ชื่อเรื่อง : จ้างเหมายานพาหนะ(รถตู้) จำนวน ๒ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง