องค์การบริหารส่วนตำบลดงกระทงยาม info_outline ข้อมูลการติดต่อ camera_alt ภาพกิจกรรม
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลดงกระทงยาม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี
folder กฏหมายท้องถิ่น2
วันที่ เลขที่ เรื่อง
30 ตุลาคม 2562
insert_drive_file พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 poll โดย : admin เปิดอ่าน : 298
30 ตุลาคม 2562
insert_drive_file พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจ่ายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 poll โดย : admin เปิดอ่าน : 305
30 ตุลาคม 2562
insert_drive_file พรบ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 poll โดย : admin เปิดอ่าน : 308
30 ตุลาคม 2562
insert_drive_file พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 poll โดย : admin เปิดอ่าน : 308
30 ตุลาคม 2562
insert_drive_file พรบ.ว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2542 poll โดย : admin เปิดอ่าน : 309
30 ตุลาคม 2562
insert_drive_file พรบ.ว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2542 poll โดย : admin เปิดอ่าน : 309
30 ตุลาคม 2562
insert_drive_file ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 poll โดย : admin เปิดอ่าน : 300
30 ตุลาคม 2562
insert_drive_file พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 poll โดย : admin เปิดอ่าน : 303
30 ตุลาคม 2562
insert_drive_file ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 poll โดย : admin เปิดอ่าน : 315
30 ตุลาคม 2562
insert_drive_file ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น poll โดย : admin เปิดอ่าน : 274
30 ตุลาคม 2562
insert_drive_file พรบ.ภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ.2508 poll โดย : admin เปิดอ่าน : 306
30 ตุลาคม 2562
insert_drive_file พรบ.ภาษีป้าย พ.ศ.2510 poll โดย : admin เปิดอ่าน : 300
30 ตุลาคม 2562
insert_drive_file พรบ.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ.2475 poll โดย : admin เปิดอ่าน : 305
30 ตุลาคม 2562
insert_drive_file พรบ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 poll โดย : admin เปิดอ่าน : 323
30 ตุลาคม 2562
insert_drive_file พรบ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539 poll โดย : admin เปิดอ่าน : 298
30 ตุลาคม 2562
insert_drive_file หลักกฏหมายพื้นฐานความรับผิดทางละเมิด poll โดย : admin เปิดอ่าน : 304
30 ตุลาคม 2562
insert_drive_file พรบ.จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542 poll โดย : admin เปิดอ่าน : 314
30 ตุลาคม 2562
insert_drive_file พรฎ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 poll โดย : admin เปิดอ่าน : 326
30 ตุลาคม 2562
insert_drive_file การยุบรวมสภาตำบลกับองค์การบริหารส่วนตำบล poll โดย : admin เปิดอ่าน : 299
30 ตุลาคม 2562
insert_drive_file การกำหนดเขตตำบลในท้องที่อำเภอศรีมหาโพธิ poll โดย : admin เปิดอ่าน : 305
1 - 20 (ทั้งหมด 22 รายการ) 1 2