องค์การบริหารส่วนตำบลดงกระทงยาม info_outline ข้อมูลการติดต่อ camera_alt ภาพกิจกรรม
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลดงกระทงยาม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี
account_box สำนักปลัด
นางสาวธนธีรา ชัยรักษ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ รักษาราชการแทน (หัวหน้าสำนักปลัด)
โทรศัพท์ : 0935291916
นางสาวธนธีรา ชัยรักษ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
โทรศัพท์ : 0935291916
นางอรอุมา ค้ำชู
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
โทรศัพท์ : 0854334884
นางอรอุมา ค้ำชู
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
รักษาราชการแทน เจ้าพนักงานธุรการ
นางพนารัตน์ บุญรอดอยู่
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
โทรศัพท์ : 0932424849
นางสาวบุษบา มณีวงษ์
นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ
โทรศัพท์ : 0984922965
นางสาวชลลดา คงสวัสดิ์
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
นางสาวพัชรี พราวศรี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายคมสัน มณฑา
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
(ผู้มีทักษะ)
นายวิโรจน์ เครือจันทร์
พนักงานขับรถยนต์
(ผู้มีทักษะ)
นายวิทยา คมคาย
พนักงานขับรถยนต์
(ผู้มีทักษะ)
นายสมคิด อากร
พนักงานดับเพลิง
ว่าที่ร้อยตรี ภูวดล สุวรรณโสภา
นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
นายชนัตร์ ศรีภมร
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน
นายอิสระพงษ์ พลดงนอก
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน