ชื่อเรื่อง : จ้างประกอบอาหารกลางวัน สำหรับปฐมวัย ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงกระทงยาม ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๖ จำนวนเด็ก ๔๔ คนๆ ละ ๒๗ บาทต่อวัน จำนวน ๒๐ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง