ชื่อเรื่อง : ยกย่องผู้ที่มีคุณธรรมและจริยธรรมน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจำวัน พร้อมทั้งมีจิตสาธารณะในการเผยแพร่องค์ความรู้ ประสบการณ์จากการปฏิบัติให้แก่หน่วยงานต่าง ๆทั้งภายในและภายนอกพื้นที่

ชื่อไฟล์ : 6gbwfFdMon31211.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้