องค์การบริหารส่วนตำบลดงกระทงยาม info_outline ข้อมูลการติดต่อ camera_alt ภาพกิจกรรม
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลดงกระทงยาม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี
account_box กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
นายเสกสรรค์ เอื้ออารี
กำนันตำบลดงกระทงยามและผู้ใหญ่บ้าน ม. 7
นายกัมพล ประสมสิน
กำนันตำบลหาดยาง
นางภัทราวรรณ เมตตา
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 1 ต.ดงกระทงยาม
นายชอุ่ม สินศิริ
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 2 ต.ดงกระทงยาม
นางสมใจ ชมดี
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 3 ต.ดงกระทงยาม
นายพีรพงศ์ สินสิทธิทอง
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 4 ต.ดงกระทงยาม
นายธงชัย หนองเหล็ก
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 5 ต.ดงกระทงยาม
นายจำเริญ วงษ์จ้อย
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 6 ต.ดงกระทงยาม
นายถนอม ภาคาแดน
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 1 ต.หาดยาง
นายอิทธิพล สุขมา
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 2 ต.หาดยาง
นางสุดสวาสดิ์ พรหมมา
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 3 ต.หาดยาง
นายชัยยันต์ ยินดี
สารวัตรกำนัน ต.ดงกระทงยาม
นายภักดี กัลยา
สารวัตรกำนัน ต.ดงกระทงยาม
นางสุกัลยา ตาลน้อย
สารวัตรกำนัน ต.หาดยาง
นางสำอางค์ อนันตยา
สารวัตรกำนัน ต.หาดยาง
นางริญนา ช่างเก็บ
แพทย์ประจำตำบลดงกระทงยาม
นายสมพงษ์ สุทธิโพธิ์
แพทย์ประจำตำบลหาดยาง
นางสนธยา กองสี
ผช.ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 1 ต.ดง ฯ
นายสม เพ็งพรรณ
ผช.ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 1 ต.ดงฯ
นางสาวสาธิตา พิทักษ์กิจงาม
ผช.ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 2 ต.ดง ฯ
นายประเสริฐ สุกใส
ผช.ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 2 ต.ดง ฯ
นายสานิตย์ ครูศรี
ผช.ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 3 ต.ดง ฯ
นายสมนึก คล่องยุทธ
ผช.ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 3 ต.ดง ฯ
นายสุรพล ช่างเก็บ
ผช.ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 4 ต.ดง ฯ
นายสมสุ่ย จตุภัทรพร
ผช.ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 4 ต.ดง ฯ
นางสำเริง วงษ์รอด
ผช.ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 5 ต.ดง ฯ
นายพรศักดิ์ หนองเหล็ก
ผช.ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 5 ต.ดง ฯ
นางสุวิมล สุวรรโณ
ผช.กำนันตำบลดงกระทงยาม ( หมู่.6 )
นายมานพ ไวดอน
ผช.กำนันตำบลดงกระทงยาม ( หมู่.6 )
นายนุกูล วงษ์รอด
ผช.ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 7 ต.ดง ฯ
นายประสพ วงร์รอด
ผช.ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 7 ต.ดง ฯ
นายณรงค์ แสงสว่าง
ผช.ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 1 ต.หาดยาง
ว่าง
ผช.ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 1 ต.หาดยาง
นายเมธี เตียวกิมเฮ็ง
ผช.ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 2 ต.หาดยาง
นางสาวอำไพ บุญพิทักษ์
ผช.ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 2 ต.หาดยาง
นายบุญเลื่อน พิมพ์รูป
ผช.ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 3 ต.หาดยาง
นายธวัช ดีพา
ผช.ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 3 ต.หาดยาง
นางบุญรวม อ่อนน้อม
ผู้ช่วยกำนันตำบลหาดยาง
นายมานิตย์ สละชั่ว
ผู้ช่วยกำนันตำบลหาดยาง