ชื่อเรื่อง : ซื้อตู้เก็บเอกสาร ชนิดบานเลื่อนสูงกระจก จำนวน ๓ หลัง (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง