องค์การบริหารส่วนตำบลดงกระทงยาม info_outline ข้อมูลการติดต่อ camera_alt ภาพกิจกรรม
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลดงกระทงยาม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี
info อำนาจหน้าที่
อำนาจหน้าที่ อบต.ดงกระทงยาม
รูปแบบองค์การองค์การบริหารส่วนตำบล ประกอบด้วย สภาองค์การบริหารส่วนตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 1. สภาองค์การบริหารส่วนตำบล ประกอบด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวนหมู่บ้านละสองคน ซึ่งเลือกตั้งขึ้นโดยราษฎรผู้มีสิทธิเลือกตั้งในแต่ละหมู่บ้านในเขตองค์การ บริหารส่วนตำบลนั้น กรณีที่เขตองค์การบริหารส่วนตำบลใดมีเพียงหนึ่งหมู่บ้านให้มีสมาชิกองค์การ บริหารส่วนตำบลจำนวนหกคน และในกรณีมีเพียงสองหมู่บ้านให้มีสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่บ้านละสามคน 2. องค์การบริหารส่วนตำบลมีนายกองค์การบริหารส่วนตำบล หนึ่งคน ซึ่งมาจาก[[การเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นโดยตรง|การเลือกตั้งโดยตรงของ ประชาชนตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้อง ถิ่นกฎหมายกำหนดให้มีคณะกรรมการบริหาร อบต. (ม.58) ประกอบด้วย นายกองค์การบริหารส่วนตำบล 1 คน รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 2 คน ซึ่งมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน ผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบล หรือ ผู้บริหารท้องถิ่น เรียกว่า นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งมาจากการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นโดยตรง [แก้] อำนาจหน้าที่ของ อบต.อบต. มีหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาตำบล และองค์การบริหารส่วน ตำบล พ.ศ. 2537 และ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2542)1. พัฒนาตำบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม (มาตรา 66)2. มีหน้าที่ต้องทำตามมาตรา 67 ดังนี้1. จัดให้มีและบำรุงทางน้ำและทางบก2. การรักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ ทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล3. ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ4. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย5. ส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม6. ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็กและเยาวชน ผู้สูงอายุและพิการ7. คุ้มครอง ดูแลและบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม8. บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น9. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมาย3. มีหน้าที่ที่อาจทำกิจกรรมในเขต อบต. ตามมาตรา 68 ดังนี้1. ให้มีน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภคและการเกษตร2. ให้มีและบำรุงไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น3. ให้มีและบำรุงรักษาทางระบายน้ำ4. ให้มีและบำรุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ5. ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร และกิจการสหกรณ์6. ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว7. บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพ8. การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน9. หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของ อบต.10. ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือ และท่าข้าม11. กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์12. การท่องเที่ยว13. การผังเมืองอำนาจหน้าที่ตามแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจพระ ราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองท้อง ถิ่น พ.ศ. 2542 กำหนดให้ อบต.มีอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะ เพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเองตามมาตรา 16 ดังนี้1. การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง2. การจัดให้มี และบำรุงรักษาทางบกทางน้ำ และทางระบายน้ำ3. การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ4. การสาธารณูปโภค และการก่อสร้างอื่นๆ5. การสาธารณูปการ6. การส่งเสริม การฝึก และการประกอบอาชีพ7. คุ้มครอง ดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม8. การส่งเสริมการท่องเที่ยว9. การจัดการศึกษา10. การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส11. การบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น12. การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัด และการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย13. การจัดให้มี และบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ14. การส่งเสริมกีฬา15. การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน16. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น17. การรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง18. การกำจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย19. การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล20. การจัดให้มี และควบคุมสุสาน และฌาปนสถาน21. การควบคุมการเลี้ยงสัตว์22. การจัดให้มี และควบคุมการฆ่าสัตว์23. การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัย โรงมหรสพ และสาธารณสถานอื่นๆ