ผลสำรวจความพึงพอใจ  (ทำแบบสำรวจ จำนวน 110 คน )
เพศ
ชาย
51.28%
หญิง
48.72%
สถานภาพผู้ตอบ
ผู้รับบริการ
26.39%
เจ้าหน้าที่/พนักงานของรัฐ
26.39%
ผู้เข้าใช้บริการทั่วไป
23.61%
อื่นๆ
23.61%
เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความสุภาพ เป็นมิตร
พอใจมากที่สุด
22.62%
พอใจมาก
19.64%
ปานกลาง
19.05%
พอใจน้อย
19.05%
พอใจน้อยที่สุด
19.64%
เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเต็มใจสะดวก รวมเร็ว
พอใจมากที่สุด
21.02%
พอใจมาก
21.02%
ปานกลาง
19.11%
พอใจน้อย
19.11%
พอใจน้อยที่สุด
19.75%
เจ้าหน้าที่ดูแลเอาใจใส่ กระตือรือร้น เต็มใจให้บริการ
พอใจมากที่สุด
20.71%
พอใจมาก
19.53%
ปานกลาง
19.53%
พอใจน้อย
21.30%
พอใจน้อยที่สุด
18.93%
เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำ หรือตอบข้อซักถามได้เป็นอย่างดี
พอใจมากที่สุด
19.88%
พอใจมาก
19.88%
ปานกลาง
19.88%
พอใจน้อย
21.69%
พอใจน้อยที่สุด
18.67%
การให้บริการเป็นระบบและเป็นขั้นตอน
พอใจมากที่สุด
22.22%
พอใจมาก
20.74%
ปานกลาง
18.52%
พอใจน้อย
20.00%
พอใจน้อยที่สุด
18.52%
มีระยะในการให้บริการที่เหมาะสมกับสภาพงาน
พอใจมากที่สุด
20.47%
พอใจมาก
20.47%
ปานกลาง
17.32%
พอใจน้อย
21.26%
พอใจน้อยที่สุด
20.47%
มีการให้บริการเป็นไปตามลำดับก่อน-หลัง อย่างยุติธรรม
พอใจมากที่สุด
22.12%
พอใจมาก
19.47%
ปานกลาง
19.47%
พอใจน้อย
20.35%
พอใจน้อยที่สุด
18.58%
มีอุปกรณ์ เครื่องมือที่พร้อมในการให้บริการ
พอใจมากที่สุด
21.31%
พอใจมาก
22.13%
ปานกลาง
21.31%
พอใจน้อย
16.39%
พอใจน้อยที่สุด
18.85%
มีแบบฟอร์มที่สะดวกในการกรอกข้อมูล
พอใจมากที่สุด
20.72%
พอใจมาก
20.72%
ปานกลาง
18.92%
พอใจน้อย
21.62%
พอใจน้อยที่สุด
18.02%
มีตู้แสดงความคิดเห็นหรือแบบประเมินการบริการ
พอใจมากที่สุด
21.21%
พอใจมาก
20.20%
ปานกลาง
22.22%
พอใจน้อย
19.19%
พอใจน้อยที่สุด
17.17%
มีสิ่งอำนวยความสะดวกในสถานที่ให้บริการ เช่นที่นั่งพักสำหรับผู้มาใช้บริการ ที่จอดรถ น้ำดื่ม ฯลฯ
พอใจมากที่สุด
20.59%
พอใจมาก
21.57%
ปานกลาง
18.63%
พอใจน้อย
19.61%
พอใจน้อยที่สุด
19.61%
สถานที่ให้บริการมีความปลอดภัย สะอาด เป็นระเบียบ
พอใจมากที่สุด
24.44%
พอใจมาก
20.00%
ปานกลาง
17.78%
พอใจน้อย
20.00%
พอใจน้อยที่สุด
17.78%
มีเครื่องมือ/อุปกรณ์/ระบบการบริการข้อมูลสารสนเทศ
พอใจมากที่สุด
23.46%
พอใจมาก
23.46%
ปานกลาง
17.28%
พอใจน้อย
17.28%
พอใจน้อยที่สุด
18.52%
สภาพภูมิทัศน์มีความสวยงาม เหมาะสมและเป็นระเบียบ
พอใจมากที่สุด
23.81%
พอใจมาก
16.67%
ปานกลาง
19.05%
พอใจน้อย
21.43%
พอใจน้อยที่สุด
19.05%
การปลูกต้นไม้ให้ความร่วมรื่น การจัดสวนหย่อมมีความเหมาะสม
พอใจมากที่สุด
22.22%
พอใจมาก
23.61%
ปานกลาง
16.67%
พอใจน้อย
19.44%
พอใจน้อยที่สุด
18.06%
อาคารสถานที่มีความเป็นเอกลักษณ์ มั่นคงสวยงาม
พอใจมากที่สุด
23.44%
พอใจมาก
17.19%
ปานกลาง
20.31%
พอใจน้อย
17.19%
พอใจน้อยที่สุด
21.88%
ข้อเสนอแนะ
ดีมากครับ ดีมากครับ บริการดีมากครับ บริการดีมากครับ แนะนำให้ปลูกต้นไม้เยอะๆ