95308.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : bpicoSfMon31833.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : mNSEMxbMon31941.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : WHc0TnSMon102001.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 9xsDNKvMon102143.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : XI1kOgBMon102252.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : OAQqjZkMon102334.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : vCYgrPsMon102437.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : lZuXtKZMon102601.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : x4BYZtBMon102843.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : k43im6ZMon104907.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : I8qZW3lTue124441.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 2yt41BsTue124558.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : yCE72uBTue124645.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : XKxPdAJTue124720.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 113Mdl2Tue124844.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ykErXFSTue124914.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : konSp0vTue20425.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : VPBkKobTue41830.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : f8meKVNTue42213.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : mXQsSVWTue42337.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ujpuyGOTue101027.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 7LCyPAuFri40106.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : rLUQWS0Mon101649.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : S2L2SPsThu72605.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : YpxtgJWFri24026.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : cVcXnbsWed25155.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : G9cMshpMon42722.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : SCOQ9utMon60746.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 95U3azxWed100436.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ZqaMYUCThu112320.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : iqubXiRMon95125.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : erJsCN7Mon31921.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : szwcUKVMon31945.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : K2xnd4XFri45849.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : sQ8R9s2Wed113039.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : x7EmpFnWed12017.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : DdCmctFWed12425.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : กำหนดระยะเวลาสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2565 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: กำหนดระยะเวลาสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2565 ../add_file/กำหนดระยะเวลาสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2565
ชื่อไฟล์ : yJuAEcyThu104413.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : Ec5S8f5Tue113705.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : cBiTqSyMon23200.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 3xsp5qJTue83431.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น. นายพิศณุ เข็มเงิน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงกระทงยาม เป็นประธานการประชุมผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลดงกระทงยาม เนื่องจากรับตำแหน่งใหม่ (กรณีได้รับการเลือกตั้ง) ประเด็น 1) นโยบายหลักของผู้บริหารท้องถิ่น 2) นโยบายการปฏิบัติงานของผู้บริหารท้องถิ่นและพนักงาน 3) การจัดทำมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 4) การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ 5) การนำนโยบาย No Gift Policy ไปสู่การปฏิบัติ 6) กำหนดมาตรการเพื่อจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ และการทุจริตประพฤติมิชอบ 7) กิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการให้ความสำคัญกับการปรับปรุง พัฒนา และส่งเสริมหน่วยงานด้านคุณธรรมและโปร่งใส file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น. นายพิศณุ เข็มเงิน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงกระทงยาม เป็นประธานการประชุมผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลดงกระทงยาม เนื่องจากรับตำแหน่งใหม่ (กรณีได้รับการเลือกตั้ง) ประเด็น 1) นโยบายหลักของผู้บริหารท้องถิ่น 2) นโยบายการปฏิบัติงานของผู้บริหารท้องถิ่นและพนักงาน 3) การจัดทำมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 4) การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ 5) การนำนโยบาย No Gift Policy ไปสู่การปฏิบัติ 6) กำหนดมาตรการเพื่อจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ และการทุจริตประพฤติมิชอบ 7) กิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการให้ความสำคัญกับการปรับปรุง พัฒนา และส่งเสริมหน่วยงานด้านคุณธรรมและโปร่งใส ../add_file/เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น. นายพิศณุ เข็มเงิน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงกระทงยาม เป็นประธานการประชุมผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลดงกระทงยาม เนื่องจากรับตำแหน่งใหม่ (กรณีได้รับการเลือกตั้ง) ประเด็น 1) นโยบายหลักของผู้บริหารท้องถิ่น 2) นโยบายการปฏิบัติงานของผู้บริหารท้องถิ่นและพนักงาน 3) การจัดทำมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 4) การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ 5) การนำนโยบาย No Gift Policy ไปสู่การปฏิบัติ 6) กำหนดมาตรการเพื่อจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ และการทุจริตประพฤติมิชอบ 7) กิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการให้ความสำคัญกับการปรับปรุง พัฒนา และส่งเสริมหน่วยงานด้านคุณธรรมและโปร่งใส
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง ../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : fEeIKvCMon103850.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง ../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : bphcAeMWed80021.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง ../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : hsWyBcSWed84841.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : VYFohlIWed85138.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : Tocc59gWed85239.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : PPJh0MFWed85536.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : iKdvnVeWed85628.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : oHb7htvWed85726.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : XUbCEydWed85741.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : IER61TJWed85854.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : scnJKsTWed85945.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : i8AhD65Wed90029.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : 3kJuPxuWed90046.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : Eb8ZwU5Wed90122.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : เพื่อเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) และเพิ่มเติมทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ของ อบต.ดงกระทงยาม file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: เพื่อเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) และเพิ่มเติมทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ของ อบต.ดงกระทงยาม ../add_file/เพื่อเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) และเพิ่มเติมทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ของ อบต.ดงกระทงยาม
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ขอร้องเรียนเรื่องน้ำนะคร๊ หมู่16ไม่มีส่วนไหนรับผิดชอบเรื่องน้ำเลยหรอคร๊น้ำวันๆๆไม่อยากจะไหลเลยพอน้ำไท่ไหลก้อไม่มีใครแจ้งสาเหตุเกิดจากอะไรยังไงจะแก้ไขยังไงทุกคนต้องใช้น้ำนะคร๊ไม่ว่าจะชักผ้า นูนนี่นั้นก้อไม่สามารถทำได้เพราะน้ำไม่ไหล อยากจะถามว่าอบต ผู้ใหญ่บ้านที่ประชาชนเลือกมาเนี้ยเลือกมาที่จะกินงบกินเงินเดือนไปแต่ล่ะเดือนโดยที่ไม่แก้ไขปัญหาของหมู่บ้านเลยใช่ไหมคร๊หรือยังไงดี??????? file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ขอร้องเรียนเรื่องน้ำนะคร๊ หมู่16ไม่มีส่วนไหนรับผิดชอบเรื่องน้ำเลยหรอคร๊น้ำวันๆๆไม่อยากจะไหลเลยพอน้ำไท่ไหลก้อไม่มีใครแจ้งสาเหตุเกิดจากอะไรยังไงจะแก้ไขยังไงทุกคนต้องใช้น้ำนะคร๊ไม่ว่าจะชักผ้า นูนนี่นั้นก้อไม่สามารถทำได้เพราะน้ำไม่ไหล อยากจะถามว่าอบต ผู้ใหญ่บ้านที่ประชาชนเลือกมาเนี้ยเลือกมาที่จะกินงบกินเงินเดือนไปแต่ล่ะเดือนโดยที่ไม่แก้ไขปัญหาของหมู่บ้านเลยใช่ไหมคร๊หรือยังไงดี??????? ../add_file/ขอร้องเรียนเรื่องน้ำนะคร๊ หมู่16ไม่มีส่วนไหนรับผิดชอบเรื่องน้ำเลยหรอคร๊น้ำวันๆๆไม่อยากจะไหลเลยพอน้ำไท่ไหลก้อไม่มีใครแจ้งสาเหตุเกิดจากอะไรยังไงจะแก้ไขยังไงทุกคนต้องใช้น้ำนะคร๊ไม่ว่าจะชักผ้า นูนนี่นั้นก้อไม่สามารถทำได้เพราะน้ำไม่ไหล อยากจะถามว่าอบต ผู้ใหญ่บ้านที่ประชาชนเลือกมาเนี้ยเลือกมาที่จะกินงบกินเงินเดือนไปแต่ล่ะเดือนโดยที่ไม่แก้ไขปัญหาของหมู่บ้านเลยใช่ไหมคร๊หรือยังไงดี???????
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : เว็บสวยมากๆคะ inwball88 ให้ข้อมูลละเอียดมากเลยคะ พัฒนาต่อไปนะคะ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: เว็บสวยมากๆคะ inwball88 ให้ข้อมูลละเอียดมากเลยคะ พัฒนาต่อไปนะคะ ../add_file/เว็บสวยมากๆคะ inwball88 ให้ข้อมูลละเอียดมากเลยคะ พัฒนาต่อไปนะคะ
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : สล็อตเว็บตรง ปลอดภัย มั่นคงสูงสุด แตกได้ 100% สล็อตแตกดี ไม่ต้องหาที่ไหน เรามีเว็บโปรโมชั่นดี ฝาก 100 รับ 150 ฝาก 300 รับ 400 https://www.texasroyal168.com/ เว็บตรงจากอเมริก1 เว็บสล็อตแตกดี สล็อตแตกเยอะ สล็อตแจกฟรี texasroyal168 https://candyslot.co/ เว็บตรงจากฮ่องกง เล่นง่าย ไม่มีเทิร์น บาคาร่า สล็อตแตก100% สล็อตไม่มีเทิร์น มาเล่นกับเรา ไม่มีเทิร์น ฝากถอน ไม่มีขั้นต่ำ เว็บสล็อตดีๆ เกมสล็อต สล็อตแจกฟรี เล่นเกมสล็อต candyslot file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: สล็อตเว็บตรง ปลอดภัย มั่นคงสูงสุด แตกได้ 100% สล็อตแตกดี ไม่ต้องหาที่ไหน เรามีเว็บโปรโมชั่นดี ฝาก 100 รับ 150 ฝาก 300 รับ 400 https://www.texasroyal168.com/ เว็บตรงจากอเมริก1 เว็บสล็อตแตกดี สล็อตแตกเยอะ สล็อตแจกฟรี texasroyal168 https://candyslot.co/ เว็บตรงจากฮ่องกง เล่นง่าย ไม่มีเทิร์น บาคาร่า สล็อตแตก100% สล็อตไม่มีเทิร์น มาเล่นกับเรา ไม่มีเทิร์น ฝากถอน ไม่มีขั้นต่ำ เว็บสล็อตดีๆ เกมสล็อต สล็อตแจกฟรี เล่นเกมสล็อต candyslot ../add_file/ สล็อตเว็บตรง ปลอดภัย มั่นคงสูงสุด แตกได้ 100% สล็อตแตกดี ไม่ต้องหาที่ไหน เรามีเว็บโปรโมชั่นดี ฝาก 100 รับ 150 ฝาก 300 รับ 400 https://www.texasroyal168.com/ เว็บตรงจากอเมริก1 เว็บสล็อตแตกดี สล็อตแตกเยอะ สล็อตแจกฟรี texasroyal168 https://candyslot.co/ เว็บตรงจากฮ่องกง เล่นง่าย ไม่มีเทิร์น บาคาร่า สล็อตแตก100% สล็อตไม่มีเทิร์น มาเล่นกับเรา ไม่มีเทิร์น ฝากถอน ไม่มีขั้นต่ำ เว็บสล็อตดีๆ เกมสล็อต สล็อตแจกฟรี เล่นเกมสล็อต candyslot
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : Iว็บคๅสิโu สล็oต และxวยอoนไลน์อันดับ1 Iว็บถูกกฎหมาย ที่ได้รับมๅตรฐานสากล ด้วยระบบการฝๅก-ถoน อัตโนมัติ เพียง 5 วินาทีเท่านั้น! ไม่มีขั้นต่ำในการฝๅก ติดอันดับ 1 ใน 5 Iว็บอoนไลน์ Iว็บพนัuoอนไลน์ Iว็บตsง ที่ดีที่สุด พร้อมเจ้าหน้าที่ Call center ที่มีประสบการณ์ คอยบริกๅรและให้คำปรึกษๅตลอด 24 ชั่วโมง lottosodhd.com สuใจ >> https://bit.ly/3Pj9hQK << หรือ LINE ID : @lottosodhd file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: Iว็บคๅสิโu สล็oต และxวยอoนไลน์อันดับ1 Iว็บถูกกฎหมาย ที่ได้รับมๅตรฐานสากล ด้วยระบบการฝๅก-ถoน อัตโนมัติ เพียง 5 วินาทีเท่านั้น! ไม่มีขั้นต่ำในการฝๅก ติดอันดับ 1 ใน 5 Iว็บอoนไลน์ Iว็บพนัuoอนไลน์ Iว็บตsง ที่ดีที่สุด พร้อมเจ้าหน้าที่ Call center ที่มีประสบการณ์ คอยบริกๅรและให้คำปรึกษๅตลอด 24 ชั่วโมง lottosodhd.com สuใจ >> https://bit.ly/3Pj9hQK << หรือ LINE ID : @lottosodhd ../add_file/Iว็บคๅสิโu สล็oต และxวยอoนไลน์อันดับ1 Iว็บถูกกฎหมาย ที่ได้รับมๅตรฐานสากล ด้วยระบบการฝๅก-ถoน อัตโนมัติ เพียง 5 วินาทีเท่านั้น! ไม่มีขั้นต่ำในการฝๅก ติดอันดับ 1 ใน 5 Iว็บอoนไลน์ Iว็บพนัuoอนไลน์ Iว็บตsง ที่ดีที่สุด พร้อมเจ้าหน้าที่ Call center ที่มีประสบการณ์ คอยบริกๅรและให้คำปรึกษๅตลอด 24 ชั่วโมง lottosodhd.com สuใจ >> https://bit.ly/3Pj9hQK << หรือ LINE ID : @lottosodhd
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : i99.asia เว็บสล็อตออนไลน์ เว็บพนัน เว็บพนันถูกกฎหมาย เว็บสล็อตได้จริง ไฮโลไทย บาคาร่า คาสิโน #i99 #i99asia i99asia i99.asia เว็บสล็อตออนไลน์ เว็บพนัน เว็บพนันถูกกฎหมาย เว็บสล็อตได้จริง ไฮโลไทย บาคาร่า คาสิโน #i99 #i99asia i99asia" class="w3-tag w3-theme-d4 w3-round w3-margin"> file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: i99.asia เว็บสล็อตออนไลน์ เว็บพนัน เว็บพนันถูกกฎหมาย เว็บสล็อตได้จริง ไฮโลไทย บาคาร่า คาสิโน #i99 #i99asia i99asia ../add_file/i99.asia เว็บสล็อตออนไลน์ เว็บพนัน เว็บพนันถูกกฎหมาย เว็บสล็อตได้จริง ไฮโลไทย บาคาร่า คาสิโน #i99 #i99asia i99asia
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : i99asia.com เว็บตรง APIตรง ไม่ล็อกยูส -สมัครคลิ๊ก i99asia.com *เว็บตsง ปลอดภัย 100% *ไม่มีขั้uต่ำ ฝๅกถoน 1 บๅท #i99asia #sportone234 #เว็บระดับเอเชีย #สล็อต #ไฮโลไทย #ป๊อกเด้ง #แทงบอล #บาคาร่า #เสือมังกร #สล็อตpg #สล็อตjoker i99asia.com เว็บตรง APIตรง ไม่ล็อกยูส -สมัครคลิ๊ก i99asia.com *เว็บตsง ปลอดภัย 100% *ไม่มีขั้uต่ำ ฝๅกถoน 1 บๅท #i99asia #sportone234 #เว็บระดับเอเชีย #สล็อต #ไฮโลไทย #ป๊อกเด้ง #แทงบอล #บาคาร่า #เสือมังกร #สล็อตpg #สล็อตjoker " class="w3-tag w3-theme-d4 w3-round w3-margin"> file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: i99asia.com เว็บตรง APIตรง ไม่ล็อกยูส -สมัครคลิ๊ก i99asia.com *เว็บตsง ปลอดภัย 100% *ไม่มีขั้uต่ำ ฝๅกถoน 1 บๅท #i99asia #sportone234 #เว็บระดับเอเชีย #สล็อต #ไฮโลไทย #ป๊อกเด้ง #แทงบอล #บาคาร่า #เสือมังกร #สล็อตpg #สล็อตjoker ../add_file/ i99asia.com เว็บตรง APIตรง ไม่ล็อกยูส -สมัครคลิ๊ก i99asia.com *เว็บตsง ปลอดภัย 100% *ไม่มีขั้uต่ำ ฝๅกถoน 1 บๅท #i99asia #sportone234 #เว็บระดับเอเชีย #สล็อต #ไฮโลไทย #ป๊อกเด้ง #แทงบอล #บาคาร่า #เสือมังกร #สล็อตpg #สล็อตjoker
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง ../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง ../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ประกาศรายการอาหารกลางวัน ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2566 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประกาศรายการอาหารกลางวัน ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2566 ../add_file/ประกาศรายการอาหารกลางวัน ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2566
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : บันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือการปฏิบัติตามแนวทางการป้องกันการทุจริตของหน่วยงานและการบริหารงานด้วยความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบลดงกระทงยาม กับ วิสาหกิจบ้านดงโฮมสเตย์ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: บันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือการปฏิบัติตามแนวทางการป้องกันการทุจริตของหน่วยงานและการบริหารงานด้วยความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบลดงกระทงยาม กับ วิสาหกิจบ้านดงโฮมสเตย์ ../add_file/บันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือการปฏิบัติตามแนวทางการป้องกันการทุจริตของหน่วยงานและการบริหารงานด้วยความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบลดงกระทงยาม กับ วิสาหกิจบ้านดงโฮมสเตย์
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ 2565-2568 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ 2565-2568 ../add_file/แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ 2565-2568
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : การรณรงค์ความปลอดภัยในการสวมหมวกนิรภัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ความปลอดภัยในการสวมหมวกนิรภัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกำหนดเขตสวมหมวกนิรภัย ๑๐๐ % ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทุกแห่ง โดยจัดทำป้ายเขตสวมหมวกนิรภัย ๑๐๐ % ในบริเวณด้านหน้าอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทุกแห่ง และ กำหนดให้เด็กปฐมวัย พ่อแม่ ผู้ปกครอง ที่ขับขี่และซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์และรถจักรยานทุกคนต้องสวมการที่เด็กเสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนน ๙๙% สาเหตุเกิดจากการไม่สวมหมวกนิรภัย โดยรายงานของสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ยังเผยว่า มีเด็กไทยเพียง ๗% เท่านั้นที่ใส่หมวกนิรภัยระหว่างการเดินทาง ซึ่งอัตราการใช้หมวกนิรภัยจำนวนน้อยนี่เอง สะท้อนให้เห็นถึงความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ว่าภัยอันตรายรอบตัวนั้นสามารถเกิดขึ้นได้แบบไม่คาดฝัน และเป็นเรื่องที่น่ากังวลที่พ่อแม่และผู้ปกครองหลายๆ คนไม่ตระหนักถึงความสำคัญในการให้บุตรหลานสวมใส่หมวกนิรภัยขณะเดินทางด้วยรถจักรยานยนต์ แล้วก็ยังมีอีกหลายครอบครัวที่แม้จะสวมหมวกนิรภัยให้เด็ก แต่กลับไม่รู้ว่าจะเลือกใช้หมวกนิรภัยที่มีคุณภาพ มีขนาดพอดีกับศีรษะเด็ก และจะสวมใส่หมวกนิรภัยให้เด็กอย่างถูกวิธีได้อย่างไร ด้วยเหตุนี้ การรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัยและได้มาตรฐาน รวมถึงการเรียนรู้วิธีการใช้ถนนอย่างถูกต้อง จึงเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญในการป้องกันและสร้างความตระหนักถึงความปลอดภัยบนท้องถนน เพื่อลดการสูญเสียจากอุบัติเหตุ ดังนั้นเพื่อกระตุ้นให้เกิดพฤติกรรมที่ถูกต้องในการใช้ถนน การสร้างความรู้ความเข้าใจแก่เด็ก พ่อแม่ และผู้ปกครอง ให้เห็นถึงความสำคัญของการใช้หมวกนิรภัย พร้อมอบรมการใช้งานที่ถูกวิธี ซึ่งเป็นเรื่องจำเป็นอย่างมากในการช่วยลดจำนวนตัวเลขผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตในเด็ก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กที่ถือเป็นอนาคตของชาติ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงกระทงยาม ตระหนักถึงความสำคัญของการสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนของนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงกระทงยาม จึงได้จัดทำโครงการรณรงค์เด็กปฐมวัยสวมหมวกนิรภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ขึ้น โดยการจัดอบรมด้านความปลอดภัยทางท้องถนน และการสาธิตใช้หมวกนิรภัยอย่างถูกวิธีให้กับครู นักเรียน และผู้ปกครอง โดยเน้นให้เด็กๆ เป็นศูนย์กลาง ส่วนครูและผู้ปกครองจะทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลและให้ความรู้ที่ถูกต้องอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เด็กๆ ได้เดินทางไปกลับโรงเรียนได้อย่างปลอดภัย และหวังจะลดจำนวนการบาดเจ็บและเสียชีวิตของ เด็กไทยจากอุบัติเหตุทางถนน ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่องมาตรการส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัยของเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แจ้งให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดทุกแห่ง นำมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติใช้เป็นมาตรฐานในการประกันคุณภาพภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและดำเนินการตามแนวทางการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน เพื่อสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในการสวมหมวกนิรภัย โดยกำหนดให้พื้นที่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเขตสวมหมวกนิรภัย ๑๐๐ % และประกาศกำหนดให้บริเวณพื้นที่ดังกล่าวเป็นเขตสวมหมวกนิรภัย ๑๐๐ % เพื่อส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยเป็นผู้มีวินัยจราจร และส่งเสริมความปลอดภัยในการสวมหมวกนิรภัยของเด็กปฐมวัยและผู้ปกครองในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยในการเดินทางด้วยรถจักรยานยนต์ ดังนั้น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงกระทงยาม ตระหนักถึงความสำคัญของการสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนของนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จึงได้จัดทำโครงการรณรงค์เด็กปฐมวัยสวมหมวกนิรภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ วัตถุประสงค์ ๑.นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบ้านดงกระทงยาม สวมหมวกนิรภัยและได้มาตรฐานขณะเดินทางด้วยรถจักรยานยนต์อย่างน้อยร้อยละ ๑๐๐ ๒. ครูและผู้ปกครองได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎระเบียบวินัยจราจร และการใช้รถใช้ถนนให้ ปลอดภัยร้อยละ ๑๐๐ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: การรณรงค์ความปลอดภัยในการสวมหมวกนิรภัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ความปลอดภัยในการสวมหมวกนิรภัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกำหนดเขตสวมหมวกนิรภัย ๑๐๐ % ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทุกแห่ง โดยจัดทำป้ายเขตสวมหมวกนิรภัย ๑๐๐ % ในบริเวณด้านหน้าอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทุกแห่ง และ กำหนดให้เด็กปฐมวัย พ่อแม่ ผู้ปกครอง ที่ขับขี่และซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์และรถจักรยานทุกคนต้องสวมการที่เด็กเสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนน ๙๙% สาเหตุเกิดจากการไม่สวมหมวกนิรภัย โดยรายงานของสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ยังเผยว่า มีเด็กไทยเพียง ๗% เท่านั้นที่ใส่หมวกนิรภัยระหว่างการเดินทาง ซึ่งอัตราการใช้หมวกนิรภัยจำนวนน้อยนี่เอง สะท้อนให้เห็นถึงความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ว่าภัยอันตรายรอบตัวนั้นสามารถเกิดขึ้นได้แบบไม่คาดฝัน และเป็นเรื่องที่น่ากังวลที่พ่อแม่และผู้ปกครองหลายๆ คนไม่ตระหนักถึงความสำคัญในการให้บุตรหลานสวมใส่หมวกนิรภัยขณะเดินทางด้วยรถจักรยานยนต์ แล้วก็ยังมีอีกหลายครอบครัวที่แม้จะสวมหมวกนิรภัยให้เด็ก แต่กลับไม่รู้ว่าจะเลือกใช้หมวกนิรภัยที่มีคุณภาพ มีขนาดพอดีกับศีรษะเด็ก และจะสวมใส่หมวกนิรภัยให้เด็กอย่างถูกวิธีได้อย่างไร ด้วยเหตุนี้ การรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัยและได้มาตรฐาน รวมถึงการเรียนรู้วิธีการใช้ถนนอย่างถูกต้อง จึงเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญในการป้องกันและสร้างความตระหนักถึงความปลอดภัยบนท้องถนน เพื่อลดการสูญเสียจากอุบัติเหตุ ดังนั้นเพื่อกระตุ้นให้เกิดพฤติกรรมที่ถูกต้องในการใช้ถนน การสร้างความรู้ความเข้าใจแก่เด็ก พ่อแม่ และผู้ปกครอง ให้เห็นถึงความสำคัญของการใช้หมวกนิรภัย พร้อมอบรมการใช้งานที่ถูกวิธี ซึ่งเป็นเรื่องจำเป็นอย่างมากในการช่วยลดจำนวนตัวเลขผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตในเด็ก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กที่ถือเป็นอนาคตของชาติ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงกระทงยาม ตระหนักถึงความสำคัญของการสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนของนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงกระทงยาม จึงได้จัดทำโครงการรณรงค์เด็กปฐมวัยสวมหมวกนิรภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ขึ้น โดยการจัดอบรมด้านความปลอดภัยทางท้องถนน และการสาธิตใช้หมวกนิรภัยอย่างถูกวิธีให้กับครู นักเรียน และผู้ปกครอง โดยเน้นให้เด็กๆ เป็นศูนย์กลาง ส่วนครูและผู้ปกครองจะทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลและให้ความรู้ที่ถูกต้องอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เด็กๆ ได้เดินทางไปกลับโรงเรียนได้อย่างปลอดภัย และหวังจะลดจำนวนการบาดเจ็บและเสียชีวิตของ เด็กไทยจากอุบัติเหตุทางถนน ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่องมาตรการส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัยของเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แจ้งให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดทุกแห่ง นำมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติใช้เป็นมาตรฐานในการประกันคุณภาพภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและดำเนินการตามแนวทางการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน เพื่อสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในการสวมหมวกนิรภัย โดยกำหนดให้พื้นที่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเขตสวมหมวกนิรภัย ๑๐๐ % และประกาศกำหนดให้บริเวณพื้นที่ดังกล่าวเป็นเขตสวมหมวกนิรภัย ๑๐๐ % เพื่อส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยเป็นผู้มีวินัยจราจร และส่งเสริมความปลอดภัยในการสวมหมวกนิรภัยของเด็กปฐมวัยและผู้ปกครองในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยในการเดินทางด้วยรถจักรยานยนต์ ดังนั้น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงกระทงยาม ตระหนักถึงความสำคัญของการสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนของนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จึงได้จัดทำโครงการรณรงค์เด็กปฐมวัยสวมหมวกนิรภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ วัตถุประสงค์ ๑.นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบ้านดงกระทงยาม สวมหมวกนิรภัยและได้มาตรฐานขณะเดินทางด้วยรถจักรยานยนต์อย่างน้อยร้อยละ ๑๐๐ ๒. ครูและผู้ปกครองได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎระเบียบวินัยจราจร และการใช้รถใช้ถนนให้ ปลอดภัยร้อยละ ๑๐๐ ../add_file/การรณรงค์ความปลอดภัยในการสวมหมวกนิรภัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ความปลอดภัยในการสวมหมวกนิรภัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกำหนดเขตสวมหมวกนิรภัย ๑๐๐ % ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทุกแห่ง โดยจัดทำป้ายเขตสวมหมวกนิรภัย ๑๐๐ % ในบริเวณด้านหน้าอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทุกแห่ง และ กำหนดให้เด็กปฐมวัย พ่อแม่ ผู้ปกครอง ที่ขับขี่และซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์และรถจักรยานทุกคนต้องสวมการที่เด็กเสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนน ๙๙% สาเหตุเกิดจากการไม่สวมหมวกนิรภัย โดยรายงานของสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ยังเผยว่า มีเด็กไทยเพียง ๗% เท่านั้นที่ใส่หมวกนิรภัยระหว่างการเดินทาง ซึ่งอัตราการใช้หมวกนิรภัยจำนวนน้อยนี่เอง สะท้อนให้เห็นถึงความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ว่าภัยอันตรายรอบตัวนั้นสามารถเกิดขึ้นได้แบบไม่คาดฝัน และเป็นเรื่องที่น่ากังวลที่พ่อแม่และผู้ปกครองหลายๆ คนไม่ตระหนักถึงความสำคัญในการให้บุตรหลานสวมใส่หมวกนิรภัยขณะเดินทางด้วยรถจักรยานยนต์ แล้วก็ยังมีอีกหลายครอบครัวที่แม้จะสวมหมวกนิรภัยให้เด็ก แต่กลับไม่รู้ว่าจะเลือกใช้หมวกนิรภัยที่มีคุณภาพ มีขนาดพอดีกับศีรษะเด็ก และจะสวมใส่หมวกนิรภัยให้เด็กอย่างถูกวิธีได้อย่างไร ด้วยเหตุนี้ การรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัยและได้มาตรฐาน รวมถึงการเรียนรู้วิธีการใช้ถนนอย่างถูกต้อง จึงเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญในการป้องกันและสร้างความตระหนักถึงความปลอดภัยบนท้องถนน เพื่อลดการสูญเสียจากอุบัติเหตุ ดังนั้นเพื่อกระตุ้นให้เกิดพฤติกรรมที่ถูกต้องในการใช้ถนน การสร้างความรู้ความเข้าใจแก่เด็ก พ่อแม่ และผู้ปกครอง ให้เห็นถึงความสำคัญของการใช้หมวกนิรภัย พร้อมอบรมการใช้งานที่ถูกวิธี ซึ่งเป็นเรื่องจำเป็นอย่างมากในการช่วยลดจำนวนตัวเลขผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตในเด็ก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กที่ถือเป็นอนาคตของชาติ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงกระทงยาม ตระหนักถึงความสำคัญของการสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนของนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงกระทงยาม จึงได้จัดทำโครงการรณรงค์เด็กปฐมวัยสวมหมวกนิรภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ขึ้น โดยการจัดอบรมด้านความปลอดภัยทางท้องถนน และการสาธิตใช้หมวกนิรภัยอย่างถูกวิธีให้กับครู นักเรียน และผู้ปกครอง โดยเน้นให้เด็กๆ เป็นศูนย์กลาง ส่วนครูและผู้ปกครองจะทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลและให้ความรู้ที่ถูกต้องอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เด็กๆ ได้เดินทางไปกลับโรงเรียนได้อย่างปลอดภัย และหวังจะลดจำนวนการบาดเจ็บและเสียชีวิตของ เด็กไทยจากอุบัติเหตุทางถนน ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่องมาตรการส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัยของเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แจ้งให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดทุกแห่ง นำมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติใช้เป็นมาตรฐานในการประกันคุณภาพภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและดำเนินการตามแนวทางการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน เพื่อสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในการสวมหมวกนิรภัย โดยกำหนดให้พื้นที่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเขตสวมหมวกนิรภัย ๑๐๐ % และประกาศกำหนดให้บริเวณพื้นที่ดังกล่าวเป็นเขตสวมหมวกนิรภัย ๑๐๐ % เพื่อส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยเป็นผู้มีวินัยจราจร และส่งเสริมความปลอดภัยในการสวมหมวกนิรภัยของเด็กปฐมวัยและผู้ปกครองในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยในการเดินทางด้วยรถจักรยานยนต์ ดังนั้น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงกระทงยาม ตระหนักถึงความสำคัญของการสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนของนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จึงได้จัดทำโครงการรณรงค์เด็กปฐมวัยสวมหมวกนิรภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ วัตถุประสงค์ ๑.นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบ้านดงกระทงยาม สวมหมวกนิรภัยและได้มาตรฐานขณะเดินทางด้วยรถจักรยานยนต์อย่างน้อยร้อยละ ๑๐๐ ๒. ครูและผู้ปกครองได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎระเบียบวินัยจราจร และการใช้รถใช้ถนนให้ ปลอดภัยร้อยละ ๑๐๐
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : spbJwbjMon115140.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : XpKc2pUMon122107.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 9r68qF9Mon122118.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบริเวณสะพานบ้านท้ายดงถึงบ้านนางสำรวม แก้วสระเสน หมู่ที่ ๔ ตำบลดงกระทงยาม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบริเวณสะพานบ้านท้ายดงถึงบ้านนางสำรวม แก้วสระเสน หมู่ที่ ๔ ตำบลดงกระทงยาม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ../add_file/จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบริเวณสะพานบ้านท้ายดงถึงบ้านนางสำรวม แก้วสระเสน หมู่ที่ ๔ ตำบลดงกระทงยาม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ชื่อไฟล์ : ประกาศรายการอาหารกลางวัน ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ.2566 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประกาศรายการอาหารกลางวัน ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ.2566 ../add_file/ประกาศรายการอาหารกลางวัน ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ.2566
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ขออนุญาตปิดการเรียนการสอนในวันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2566 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงกระทงยาม ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงกระทงยาม file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ขออนุญาตปิดการเรียนการสอนในวันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2566 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงกระทงยาม ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงกระทงยาม ../add_file/ขออนุญาตปิดการเรียนการสอนในวันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2566 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงกระทงยาม ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงกระทงยาม
ชื่อไฟล์ : ประกาศ รายการอาหารกลางวัน ประจำเดือน กันยายน พ.ศ.2566 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประกาศ รายการอาหารกลางวัน ประจำเดือน กันยายน พ.ศ.2566 ../add_file/ประกาศ รายการอาหารกลางวัน ประจำเดือน กันยายน พ.ศ.2566
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ประชุมเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2566 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประชุมเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2566 ../add_file/ประชุมเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2566
ชื่อไฟล์ : ประชุมเมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2566 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประชุมเมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2566 ../add_file/ประชุมเมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2566
ชื่อไฟล์ : ประชุมเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2566 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประชุมเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2566 ../add_file/ประชุมเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2566
ชื่อไฟล์ : ประชุมเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2566 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประชุมเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2566 ../add_file/ประชุมเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2566
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ประกาศอำเภอศรีมหาโพธิ เรื่อง เรียกประชุมสภา อบต.ดงกระทงยาม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566 ลงวันที่ 25 กันยายน 2566 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประกาศอำเภอศรีมหาโพธิ เรื่อง เรียกประชุมสภา อบต.ดงกระทงยาม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566 ลงวันที่ 25 กันยายน 2566 ../add_file/ประกาศอำเภอศรีมหาโพธิ เรื่อง เรียกประชุมสภา อบต.ดงกระทงยาม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566 ลงวันที่ 25 กันยายน 2566
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ประกาศ รายการอาหารกลางวัน ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.2566 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประกาศ รายการอาหารกลางวัน ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.2566 ../add_file/ประกาศ รายการอาหารกลางวัน ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.2566
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ประกาศ ขออนุญาตปิดการเรียนการสอน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงกระทงยาม file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประกาศ ขออนุญาตปิดการเรียนการสอน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงกระทงยาม ../add_file/ประกาศ ขออนุญาตปิดการเรียนการสอน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงกระทงยาม
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ประกาศ รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงกระทงยาม สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลดงกระทงยาม ประจำปี 2566 (ครั้งที่ 2) file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประกาศ รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงกระทงยาม สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลดงกระทงยาม ประจำปี 2566 (ครั้งที่ 2) ../add_file/ประกาศ รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงกระทงยาม สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลดงกระทงยาม ประจำปี 2566 (ครั้งที่ 2)
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : รายงานการประชุมสภา อบต.ดงกระทงยาม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2566 มติที่ประชุมสภาฯ รับรองเมื่อวันที่ 27 กันยายน 2566 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รายงานการประชุมสภา อบต.ดงกระทงยาม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2566 มติที่ประชุมสภาฯ รับรองเมื่อวันที่ 27 กันยายน 2566 ../add_file/รายงานการประชุมสภา อบต.ดงกระทงยาม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2566 มติที่ประชุมสภาฯ รับรองเมื่อวันที่ 27 กันยายน 2566
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ประกาศ รายการอาหารกลางวัน ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2566 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประกาศ รายการอาหารกลางวัน ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2566 ../add_file/ประกาศ รายการอาหารกลางวัน ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2566
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ประกาศ รายการอาหารกลางวัน ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ.2566 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประกาศ รายการอาหารกลางวัน ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ.2566 ../add_file/ประกาศ รายการอาหารกลางวัน ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ.2566
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ประกาศ เรื่อง การจัดตั้งและการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้พิการ องค์การบริหารส่วนตำบลดงกระทงยาม ประจำปีงบประมาณ 2567 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประกาศ เรื่อง การจัดตั้งและการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้พิการ องค์การบริหารส่วนตำบลดงกระทงยาม ประจำปีงบประมาณ 2567 ../add_file/ประกาศ เรื่อง การจัดตั้งและการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้พิการ องค์การบริหารส่วนตำบลดงกระทงยาม ประจำปีงบประมาณ 2567
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/